No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Type of Crime Committed as a Directive to Enforce Imprisonment against Persons Convicted of Alimony Evasion

Stefan Lelental
University of Lodz

Published 2008-04-01

Keywords

 • persons convicted of alimony evasion,
 • offences against the institutions of family, guardianship and against young persons,
 • obligation of alimony

How to Cite

Lelental, S. (2008). Type of Crime Committed as a Directive to Enforce Imprisonment against Persons Convicted of Alimony Evasion. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 719–727. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BE

Abstract

In the article, the author takes a deeper look at the impact that the type of crime committed has on the classification of convicts, with particular consideration given to the crime of evading alimony. Moving on to the classification, the author elaborates on the content of Article 82 § 1 of the Code of Criminal Procedure and an assessment of decisions affecting the proper classification of convicts. Stefan Lelental devotes a separate place in the text to the meaning of the phrase ‘type of offence committed’, which, according to him, takes a narrow view of the problem and thus identifies small groups of convicted offenders for whom this phrase may be used (e.g. offenders against sexual freedom and decency or so-called dangerous offenders). Furthermore, the author of the study emphasises that increased protection of society and security of the prison do not fall within the statutory principles of classifying convicts. However, Lelental’s main goal is to prove that those convicted of the crime of failing to pay alimony should serve their prison sentence in a way that ensures the protection of the family. To this end, he presents and discusses statistical data on offences against the family and guardianship (Articles 206–211 of the Criminal Code) ascertained in the years 1999–2007 and the number of convicted offenders for offences against the family and guardianship (Articles 206–211 of the Criminal Code) between 1999 and 2006. Moreover, the text includes quantitative data on persons detained and convicted of offences against the family and guardianship (Articles 206–211 of the Penal Code) and incarcerated in penitentiaries between 1999 and 2007. In conclusion, the author notes that even in the case of paid employment, for all those convicted of the crime of failing to pay alimony, the remuneration is insufficient to satisfy the claims of the victims. According to the author, decriminalisation of non-payment of alimony could contribute to reducing overcrowding in prisons and detention centres.

References

 1. Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, „Arche”, Gdańsk 2005.
 2. Kołakowska-Przełomiec H. (). Przestępstwa niealimentacji: studium kryminologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
 3. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej, Dz.U. 2002, Nr 207, poz. 1761 z późn. zmianami.
 5. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2005 r., II AKo 1/05.
 6. Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego (zagadnienia wybrane), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. 2002 Nr 100, poz. 908.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego, Dz.U. 2003 Nr 152, poz. 1496.
 9. Szwarc A.J., Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w Polsce w latach 1948–1980 w świetle statystyki kryminalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1984.
 10. Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003 Nr 142, poz. 1380.
 11. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2003 r., sygn. akt II KK 125/03.
 12. Wyrok SN z dnia 3 lipca 2007 r., III KK 144/07.