Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

warunkowe przedterminowe zwolnienie
kara pozbawienia wolności
skazani młodociani
Zakład Karny we Włocławku
badania aktowe
release on parole
Penitentiary Facility in Włocławek

Jak cytować

Wiktorska, P. (2008). Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 763–775. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BH

Abstrakt

Artykuł stanowi opracowanie czynników wpływających na zmianę w stosowaniu instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia części kary pozbawienia wolności wobec młodocianych. Zagadnienie ukazane w tekście dotyczą wniosków z badań penitencjarnych przeprowadzonych przez autorkę w zakładzie karnym dla młodocianych we Włocławku na skazanych, którzy wnioskowali o warunkowe zwolnienie w latach 1996, 1999 i 2002. Celem rozważań podjętych przez P. Wiktorską jest ocena efektywności stosowalności instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia przez wybrany sąd penitencjarny. Analiza ukazana w tekście dotyczy dwóch przypadków skazanych – zwolnionych warunkowo w wybranym roku bez ubiegania się możliwość skorzystania z tej instytucji oraz przestępców młodocianych, którzy wcześniej wnioskowali o warunkowe przedterminowe zwolnienia, ale sąd rozpatrzył ich decyzję negatywnie. W podsumowaniu, autorka przytacza przyczyny odmowy stosowania zwolnienia warunkowego takie jak: ogólne cele prewencji, zbyt odległy koniec kary, nieproporcjonalność kary odbytej do orzeczonej, nieosiągnięcie funkcji odwetowych kary czy też powoływanie się na przesłanki niezgodne z wymogami kodeksu karnego. P. Wiktorska zwraca uwagę odbiorców na konieczność większego skupienia się na warunkach, na których udzielane jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary niż na zaostrzaniu polityki ich udzielania. Celem nadrzędnym stosowania tej instytucji powinno być przygotowanie do wolności a nie wyłącznie darowanie części kary.

 

The article is a study of the factors influencing the change in how the institution of conditional early release (from serving the remainder of a prison sentence) is applied for juveniles. The issue presented in the text pertains to conclusions from penitentiary research conducted by the author in the penal facility for juveniles in Wloclawek on convicts who applied for conditional release in the years 1996, 1999, and 2002. The aim of the analysis undertaken by Paulina Wiktorska is to assess the effectiveness of the application of the institution of conditional early release by this penitentiary court. The study concerns two cases of convicts – those released conditionally in a given year without applying for this institution and juvenile offenders who had previously applied for conditional early release and had the court rule against their application. In conclusion, the author cites the reasons for refusing to grant conditional release, such as general prevention goals, a premature end of the sentence, a disproportion between the sentence served and the sentence imposed, a failure to achieve the retributive function of the punishment, or citing grounds that do not comply with the requirements of the Penal Code. Wiktorska draws the readers’ attention to the necessity of focussing more on the conditions on which conditional early release is granted, rather than on tightening the policy of granting it. The primary goal of using this institution should be a preparation for freedom and not only a remission of part of a sentence.

https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BH
PDF

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.