PROCES RECENZJI

Zgłoś artykuł

Procedura przyjmowania do druku artykułów nadesłanych do redakcji „Archiwum Kryminologii”

 1. Każdy z artykułów publikowanych w „Archiwum Kryminologii” musi uzyskać pozytywne opinie dwóch niezależnych recenzentów.
 2. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie weryfikowany przez redakcję – na ile spełnia wymogi edytorskie i jego tematyka związana jest z tematyką podejmowaną przez „Archiwum Kryminologii” lub na ile stanowi odpowiedź na ogłoszenie o naborze tekstów.
 3. Redakcja wyznacza recenzentów zgodnie z ich specjalizacją i tematyką nadesłanego artykułu. Lista recenzentów publikowana jest na stronie czasopisma.
 4. Recenzenci nie mogą być związani z placówką naukową, w której pracuje autor, ani związani z autorem bliskimi więzami osobistymi.
 5. Recenzja jest oparta o zasadę podwójnej tajności: nazwisko autora nie jest znane recenzentowi ani nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi oraz drugiemu recenzentowi.
 6. Recenzent uwzględnia następujące elementy podczas recenzji:
  1. czy artykuł spełnia standardy tekstu naukowego, tj.:
   1. czy tytuł artykułu jest zgodny z jego treścią;
   2. czy tekst jest jasny i nie zawiera sprzeczności;
   3. czy wnioski wyciągane przez autora są oparte na podanych w tekście danych lub wynikach badań własnych;
   4. czy metodologia badań zastosowana przez autora jest prawidłowa;
   5. czy tekst jest oryginalny i czy zawiera nowe informacje;
   6. czy materiał uwzględnia stan współczesnej wiedzy naukowej i najnowszych badań;
  2. czy tekst nie został wcześniej opublikowany w całości lub w znacznej części w innej publikacji;
  3. czy nie istnieją inne obiektywne przeszkody do publikacji tekstu (np. czy nie naruszone zostały inne normy uczciwości, sumienności czy rzetelności prowadzenia badań naukowych).
 7. Recenzja powinna być neutralna i obiektywna. Powinna zawierać jasną konkluzję, czy tekst powinien być opublikowany w „Archiwum Kryminologii”.
 8. Recenzent może sugerować autorowi dokonanie zmian lub uzupełnień albo skrócenie tekstu.
 9. Recenzja jest sporządzana na formularzu. Recenzent dodatkowo może nanieść uwagi i komentarze bezpośrednio na tekście artykułu.
 10. Recenzja powinna być sporządzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od otrzymania tekstu do recenzji.

Przyjęcie artykułu do druku

 1. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy obie recenzje są pozytywne.
 2. Jeśli recenzenci stwierdzą potrzebę dokonania w tekście zmian lub uzupełnień, wówczas publikacja uzależniona jest od wprowadzenia przez autora zmian do artykułu.
 3. Każdy artykuł przyjęty do druku jest poddawany korekcie językowej.

Uwagi końcowe

 1. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.
 2. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.
 3. Redakcja nie płaci za publikowane teksty.
 4. Redakcja nie płaci za recenzje.

Formularz recenzji