No. XXIX-XXX (2008)
Articles

On the Urgent Need to Increase the Full Criminal Responsibility Age Limit

Marek J. Lubelski
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Published 2008-04-01

Keywords

 • criminal responsibility,
 • full criminal responsibility,
 • juvenile,
 • prohibited act,
 • penal law

How to Cite

Lubelski, M. J. (2008). On the Urgent Need to Increase the Full Criminal Responsibility Age Limit. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 375–381. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AC

Abstract

The departure point for this discussion is a criticism of the current legislation on maintaining the age limit of criminal responsibility in Poland at 17 years. For this purpose, the author refers to the texts of other critics which were devoted to the rules of juvenile criminal responsibility in Poland. The publication exposes the existing regulation in the Polish system as an ill-considered solutionthat violates the rights of minors, including rights arising from ratified acts of international law. The article examines the possibility of attributing guilt to a person who was under 18 at the time of committing a prohibited act. According to the author, age is a circumstance which diminishes or excludes the guilt of a potential perpetrator, and lowering the age limit to 17 violates the protective function of criminal law. The analysis presented in the article is based on a review of the textbook knowledge provided by the representatives of Polish criminal law. One of the author’s main arguments is that the age limit of criminal responsibility in Poland is imposed by the legislature. Lubelski questions the accuracy of the ruling that has remained unchanged almost since the interwar years. He draws attention to the risk that this solution does not comply with the contemporary legal standards and current knowledge on the psychosocial development of an individual. The author takes the view that it is necessary to raise the age limit for full criminal responsibility in Poland. This is motivated by the need to fulfil the basic rule of administering justice and having equal respect for juvenile offenders. Lubelski stresses that it is necessary to look at various aspects of the development of a young person. He emphasises the fact that the development of a responsible person, who can bear responsibility for his/her actions, requires his/her biological, emotional, and especially social growth. This last one should be expressed through by having full rights to participate in social, political,and military life. Criminal law, on the other hand, should not be the only area in the life of a 17-year-old where he or she can suddenly be treated as an adult.

References

 1. Barron M.L., The Juvenile in Delinquent Society, Knopf, New York 1954.
 2. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 3. Bojarski T. (red.), Postępowanie z nieletnimi: orzekanie i wykonanie środków wychowawczych i poprawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
 4. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 5. Cieślaka M., Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję odpowiedzialności nieletnich), „Palestra” 1973, nr 1.
 6. Czarnecka-Dzialuk B., Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich wedle kodyfikacji karnej, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9–10.
 7. Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Dziecko przed organami wymiaru sprawiedliwości [w:] Wokół praw dziecka, cz. I, Raporty, ekspertyzy, opinie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1993.
 8. Gardocki L., Czy karać nieletnich, „Palestra” 1994, nr 11.
 9. Gardocki L., Prawo karne, wyd. 13, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 10. Grześkowiak A. (red.), Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 11. Grześkowiak A., Postępowanie w sprawach nieletnich (polskie prawo nieletnich), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1986.
 12. Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002.
 13. Klein M.W. (red.), Western Systems of Juvenile Justice, SAGE Publications, Beverly Hills−London−New Delhi 1984.
 14. Kołakowska-Przełomiec H., Kryminologiczne zagadnienia profilaktyki przestępczości młodzieży [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 15. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Ustawa z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich a Konwencja Praw Dziecka, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3−4, s. 3-29.
 16. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526.
 17. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, Zakamycze, Kraków 2004.
 18. Korcyl-Wolskiej M., Postępowanie wobec nieletnich w Polsce, Zakamycze, Kraków 2001.
 19. Lubelski M.J., Odpowiedzialność karna młodocianych. Studium nad kryteriami karania, Uniwersytet Śląski, Katowice 1988.
 20. Marek A., Prawo karne, wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 21. Nyquist O., Juvenile Justice. Comparative Study with Special Reference to the Swedish Child Welfare Board and the California Juvenile Court Systems, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1960.
 22. Résolutions de XVII Congrés International de Droit Pénal, Revue internationale de droit pénal, Paris 2005.
 23. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce, wyd. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 24. Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 25. Strzembosz A., Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985.
 26. Szumski J., O karaniu nieletnich polemicznie, „Palestra” 1995, nr 7−8.
 27. Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego [w:] „Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami”, teza 23, Warszawa 1998.
 28. Veillard-Cybulski H. i M., Nieletni przestępcy w świecie, przeł. H. Zabrodzka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 29. Walczak-Żochowska A., Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich. Studium prawnoporównawcze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 30. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 31. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, „Arche”, Gdańsk 1999.
 32. Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. I, Leon Frommer, Kraków 1933.
 33. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.