Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

nieletni
przestępczość nieletnich
polityka kryminalna
więzienia
Francja
Polska
komparatystyka
system penitencjarny
juveniles
juvenile prisons
policy of combating criminality by penal measures
penitentiary system

Jak cytować

Stępniak, P. (2008). Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 431–443. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AH

Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań dotyczących postrzegania francuskiej koncepcji więzienia dla nieletnich przez osoby zarządzające polskimi jednostkami penitencjarnymi w kontekście ewentualnego utworzenia podobnych ośrodków w Polsce. Autor dokonał opisu francuskiego modelu więzień dla nieletnich w oparciu o wnioski wnikające z przeprowadzonych na podstawie analizy francuskich tekstów prawnych i dokumentów urzędowych dotyczących sposobów przeciwdziałania przestępczości wśród małoletnich. W artykule została również przedstawiona analiza porównawcza przestępczości nieletnich na we Francji i Polsce na podstawie danych liczbowych zaprezentowanych w tabelach. P. Stępniak wskazuje, że mimo rosnącej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, w Polsce ten wskaźnik jest niższy niż we Francji. Dalej, w tekście zawarto informacje na temat reformy prawa karnego oraz przepisy dotyczące karania nieletnich we Francji. Ponadto, opisano tzw. program 13 200, mający na celu poprawę warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez małoletnich, osadzanych dotychczas w zakładach karnych dla dorosłych oraz wdrożenia nowej metodyki wychowawczej. Końcowa część artykułu zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskiego personelu penitencjarnego - słuchaczy Studium Penitencjarystyki UAM w Poznaniu, na temat francuskiego modelu więzień dla nieletnich i ewentualnego wprowadzenia go w Polsce. Autor artykułu przedstawił metody badania opinii oraz scharakteryzował grupę, wśród której przeprowadzono ankietę. Opracowanie zawiera analizę uzyskanych wyników, z uwzględnieniem opinii respondentów na temat: korzyści z utworzenia więzień dla nieletnich, efektów zatrudnienia w więzieniach osób spoza służby więziennej, czy wprowadzenia strażników więziennych do zakładów poprawczych. Na podstawie uzyskanych wyników autor wyraża brak poparcia dla koncepcji tworzenia więzień dla nieletnich ze względu na obecny stan organizacyjny polskich jednostek penitencjarnych. Ponadto, ankietowani nie dostrzegali większych korzyści z tworzenia specjalnych zakładów karnych dla nieletnich. Duże poparcie uzyskała natomiast propozycja częściowego włączenia zakładów poprawczych do systemu penitencjarnego.

 

This paper presents the findings of research on the perception of the French concept of juvenile prisons by managers of Polish penitentiary facilities in the context of potentially creating similar facilities in Poland. The author describes the French model of juvenile prisons based on conclusions from an analysis of French legal texts and official documents concerning ways of preventing juvenile crime. The article also shows a comparative analysis of juvenile delinquency in France and Poland based on numerical data presented in tables. Stępniak indicates that despite the increasing number of crimes committed by minors, the rate in Poland is lower than in France. Further, the text contains information on the reform of the criminal law and the provisions on the punishment of minors in France. Moreover, he describes the so-called ‘13 200 programme’, aimed at improving the conditions of imprisonment for minors – who were previously incarcerated in adult prisons – and implementing new educational methods. The final section of the article contains the results of a survey conducted among the Polish penitentiary personnel – students of the Penitentiary Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań– on the French model of juvenile prisons and whether it should be introduced in Poland. The author outlines the methods of the survey and characterises the respondents. The paper contains an analysis of the findings, taking into account the respondents’ opinions on the benefits of creating juvenile prisons, the effects of employing people from outside the prison service in prisons, and the introduction of prison guards in correctional institutions. Based on the results, the author expresses his lack of support for the concept of creating juvenile prisons due to the current organisation of Polish penitentiary facilities. Moreover, the respondents did not perceive major benefits from the creation of special prisons for juveniles. On the other hand, the proposal to partially incorporate correctional facilities into the penitentiary system received strong support.

https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AH
PDF

Bibliografia

Direction de l’Administration Pénitentiaire, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice 2006, do użytku wewnętrznego.

Document méthodologique pour la mise en oeuvre des établissements pénitentiaires specialises pour mineurs, Direction de l’Administration Pénitentiaire et Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de Justice, Paris 2006.

Journal Officiel de la République Française, nr 112 du 10 mars 2004.

Journal Officiel de la République Française, nr 211 du 10 septembre 2002.

Journal Officiel de la République Française, nr 211 du 10 septembre 2002.

Journal Officiel de la République Française, nr 4 du 4 février 1945.

Les chiffres cles de la Justice, Ministère de la Justice, październik 2006.

Les chiffres cles de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice, 1 stycznia 1991 r.

Les chiffres-cles, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Ministère de la Justice, 1 stycznia 2006 r.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.

Stępniak P., Środowisko otwarte jako alternatywa dla więzienia. Z doświadczeń francuskich, Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1997.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.