Kapitał społeczny a przestępczość

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przestępczość
kapitał społeczny
kryminologia
social capital
crime
criminology

Jak cytować

Kossowska, A. (2008). Kapitał społeczny a przestępczość. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 113–118. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008J

Abstrakt

Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób posługiwanie się teorią kapitału społecznego może mieć wpływ na badania prowadzone w ramach pogłębionych analiz kryminologicznych. Autorka tekstu zwraca uwagę przede wszystkim na problematykę i trudności związane ze stosowaniem pojęcia kapitału społecznego w naukach społecznych. Według A. Kossowskiej pierwsza trudność w stosowaniu pojęcia polega na braku powszechnie obowiązującej definicji terminu, która wydaje się być tworzona każdorazowo przez autorów tekstów naukowych, zgodnie z ich przekonaniami i sposobem postrzegania rzeczywistości społecznej. Autorka przygląda się różnym próbom definicji pojęcia i wskazuje na trzech kluczowych autorów jakimi są: Pierre Bourdieu, James Coleman i Robert Putnam. Następnie stara się wyjaśnić rolę teorii kapitału społecznego w badaniachkryminologicznych, wskazując na jego wkład w rozwój teorii powszechnie używanych przez badaczy dziedziny, jak np. strukturalnych i zróżnicowanych powiązań. Teoria kapitału społecznego jest również niezwykle cenna w badaniach nad przestępczością nieletnich. Według autorki odniesienie się do teorii kapitału społecznego może tłumaczyć uwarunkowania przestępczości w ramach badań nad siłą i skutecznością kontroli społecznej. Artykuł zwraca uwagę na istotę oceny nie tyle samego kapitału społecznego, co jego charakter. Wskazuje, że kapitał społeczny może mieć charakter narzucający również w kontekście angażowania się w zachowania postrzegane powszechnie jako dewiacyjne, których przykładem mogą być zachowania przestępcze. W ten sposób rozważania podjęte w tekście omawiają także negatywną stronę kapitału społecznego, o której rzadko wspomina się w literaturze. Według autorki błędnym jest również twierdzenie, że wyższy poziom kapitału społecznego wpływa na obniżenie się poziomu przestępczości. Odwołując się do literatury międzynarodowej A. Kossowska wskazuje przykłady wysokiego poziomu kapitału społecznego wśród członków przestępczości zorganizowanej, tłumacząc, iż wysokie zasoby kapitału przyczyniają się także do prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej.

 

The article explores the question of how the use of social capital theory may affect research within the framework of in-depth criminological analyses. The author draws attention primarily to the problems and difficulties associated with the use of the concept of social capital in the social sciences. According to A. Kossowska, the first problem in applying the concept is the absence of a universally binding definition of the term, which seems to be developed each time by the authors of academic texts according to their beliefs and perception of social reality. The author looks at various attempts to define the concept and points to three key authors: Pierre Bourdieu, James Coleman, and Robert Putnam. She then seeks to explain the role of social capital theory in criminological research by highlighting its contribution to the advancement of theories commonly used by researchers in the field, such as structural and differential links. Social capital theory is also of great value in the study of juvenile delinquency. According to the author, reference to social capital theory can explain the determinants of delinquency in research on the power and effectiveness of social control. The article focusses on the importance of assessing not so much the social capital itself, but its characteristics. It suggests that social capital may also have an enforcing effect in the context of engaging in behaviour which is commonly perceived of as deviant, an example of which may be criminal behaviour. In this way, this text also discusses the negative side of social capital, which is rarely mentioned in the literature. According to the author it is also inaccurate to say that a higher level of social capital reduces the rate of crime. Turning to the international literature, Kossowska points to examples of high levels of social capital among members of organised crime, and explains that high capital resources also contribute to organised criminal activity.

https://doi.org/10.7420/AK2007-2008J
PDF

Bibliografia

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 1999.

Coleman J.S., Social capital in the creation of human capital, „The American Journal of Sociology” 1988, t. 94,

Farrington D.P., Developmental criminology and risk-focused prevention [w:] M. Maguire et al. (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford 2002.

Field J., Social Capital, Routledge, London 2008.

Jacobs J., The Heath and Life of Great American Cities. The Failure of Town Planning, Random House, New York 1961.

Kołakowska-Przełomiec H., Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Wrocław 1978.

Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej – analiza kryminologiczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1992.

Kwiatkowski M., Kapitał społeczny [w:] Encyklopedia socjologii – Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Mooney G., Social capital [w:] E. McLaughin, J. Muncie (red.), The Sage Dictionary of Criminology, SAGE Publications London−Thousand Oaks−New Delhi 2006.

Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.

Sherman L.W., Farrington D.P., Welsh B.C., Layton D. MacKenzie (red.), Evidence-Based Crime Prevention, Routledge, London 2006.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.