No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Criminal Biology: On the Proper Place of Science in Explaining the Origin of Crime

Wojciech Zalewski
University of Gdańsk

Published 2008-04-01

Keywords

 • criminal biology,
 • penal law,
 • delinquency

How to Cite

Zalewski, W. (2008). Criminal Biology: On the Proper Place of Science in Explaining the Origin of Crime. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 253–266. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008U

Abstract

The aim of the paper is to investigate how the influence of biology on human behaviour can be explained in terms of criminal law today. Wojciech Zalewski begins the article by introducing and explaining the grounds for criticism of criminal biology at the beginning of the 20th century. The paper then goes on to outline the criticism of criminal anthropology and the biological approach in Poland. To this end, the author extensively discusses the research of Prof. Adam S. Ettinger and other prominent researchers who rejected entirely endogenous sources of crime. The author also draws our attention to the interest in criminal biology by the leaders of the National Socialist party in Germany in the first half of the 20th century. The paper also discusses the issue of eugenics and the use of its principles worldwide. Moreover, the author discusses the contemporary state of the criminological debate, suggesting that the 20th century should be considered as dominated by the sociological approach in criminology and by a failure of criminological views to influence politicians and penal legislation. In conclusion, Zalewski highlights the contribution of the pioneers of the anthropological approach in criminology and points out that research into the biological causes of crime should be handled with scientific objectivity and, in particular, the influence of the social environment should be taken into account.

References

 1. Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S., Criminology, wyd. 6, McGraw-Hill, Boston 2007.
 2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 1999.
 3. Chakrabarti N., Sinha V.K., Brief report. A study of serum lipid profile and serum apolipoproteins A1 and B in Indian male violent criminal offenders, „Criminal Behaviour and Mental Health” 2006, nr 16.
 4. Driver E.D., Pioneers in Criminology. XIV. Charles Buckman Goring (1870−1919), „The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1957, t. 47.
 5. Ettinger A.S., Zbrodniarz w świetle antropologii i psychologii, nakł. Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.
 6. Ferri E., Die positive kriminalistische Schule in Italien, Kessinger Publishing, Frankfurt am Main 1903.
 7. Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2004.
 8. Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska, K. Dobosz, „Świat Książki”, Warszawa 2000.
 9. Garland D., The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford−New York 2002.
 10. Goring Ch.B., The English Convict, H.M.S.O., London 1913.
 11. Gottfredson M.R., Hirschi T., A General Theory of Crime, Stanford University Press, Stanford (Cal.) 1990.
 12. Gurtner F. (red.), Das kommende deutsche Strafrecht, Allgemeiner Teil, Vahlen, Berlin 1934.
 13. Hartung F.E., A critique of the sociological approach to crime and correction, „Law and Contemporary Problems” 1958, t. 23, nr 4.
 14. Hooton E.A., Crime and the Man, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1939.
 15. Hooton E.A., Crime and the Man; The American Criminal: An Anthropological Study Vol. I, The Native White Criminal of Native Parentage. Rec. Sutherland E.H., „Journal of Criminal Law and Criminology” 1939, t. 29, nr 6.
 16. Hooton E.A., The American Criminal. The Native White Criminal of Native Parentage, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1939.
 17. Horn D., The Criminal Body. Lombroso and the Anatomy of Deviance, Routledge, New York 2003.
 18. Janiszewska-Talago E., Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 19. Jeffery C. R., Criminology – whither or wither?, „Criminology” 1977, t. 15, nr 3.
 20. Kelly H.E., Biology and crime [w:] F.R. Marsh, J. Katz (red.), Biology, Crime and Ethics. A Study of Biological Explanations for Criminal Behavior, Andreson Publishing, Cincinnati 1985.
 21. Kuczma T., Genetyczne ujęcie przestępstwa, czcionkami Drukarni S. A. "Ostoja", Poznań 1939.
 22. Kurella H., Cesare Lombroso. A modern man of science, „Journal of Mental Science” 1911, nr 57.
 23. Landecker W.S., Criminology in Germany, „Journal of Criminal Law and Criminology (1931−1951)” 1941, t. 31, nr 5.
 24. Levitt S.D., Dubner S.J., Freakonomia. Świat od podszewki, przeł. A. Sobolewska, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 25. Lombroso C., Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1910.
 26. Lombroso-Ferrero G., The born criminal [w:] F.R. Marsh, J. Katz (red.), Biology, Crime and Ethics. A Study of Biological Explanations for Criminal Behavior, Andreson Publishing, Cincinnati 1985.
 27. Makarewicz J., Zbrodnia i kara, Księgarnia Wydawnicza we Lwowie, Lwów 1922.
 28. Makowski W., Prawo karne. Część ogólna. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa−Lublin−Łódź−Poznań−Kraków 1920.
 29. Martinson R., What works? Questions and answers about prison reform, „The Public Interest” 1974, nr 10.
 30. Mednick S.A., Volavka J., Biology and crime, „Crime and Justice” 1980, t. 2.
 31. Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości, przeł. H. Jankowska, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1995.
 32. Niehoff D., Biologia przemocy, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001.
 33. Niehoff D., The Biology of Violence. How Understanding the Brain, Behavior and Environment Can Break the Vicious Circle of Aggression, Free Press, New York 1999.
 34. Ostrihanska Z., Przedmowa do drugiego wydania [w:] S. Batawia, Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa−Wrocław 1984.
 35. Podgórecki A., Świda W., Etiologia przestępstwa [w:] W. Świda (red.), Kryminologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 36. Pratt J., Penal Populism, Routledge Taylor & Francis Group, London 2007.
 37. Rabinowicz L., Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Wydawnictwo "Bibljoteka Prawnicza", Warszawa 1934.
 38. Rabinowicz L., Zagadnienia sterylizacji, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1934, nr 1 (10).
 39. Radzinowicz L., Adventures in Criminology, Routledge, London−New York 2003.
 40. Radzinowicz L., Ideology and crime. The deterministic position, „Columbia Law Review” 1965, t. 65.
 41. Rafter N., Earnest A. Hooton and the biological tradition in American criminology, „Criminology” 2004, t. 42, nr 3.
 42. Rowe D.C., Biology and Crime, Roxbury Publishing Co., Los Angeles 2002.
 43. Szczurkiewicz T., Kierunek rasowo-antropologiczny w socjologii [w:] Rasa, środowisko, rodzina. Szkice socjologiczne, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa–Poznań 1938.
 44. Tucker W.B., Is there evidence of a physical basis for criminal behavior?, „Journal of Criminal Law and Criminology (1931−1951)” 1940, t. 31, nr 4.
 45. Walters R., Criminology and genetically modified food, „British Journal of Criminology” 2004, t. 44, nr 2.
 46. Wolfgang M.E., Pioneers in criminology. Cesare Lombroso (1835−1909), „The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1961, t. 52, nr 4.
 47. Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. II, Kary i środki zabezpieczające, Frommer Leon, Kraków 1934.
 48. Zalewski W., Mass imprisonment – koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności? [w:] H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce − w poszukiwaniu skuteczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 49. Zalewski W., Sir Leon Radzinowicz – refleksje w setną rocznicę urodzin wybitnego kryminologa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, nr 1.