No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Access to Court of Persons Aggrieved by Juvenile Acts de lege lata and According to the Juvenile Law Act Proposal of 2008

Marianna Korcyl-Wolska
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Published 2008-04-01

Keywords

 • juvenile,
 • proceedings involving juveniles,
 • right to a fair trial,
 • prohibited act,
 • draft bill

How to Cite

Korcyl-Wolska, M. (2008). Access to Court of Persons Aggrieved by Juvenile Acts de lege lata and According to the Juvenile Law Act Proposal of 2008. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 361–374. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AB

Abstract

The study constitutes an analysis of the role of the wronged party in court proceedings for crimes committed by minors. In the first part, the current legal status in view of the Juvenile Justice Act of 1982 is described, highlighting its numerous imperfections, such as the dualism of procedures. It then describes the reform of the Act in 2000, when the role of the victim in juvenile proceedings was increased. The author refers to the documents of international law, on the basis of which the Polish regulations were adjusted to European standards. The author of the article also presents the results of empirical research on the issue and indicates the passivity of entities directly interested in resolving the case. This inactivity is connected with the fact that procedural bodies are not obliged to inform the parties and other participants of the proceedings about their rights and obligations. It is also important that proceedings against minors are not contentious in nature and that the wronged party does not have the rights of a litigant. The article discusses cases in which an ordinary court may rule on a juvenile case and the role of the prosecutor’s office in family court proceedings. The author also identifies the rights of the party wronged by a juvenile criminal act, pointing out that it is not possible to withdraw a motion for prosecution. Korcyl-Wolska states that the adopted amendment increased the rights of the victim, but did not change their position in the proceedings. Further in the article, the draft of the Juvenile Justice Act of 2008 and the history of legislative work on it are discussed. Among the objectives of the new regulations was the unification of procedures. Moreover, in the draft bill the institution of parties to the proceedings was eliminated and the institution of participants to the proceedings was introduced. The text also stresses the strengthening of the role and broadening of the rights of the victim. According to the author, the draft bill is clearly aimed at removing existing de lege lata interpretation doubts concerning the victim.

References

 1. Barącz M., Pojęcie i cechy uczciwego procesu, „Państwo i Prawo” 1991, z. 2.
 2. Czarnecka-Dzialuk B., Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym: zagadnienia procesowe, Agencja „Scholar”, Warszawa 1993.
 3. Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Dziecko przed organami wymiaru sprawiedliwości [w:] Wokół praw dziecka, cz. I, Raporty, ekspertyzy, opinie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1993.
 4. Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, „Typografika”, Warszawa 2001.
 5. Ćwiąkalska M., Korcyl-Wolska M., Kuc J., Ostrowska-Zakrzewska M., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z orzecznictwem Sądu Najwyższego, „Arche”, Gdańsk 2001.
 6. Gaberle A. [w:] A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Arche”, Gdańsk 2002.
 7. Gaberle A., Kontynuacja i zmiana (o projekcie kodeksu nieletnich), „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 8. Gaberle A., Postępowanie wykonawcze w projekcie kodeksu nieletnich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 39.
 9. Gaberle A., Projekt ustawy − Prawo nieletnich: krok wstecz, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 58.
 10. Gostyński Z., Naprawienie szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Nowe Prawo” 1984, nr 2.
 11. Górecki P., Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze, Kraków 2001.
 12. Górecki P., Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, „Lex”, Sopot 1998.
 13. Górecki P., Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, wyd. 2, „Lex”, Sopot 1999.
 14. Górecki P., Proces karny w XXI wieku a postępowanie w sprawach nieletnich [w:] P. Kruszyński (red.), Postępowanie karne w XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popowo, 26−28 października 2001 r., Wydawnictwo ABC Warszawa 2002.
 15. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1998.
 16. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyd. 4, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 17. Górecki P., Udział prokuratora w sprawach nieletnich, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 2.
 18. Górecki P., Uprawnienia pokrzywdzonego do składania wniosków dowodowych na tle znowelizowanej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Printer, Poznań 2002.
 19. Górecki P., Uwagi o nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich na tle doświadczeń praktyki [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 20. Grajewski J., Dopuszczalność cofnięcia wniosku o ściganie w postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 22 u.p.n.) [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 21. Grzegorczyk T., Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Nowe Prawo” 1986, nr 1.
 22. Grzegorczyk T., Sytuacja nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Nowe Prawo” 1988, nr 1.
 23. Grześkowiak A., Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce w świetle Reguł Minimalnych ONZ dotyczących wymiaru sprawiedliwości względem nieletnich [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 24. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K. [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz do art. 1−296, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 25. Hołda Z., Ochrona praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 26. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Ustawa z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich a Konwencja Praw Dziecka, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3–4, s. 3-29.
 27. Korcyl-Wolska M. [w:] A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Arche”, Gdańsk 2002.
 28. Korcyl-Wolska M., Dostęp do sądu nieletniego de lege lata i wedle projektu kodeksu nieletnich [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 29. Korcyl-Wolska M., Jeszcze jeden kodeks, „Rzeczpospolita” z 26.07.2005 (żółte strony).
 30. Korcyl-Wolska M., Kilka uwag na temat zaskarżania postanowienia inicjującego postępowanie w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym [w:] A. Gaberle, S. Waltoś (red.), Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, Zakamycze, Kraków 2000.
 31. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze, Kraków 2001.
 32. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, wyd. 2 uzupełnione, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2008.
 33. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, Zakamycze, Kraków 2004.
 34. Korcyl-Wolska M., Ustawa traktowana gorzej niż inne, „Rzeczpospolita” z 11.04.2003 (żółte strony).
 35. Korcyl-Wolska M., Uwagi na temat sytuacji prawnej pokrzywdzonego w postępowaniu podporządkowanym przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (wybór zagadnień do dyskusji) [w:] S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurek (red.), Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, z. 2.
 36. Korcyl-Wolska M., Zasada uczciwego procesu w postępowaniu w sprawach nieletnich w Polsce na tle standardów europejskich [w:] J. Czapska (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 37. Kułacz M., Glosa SN do postanowienia z 24 VIII 1997, I CKN 479/97, „Państwo i Prawo” 1998, z. 6.
 38. Lipczyńska M., Rola prokuratora w postępowaniu z nieletnimi w świetle ustawy z 26 października 1982 r., „Państwo i Prawo” 1983, z. 10.
 39. Lipczyńska M., Zasada informacji prawnej (art. 10 k.p.k.) a system zasad procesowych polskiego procesu karnego, „Państwo i Prawo” 1971, z. 2.
 40. Łopatka A. (red.), Konwencja o Prawach Dziecka a prawo polskie: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach 19−21 marca 1991 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991.
 41. Łopatka A., Konwencja Praw Dziecka, „Państwo i Prawo” 1990, z. 3.
 42. Łukaszewicz A., Będzie kodeks nieletnich, „Rzeczpospolita” z 10.06.2005 (żółte strony).
 43. Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 44. Nowikowski I., Uwagi o zasadzie oficjalności w postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 45. „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 1992, nr 10, poz. 183.
 46. Postanowienie SN z 12 listopada 1997 r., I CKN 832/97, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 2, poz. 38.
 47. Postanowienie SN z dnia 24 lipca 1997 r., I CKN 479/97, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 1998, z. 1, poz. 12.
 48. Prawo nieletnich, projekt 07072.
 49. Projekt Kodeksu nieletnich z 21 lutego 2007 r., projekt 07038.
 50. Skrętowicz E. [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 51. Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, wyd. 9, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 52. Zoll A. [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2004.