No. XXIX-XXX (2008)
Articles

On Some Criminal Policy Evaluation Measures (Example of Poland’s Last Twenty Years)

Jan Skupiński
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

Published 2008-04-01

Keywords

 • criminal policy,
 • statistical studies

How to Cite

Skupiński, J. (2008). On Some Criminal Policy Evaluation Measures (Example of Poland’s Last Twenty Years). Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 653–657. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AY

Abstract

The aim of Jan Skupiński’s text is to demonstrate the advantages of using complex measures in the evaluation of penal policy, using the example of the Polish state in the last 20 years. The text lists and characterises the main numerical measures used to date in statistical research. The author calls attention to the importance of properly selecting a sample (base) for research, as well as the period of comparison in order to determine the direction of changes. The text also touches upon an important problem of prioritising data from institutions over those presented by researchers and scientific institutes. The article highlights the frequent lack of precision of figures expressed in coefficients and converted into population ratios. As an example, the author uses the underestimation of prison populations in different countries, which is reflected in the imprisonment rate. Skupiński points out the different age structure in the individual societies under comparison. He also highlights the major stages in the Polish penal policy which affect the compilation of figures. According to the author, these remarks should be used to develop new numerical measures of penal policy in a way that would facilitate its assessment and render it more reliable.

References

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 2001.
 2. Jakubowska-Hara J., Kosonoga J., Kuczyńska H., Kunicka-Michalska B., Nowak C., Skupiński J., Alternatywy pozbawienia wolności [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.
 3. Jasiński J., Obraz polityki karnej lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych (1980-1991), „Archiwum Kryminologii” 1993, t. XIX, s. 27-105, https://doi.org/10.7420/AK1993C.
 4. Melezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, „Temida 2”, Białystok 2003.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 7. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce, wyd. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 8. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce, wyd. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 9. Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego: podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 10. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548.