No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Ban on Running Business Related to the Education and Treatment of Minors or to Providing Care to Minors as a New Penal Measure

Mirosława Melezini
University of Białystok
Andrzej Sakowicz
University of Białystok

Published 2008-04-01

Keywords

 • Ban on Running Business Related to the Education and Treatment of Minors or to Providing Care to Minors,
 • penal measures,
 • amendement to the penal code

How to Cite

Melezini, M., & Sakowicz, A. (2008). Ban on Running Business Related to the Education and Treatment of Minors or to Providing Care to Minors as a New Penal Measure. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 567–580. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AS

Abstract

The aim of the article is to present the prohibition to engage in activities related to the education, treatment, schooling, or care of minors from the point of view of new legal regulations. This prohibition became a new penal measure as a result of amendments to the Penal Code on 27 July 2005.The authors emphasise, for the first time in the literature, that these changes introduced the obligation to refrain from visiting certain communities or places, as well as the prohibition against contacting certain persons or leaving a certain place of residence without the court’s consent. The main subject of the paper is an in-depth analysis of the first of these obligations. The authors of the text discuss the optional and obligatory grounds for adjudicating the ban on the education, treatment, schooling, or care of minors. Melezini and Sakowicz focus on the legal understanding of the concept of ‘care’ and ‘harm to a minor’. In conclusion, they are inclined towards the hypothesis that although the intention to introduce changes in the existing legal norms was correct, there are still significant systemic errors, including doubts about interpretation, which lead to the fact that the criminal law is not effective.

References

 1. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 2. Budyn-Kulik M. [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 3. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 4. Daszkiewicz W. [w:] Barbara Kubiak, Marian Romanowski (red.), Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
 5. Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2000.
 6. Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 7. Filar M., „Druga” nowelizacja kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 2006, z. 3.
 8. Filar M., Nowelizacja kodeksu karnego w zakresie tzw. przestępstw seksualnych, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11−12.
 9. Golonka A., Nowe oblicze walki z pedofilią w świetle nowelizacji kodeksu karnego, „Palestra” 2008, nr 3−4.
 10. Gostyński Z., Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody, Uniwersytet Śląski, Katowice 1984.
 11. Gostyński Z., Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Zakamycze, Kraków 1999.
 12. Gostyński Z., Stefański R.A. [w:] Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2004.
 13. Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2003.
 14. Gronowska B., Ochrona uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia karnoprocesowe i wiktymologiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1989.
 15. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005.
 16. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 17. Kaczmarek R., Pojęcie szkody w literaturze karnistycznej w porównaniu z cywilnoprawną jej kwalifikacją, „Nowe Prawo” 1982, nr 11−12.
 18. Kalus S., Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 19. Kłączyńska N. [w:] J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 20. Kmiecik R., Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 KPK), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1977, Sectio G (Ius), t. XXIV.
 21. Kubala W., Pojęcie szkody w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1975, z. 5.
 22. Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9-10.
 23. Kulesza J., Niektóre problemy stosowania sankcji bezwzględnie oznaczonej, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 11.
 24. Kunicka-Michalska B. [w:] G. Rejman (red.), Kodeks karny − część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 25. Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Księgarnia Akademicka, Poznań 1948.
 26. Łętowska E., Kara za zabójstwo kwalifikowane – problematyka konstytucyjna, „Państwo i Prawo” 2006, z. 10.
 27. Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 28. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 29. Ohanowicz A. [w:] J. Górski, A. Ohanowicz, Zarys prawa zobowiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 30. Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., U 7/93, OTK 1994, nr 1, poz. 5.
 31. Orzeczenie TK z dnia 19 czerwca 1992 r., U 6/92, OTK 1992, nr 1, poz. 13.
 32. Posnow W., Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.
 33. Postanowienie SN z dnia 23 kwietnia 2002 r., I KZP 10/02, OSPriP 2002, nr 7−8, poz. 1.
 34. Postanowienie TK z dnia 13 czerwca 1994 r., S 1/94, OTK 1994, nr 1, poz. 28.
 35. Postanowienie TK z dnia z 25 września 1991 r., S. 6/91, OTK ZU 1986−1995, t. III, poz. 34.
 36. Radwański Z., Prawo zobowiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 37. Sakowicz A., Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.), „Państwo i Prawo” 2006, z. 5.
 38. Sarnecki P., Ocena zgodności z Konstytucją dwóch wariantów projektu art. 41a kodeksu karnego z dnia 17 stycznia 2005 r., www.sejm.gov.pl.
 39. Sienkiewicz Z. [w:] M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 40. Siwik M., Glosa do postanowienia SN z dnia 23 kwietnia 2002 r., I KZP 10/02, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.
 41. Stefański R.A., Środek karny w postaci obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 6.
 42. Szewczyk M. [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1−116 k.k., Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 43. Szpunar A., Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 44. Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 45. Szyrmer S., Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustaw − Kodeks karny, ustawy − Kodeks postępowania karnego i ustawy − Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.Nr 163, poz. 1363), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 1.
 46. Świerka M., Duża zmiana w prawie karnym, ale i sporo wątpliwości, „Rzeczpospolita” z 2.11.2005, nr 256.
 47. Uchwała połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN z dnia 26 listopada 1976 r., VI KZP 11/75, OSNKW 1977, z. 1−2, poz. 1.
 48. Uchwała SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11−12, poz. 69.
 49. Uchwała SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 29/03, OSNKW 2003, nr 11−12, poz. 94.
 50. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustaw − Kodeks karny, ustawy − Kodeks postępowania karnego i ustawy − Kodeks karny wykonawczy, 5 marca 2005 r., druk sejmowy nr 2693.
 51. Uzasadnienie uchwały SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11−12, poz. 69.
 52. Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza − funkcje, rodzaje, granice, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 53. Warylewski J., Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 marca 2004 r. oraz jej konsekwencje w zakresie przestępstw seksualnych [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Wydawnictwo „Sto”, Bielsko-Biała 2006.
 54. Warylewski J., Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje [w:] T. Bojarski (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r. Materiały z konferencji naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 55. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 56. Warylewski J., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003.
 57. Wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., K. 24/2000, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 51.
 58. Zoll A., Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.