No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Europeanisation of Crime Prevention

Janina Czapska
Jagiellonian University

Published 2019-05-08

Keywords

 • crime prevention,
 • European Union,
 • security policy,
 • European Crime Prevention Network

How to Cite

Czapska, J. (2019). Europeanisation of Crime Prevention. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 459–472. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AJ

Abstract

The text offers an analysis of the development of joint activities for crime prevention in Europe since the unification movement. The author mentions that one of the common goods for which the European community decided to fight beyond national borders was international security. The importance of security was first emphasised in the European Treaty of Maastricht under the ‘third pillar’. Preventive police cooperation was intended to prevent primarily terrorist attacks, illegal drug trafficking, and other significant forms of international crime. Janina Czapska notes that a common endeavour to maintain security was evidenced by a gradual tightening and formalisation of cooperation between states, resulting in the establishment of new European institutions of the justice system. Consequently, the article describes the successive stages of shaping the prevention policy in the European Union. A particular emphasis is placed on discussing the Communication of the Council and the European Parliament on crime prevention in the Union from March 2004. The Communication played an important role in the Europeanisation of crime prevention, as it presented its legal basis, the concepts of common crime, and an analysis of new trends in crime development. The article also mentions institutional forms of joint activities in the area of prevention, such as the establishment of the European Crime Prevention Network, of which Poland has been a member since 2004. Examples and forms of its activities are widely discussed by Czapska in this study, who concludes by stating that in a general assessment of the degree of Europeanisation of crime prevention in the Polish framework, the role played by the partnership with the Netherlands and the United Kingdom in the 1990s should not be forgotten.

References

 1. Bönke D.O., Plate T., Crime prevention activities from the perspective of the German presidency of the European Union [w:] M. Coester, E. Marks (red.), International Perspectives in Crime Prevention, Contribution from the 1st Annual International Forum, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2008.
 2. Cielecki T., Prewencja kryminalna, studium z profilaktyki kryminologicznej, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 3. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, The prevention of crime in the European Union – Reflection on common guidelines and proposals for Community financial support, COM/2000/0786 final.
 4. Czapska J., Stangl W., Wenn Wissen reist. Kriminalprävention als Teil europäisierter Kriminalpolitik [w:] K. Sessar, W. Stangl, R. van Swaaningen (red.), Großstadtängste – Anxious Cities, Untersuchungen zu Unsicherheitsgefühlen und Sicherheitspolitiken in europäischen Kommunen, LIT Verlag, Wien 2007.
 5. Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie podstawowych praw i wymiaru sprawiedliwości, szczegółowy program „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, Dz.U. UE 2007 Nr L 58/13.
 6. Decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca europejską sieć prewencji kryminalnej, Dz.U. UE 2001 Nr L 153/1.
 7. Dudzic A., Graś A., Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] Departament Analiz i Strategii UKIE, 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 8. Edwards A., Hughes G., Editorial, „Theoretical Criminology” 2005, t. 9, nr 3.
 9. EUCPN Best Practice Conference on Violent Street Crime, a Conference Report written by the Office by Public Management (OPM) with the Home Office of the UK.
 10. EUCPN, Strengthening and Professionalising the European Crime Prevention Network, a Progress Report to the Council, październik 2005.
 11. Europejskiej, Dz.U. UE 2008 Nr C 115/01.
 12. Glaßner G.-J., Lorenz A., Innere Sicherheit in einem Europa ohne Grenzen [w:] R.Ch. van Ooyen, M.H.W. Möllers (red.), Europäisierung und Internationalisierung der Polizei, Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt am Main 2006.
 13. Gruszczak A., Historia współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych: od TREVI do Tampere [w:] F. Jasiński, K. Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 14. http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/.
 15. http://www.eucpn.org/work-prog/index.asp.
 16. Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości: studium kryminologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 17. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Anhang zur Mitteilung der Kommission, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Bilanz des Tampere-Programms und Perspektiven, SEK 2004.
 18. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Bilans programu z Tampere i przyszłe kierunki działania, COM(2004) 401 ost.
 19. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Tabela wyników w celu dokonywania analizy postępu dokonanego w celu utworzenia obszaru wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej był prezentowany co pół roku od czasu Rady Europejskiej w Tampere. Dokumenty referencyjne są następujące: KOM (2000) 167; KOM (2000) 782; KOM (2001) 278; KOM (2001) 628; KOM (2002) 261; KOM (2002) 738; KOM (2003) 291; KOM (2003) 812.
 20. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Sprawozdanie z realizacji Programu Haskiego za rok 2007, COM (2008) 373 ost.
 21. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Sprawozdanie z realizacji Programu Haskiego za rok 2006, KOM (2007) 373.
 22. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Sprawozdanie z realizacji Programu Haskiego w roku 2005, COM (2006) 333.
 23. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Program Haski: dziesięć priorytetów na najbliższe pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, COM (2005) 184 końcowy.
 24. Lewandowski M., Ocena wykonania „Agendy z Tampere” jako punkt wyjścia dla opracowania programu haskiego [w:] F. Jasiński, K. Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 25. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament, Kriminalprävention in der Europäischen Union, KOM (2004) 165.
 26. Nawojek M., Co traktat lizboński mówi o bezpieczeństwie wewnętrznym państw, „Rzeczpospolita” z 8.03.2008.
 27. Ooyen R.Ch. van, Möllers M.H.W., Editorial [w:] M.H.W. Möllers, R.Ch. van Ooyen (red.), Europäisierung und Internationalisierung der Polizei, Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt am Main 2006.
 28. Opinia w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Zapobieganie przestępczości w Unii Europejskiej z 12 marca 2004 r., Dz.U. 2005 Nr C 43/04.
 29. Plan działania Rady i Komisji służący realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz.U. UE 2005 Nr C 198/01.
 30. Podolski A., Program haski (bezpieczeństwo wewnętrzne i sprawiedliwość w latach 2005–2009) – polska perspektywa, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy, nr 14/04.
 31. Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere 15–16 października 1999 r., Wnioski Prezydencji nr 41 i 42, http://www.ukie.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/4B14EBAFF4B0DC80C1256E75005617A8/$file/ME5326A.pdf.
 32. Program Haski. Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, DZ.U. UE 2005 Nr C 53/01.
 33. Raport o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa 2008.
 34. Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Policji w 2006 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa 2007.
 35. Redo S., Six United Nations guiding principles to make crime prevention work [w:] M. Coester, E. Marks (red.), International Perspectives in Crime Prevention, Contribution from the 1st Annual International Forum, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 2008.
 36. Resolution on small-scale crime in urban areas and its links with organized crime, Dz.U. UE 1994 Nr C 20.
 37. Rola Unii Europejskiej w obszarach polityki sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, badania przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2006 r., cyt. za komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publiczno-prywatnego dialogu w zakresie badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa, COM/2007/0511 końcowy.
 38. Sessar K., Von der Repression zur Prävention: Paradigmenwechsel oder Falle? [w:] J. Féherváry, W. Stangl (red.), Polizei zwischen Europa und den Regionen, Universitätsverlag, Wien 2001.
 39. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 40. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. UE 2007 Nr C 306/01.
 41. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
 42. www.eucpn.org./docs/eucpn06r.pdf.
 43. www.eucpn.org/docs/ECPA_2006b.pdf.
 44. www.eucpn.org/docs/Sweden_ECPA%202007.pdf.
 45. www.eucpn.org/eucp-award/2008-entries.asp.
 46. www.slaska.policja.gov.pl.