No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Protection of Children and Teenagers in the Audiovisual Media System in Poland in from the Perspective of European Solutions

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
National Defence University of Warsaw

Published 2008-05-04

Keywords

 • audiovisual media system in Poland,
 • protection of children and teenagers,
 • European Community law,
 • comparative law

How to Cite

Badźmirowska-Masłowska, K. (2008). Protection of Children and Teenagers in the Audiovisual Media System in Poland in from the Perspective of European Solutions. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 803–814. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BK

Abstract

This article discusses legal regulations on the protection of children and young people from the harmful influence of mass media. It points out their increasing socialising role, in shaping young people’ssystem of values and attitudes to life. The text presents documents which contain international standards on the protection of minors, citing the Convention on the Rights of the Child of 1989, the Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe, and the Directive of the Council of the European Communities on Television without Frontiers. These provisions regulate the issues of disseminating indecent content and specify the broadcasting hours when children and adolescents would be denied access to it. The author also refers to the Polish Broadcasting Act of 1993 and the regulations contained therein, such as the introduction of a watershed in the evening hours. The regulation of the National Broadcasting Council discussed in the text also had a significant impact on the protection of children and young people from the harmful influence of audio-visual media. The article analyses the conducted amendments to the Television without Frontiers Directive and the Convention on Transfrontier Television, which serve to oblige the Member States to ensure the safety of content presented by the operating mass media. As an example of such action, the text refers to the Friendly Media Agreement signed by broadcasters in 1999, thanks to which a uniform system of labelling broadcast programmes was introduced; the text provides a detailed description of the symbols introduced. Badźmirowska-Masłowska analyses in detail the provisions of the new directive from 2007 on audio-visual services (AMSD), under which the progressive technological revolution was given as an argument to introduce changes. In the conclusion, the author expresses the need to create universal regulations due to the global nature of the Internet and close cooperation of the governmental, private, and social sectors in this field. The article also stresses the important role of media education leading to raised awareness of the opportunities and threats resulting from the content featured on the Internet and in the media.

References

 1. Anderson C.A., Berkowitz L., Donnerstein E., Huesmann L.R., Johnson J., Linz D., Malamuth N., Wartella E., The influence of media violence on youth, „Psychological Science in the Public Interest” 2003, nr 4.
 2. Badźmirowska-Masłowska K., Kształtowanie się systemu ochrony dzieci i młodzieży w mediach audiowizualnych w Polsce – zarys podstawowych zagadnień [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 3. Belitskaya A., Protection of minors from harmful information in the law of post-Soviet states, IRIS plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2006.
 4. Broadcasting Services Amendment (Online Services) Bill, Bills Digest 1998-1999, nr 179.
 5. Cantor J., The media and children’ s fears, anxieties and perceptions of danger [w:] D.G. Singer, H.L. Singer (red.), Handbook of Children and the Media, SAGE Publications, Thousand Oaks (California) 2001.
 6. Chałubińska-Jentkiewicz K., Problematyka kwalifikacji prawnej usług telewizji komórkowej DVB-H, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 7.
 7. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Principles and guidelines for the Community’s audiovisual policy in the digital age, COM/99/0657 final.
 8. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee − Study on Parental Control of Television Broadcasting (1999), COM 0371 final.
 9. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the protection of consumers, in particular minors, in respect of the use of video games (2008), COM, 2007 final.
 10. Convention on Cybercrime of 23th November 2001.
 11. Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography, O.J. L 013, 20/01/2004.
 12. Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity, O.J. L 270, 07/10/1998.
 13. Czarny-Drożdżejko E., Ochrona dzieci i młodzieży [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2008.
 14. Czarny-Drożdżejko E., Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym [w:] J. Barta, A. Matlak (red.), Prawo własności intelektualnej − wczoraj, dziś, jutro, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 15. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), 2000/31/WE, Dz.U. WE 17.07.2000, L 176/1.
 16. Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego (97/36/WE) z dnia 19 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady (89/552/EWG) z dnia 3 października 1989 r., Dz.U. WE L 202, 30.07.1997.
 17. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 3 października 1989 r. (89/552/EWG) w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa, ustawodawstwa lub działań administracyjnych w Państwach Członkowskich w zakresie nadawania programów telewizyjnych, Dz.U. WE L 298, 17.10.1989.
 18. European Parliament and of the Council on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and online information services industry, 9577/1/2006 – C6-0313/2006 – 2004/0117(COD).
 19. European Parliament resolution on the Commission communication ‘Study on Parental Control of Television Broadcasting’ (1999), COM 371-C5-0324/1999 – 1999/2210 (COS).
 20. Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej, sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 1995, Nr 32, poz. 160.
 21. Family Online Safety Institute, www.fosi.org.icra.
 22. Feilitzen C., The New Media Landscape and its Consequences for Children and Young People, EU Expert Seminar „Children and Young People in the New Media Landscape”, Sztokholm 12-13 lutego 2001.
 23. Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signiorelli N., Shanahan J., Growing up with television: cultivation processes [w:] J. Bryant, D. Zillmann (red.), Media Effects. Advances in Theory and Research, Lawrence Erlbaum Associates, Mahvah 2002.
 24. Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation Towards an Information Society Approach (1997), COM (623).
 25. Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services (1996), COM (483) final.
 26. Groebel J., Media violence in cross-cultural perspective: a global study on children’s behaviour and some educational implications [w:] D.G. Singer, H.L. Singer (red.), Handbook of Children and the Media, SAGE Publications, Thousand Oaks (California) 2001.
 27. Holenderska platforma ostrzegająca rodziców, opiekunów i nauczycieli o szkodliwości treści dla konkretnych kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, www.kijkwijzer.eu.
 28. Kirwil L., Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 29. Kirwil L., Wspieranie socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję, raport przygotowany na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2003.
 30. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 31. Konwencja o prawach dziecka ONZ z 20 listopada 1989 r., Dz.U. 2000, Nr 2, poz. 11.
 32. McGonagle T., Co-regulation of the media in Europe: the potential for practice of an intangible idea, „IRIS plus” 2002.
 33. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2004, Nr 253, poz. 2531.
 34. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2001, Nr 101, poz. 1114.
 35. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI, www.pegi.info.
 36. Ożóg M., Reklama radiowa i telewizyjna [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, LexisNexis, Warszawa 2007.
 37. Palzer C., Co-regulation of the media in Europe: European provisions for the establishment of co-regulation frameworks, „IRIS plus” 2002.
 38. Palzer C., Horizontal rating of audiovisual content in Europe. An alternative to multi-level classification?, „IRIS plus” 2003.
 39. Pfeiffer C., Windzio M., Kleimann M., Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie przestępczości i postawy wobec polityki karnej, „Archiwum Kryminologii” 2005-2006, t. XXVIII, s. 33-55, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006B.
 40. Poklewski-Koziełł K., Czy środki masowego przekazu mogą wywierać wpływ na postawy agresywne młodzieży?, „Studia Iuridica” 1992, t. 19.
 41. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual Community programme on protecting children using the Internet and other communication technologies (2008), COM 106 final.
 42. Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. 2004, Nr 28, poz. 250.
 43. Przyjazne media. Ocena i perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2001.
 44. Recommendation (2004)1 on the protection of minors from pornographic programmes adopted by the Standing Committee on Transfrontier Television on 11−12 October 2004.
 45. Recommendation No. R (1997) 19 of the Committee of Ministers to Member States on the Portrayal of Violence in the Electronic Media.
 46. Recommendation of the Commitee of Ministers to Member States on self-regulation and user protection against illegal or harmful content on new communications and information services, No R (2001) 8.
 47. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry (2006/952/EC), O.J. L 378, 27.12.2006.
 48. Regulation on Advertising Aimed at Children, The Legal Framework Provided for by Overarching European Rules and the Laws of 26 European Countries (2008). Strasbourg: European Audiovisual Observatory.
 49. Resolution 13 (1967) The Press And The Protection of Youth, Recommendation 963 (1983) on Cultural and Educational Means of Reducing Violence.
 50. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34.
 51. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, Dz.U. 1995 nr 20 poz. 108.
 52. Schneider H.J., Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, przeł. W. Spirydowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 53. Udden G., ‘You want to be a hero’ – Young Criminals’ Thoughts about Real Violence and Film Violence, EU Expert Seminar „Children and Young People in the New Media Landscape”, Sztokholm 12-13 lutego 2001.
 54. Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., Dz.U. 1994, Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.
 55. Weiner I.B., Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania, przeł. J. Siuta, H. Grzegołowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 56. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze, Kraków 1999.