Nr XXIX-XXX (2008)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Beata Czarnecka-Dzialuk
19 - 27
Profesor Helena Kołakowska-Przełomiec

PDF
Irena Rzeplińska
29 - 34
Profesor Zofia Ostrihanska

PDF
Dagmara Woźniakowska-Fajst
35 - 45
Profesor Dobrochna Wójcik

PDF
Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
49 - 63
Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej

PDF
Ewa Bieńkowska
65 - 74
Zjawisko wiktymizacji wtórnej: pojęcie, przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych polskich regulacji karnych)

PDF
Janina Błachut
75 - 80
Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?

PDF
Konrad Buczkowski
81 - 92
Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne

PDF
Nils Christie
93 - 98
On Man-Made Pain

PDF (English)
Beata Gruszczyńska
99 - 112
Przemoc wobec kobiet i reakcja policji w perspektywie międzynarodowej

PDF
Anna Kossowska
113 - 118
Kapitał społeczny a przestępczość

PDF
Krzysztof Krajewski
119 - 131
Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924–2005 w świetle danych statystyki policyjnej

PDF
Helmut Kury, Martin Brandenstein
133 - 142
How Efficient Is Severe Punishment, Or: More Punishment, Less Crime?

PDF (English)
Katarzyna Laskowska
143 - 153
Kierunki rozwoju kryminologii w Rosji

PDF
Andrzej Mościskier
155 - 167
Biologiczne inhibitory przestępczości

PDF
Andrzej Siemaszko
169 - 192
International Crime Victim Survey ‘04/05: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

PDF
Jan M. Stanik
193 - 202
Rodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców

PDF
Barbara Szamota-Saeki
203 - 214
Wpływ prawa karnego na przekonania moralne społeczeństwa w świetle wybranych badań empirycznych

PDF
Leon Tyszkiewicz
215 - 225
Kryminogeneza i sposoby jej badania

PDF
Leszek Wilk
227 - 238
Czynniki kryminogenne przestępczości podatkowej

PDF
Dagmara Woźniakowska-Fajst
239 - 252
Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne

PDF
Wojciech Zalewski
253 - 266
Biologia kryminalna, czyli o właściwym miejscu nauk ścisłych w wyjaśnianiu przyczyn przestępczości

PDF
Tadeusz Bojarski
269 - 285
Nieletni przed sądem. Uwagi o niektórych założeniach ogólnych oraz praktyce

PDF
Beata Czarnecka-Dzialuk
287 - 296
Propozycje nowych uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich

PDF
Andrzej Gaberle
297 - 311
Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe)

PDF
Alicja Grześkowiak
313 - 329
Tendencje rozwojowe włoskiego prawa nieletnich

PDF
Witold Klaus
331 - 347
Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich – pomiędzy ideami a praktyką

PDF
Violetta Konarska-Wrzosek
349 - 359
Problem potrzeby i celowości zmiany zasad odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi

PDF
Marianna Korcyl-Wolska
361 - 374
Dostęp do sądu pokrzywdzonego czynem nieletniego de lege lata i wedle projektu ustawy Prawo nieletnich z 2008 r.

PDF
Marek J. Lubelski
375 - 381
O pilnej potrzebie podniesienia granicy wieku pełnej odpowiedzialności karnej

PDF
Andrzej Marek
383 - 391
Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich

PDF
Krystyna Ostrowska
393 - 408
Postępowanie z nieletnimi z perspektywy psychologii humanistycznej

PDF
Irena Rzeplińska
409 - 415
Sylwetki społeczne nieletnich – późniejszych dorosłych sprawców przestępstw

PDF
Barbara Stańdo-Kawecka
417 - 430
Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw

PDF
Piotr Stępniak
431 - 443
Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa

PDF
Andrzej Adamski
447 - 458
Polityka karna w Anglii i Walii (1970–2005)

PDF
Janina Czapska
459 - 472
Europeizacja prewencji kryminalnej

PDF
Paweł Daniluk, Celina Nowak
473 - 487
Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos)

PDF
Marian Filar
489 - 493
Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi

PDF
Yakov Gilinskiy
495 - 505
Contemporary Russian Corruption

PDF (English)
Jolanta Jakubowska-Hara
507 - 518
Polityka karna sądów w sprawach o wykroczenia (w świetle danych statystycznych)

PDF
Tomasz Kaczmarek
519 - 531
Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny

PDF
Barbara Kunicka-Michalska
533 - 541
Przestępstwa przeciwko rodzinie w kodeksie karnym Hiszpanii

PDF
Miklós Lévay
543 - 554
Development of Criminal Policy in Hungary during the First Decade of the 21st Century

PDF (English)
Robert I. Mawby, Lesley A. Simmonds
555 - 565
Assisting Victims. The British Model in Comparative Context

PDF (English)
Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz
567 - 580
Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi jako nowy środek karny

PDF
David Miers
581 - 599
Victims, Criminal Justice and the Law: European Standards and the Law of England and Wales

PDF (English)
Monika Płatek
601 - 616
Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PDF
Emil W. Pływaczewski
617 - 628
O polityce karnej z perspektywy retrospektywnej

PDF
Zofia Sienkiewicz
629 - 641
Z rozważań o karach i środkach karnych o charakterze majątkowym (w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 r.)

PDF
Olga Sitarz
643 - 652
Culture defence a polskie prawo karne

PDF
Jan Skupiński
653 - 657
O niektórych miernikach oceny polityki karnej (na przykładzie Polski w ostatnim dwudziestoleciu)

PDF
Tadeusz Smyczyński
659 - 668
Uwagi o projekcie nowelizacji prawa alimentacyjnego na tle prawa rodzinnego i prawa karnego

PDF
Andrzej Zoll
669 - 675
Karalność pomówienia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

PDF
Zbigniew Hołda
679 - 689
Europejski Komitet Zapobiegania Torturom (kilka uwag na dwudziestolecie działalności)

PDF
Jerzy Kwaśniewski
691 - 701
Kara pozbawienia wolności w świadomości społecznej oraz w świetle zasad sprawnego karania

PDF
Zbigniew Lasocik
703 - 718
Izolacja spotęgowana – kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych

PDF
Stefan Lelental
719 - 727
Rodzaj popełnionego przestępstwa jako dyrektywa wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych za uchylanie się od alimentacji

PDF
Grażyna B. Szczygieł
729 - 738
Skazani – członkowie grup przestępczych w ocenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

PDF
Teodor Szymanowski
739 - 761
Skazani recydywiści w Polsce w okresie transformacji w świetle danych statystycznych

PDF
Paulina Wiktorska
763 - 775
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku

PDF
Hans-Joerg Albrecht
779 - 790
DNA-Based Criminal Investigation: Problems and Prospects

PDF (English)
Marek Andrzejewski
791 - 801
O (nie)zamykaniu domów dziecka

PDF
Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
803 - 814
Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich

PDF
Władysław Czapliński
815 - 825
Zbrodnia agresji jako przestępstwo przeciwko prawu międzynarodowemu

PDF
Maria Jarosz
827 - 836
O dysfunkcjach władzy

PDF
Marzena Kruk
837 - 851
Mediacja między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa jako forma rozwiązywania konfliktów

PDF
Andrzej Murzynowski
853 - 858
Artykuł recenzyjny dotyczący monografii dr Marii Rogackiej-Rzewnickiej pt. "Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego"

PDF
Danuta Raś
859 - 869
Przyczyny okrucieństwa i przestępczości. Batawia, Pawełczyńska, Kępiński – refleksje oświęcimskie

PDF
Janina Waluk
871 - 883
Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej – korzyści dla stron

PDF
Halina Wantuła
885 - 893
Abolicjonizm – obrona wartości humanistycznych

PDF
Martin Wright
895 - 904
Learning to Change: Restorative Responses to Wrongdoing

PDF (English)
Andrzej Rzepliński
905 - 943
Kara śmierci w trybie doraźnym (sprawa IVK dor. 24/83 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie)

PDF