No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Remarks on Penalties and Penal Measures of Pecuniary Nature (In the Light of the Provisions of 1997 Penal Code)

Zofia Sienkiewicz
University of Wrocław

Published 2008-04-01

Keywords

 • penalty,
 • penal measures of pecuniary nature,
 • penal policy,
 • Polish Penal Code of 1997

How to Cite

Sienkiewicz, Z. (2008). Remarks on Penalties and Penal Measures of Pecuniary Nature (In the Light of the Provisions of 1997 Penal Code). Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 629–641. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AW

Abstract

The text provides insight into the new role of penalties and punitive measures that do not seek to deprive convicted offenders of their liberty, with particular consideration of financial measures. The author tries to determine whether the acceptance of the political/criminal tenets of the Penal Code and the introduction and application of financial measures contradicts the tenets of the previous repressive penal model. For this purpose, Zofia Sienkiewicz makes a detailed and in-depth analysis of individual economic measures, such as fines, which play the most important role in combating petty crime. Additionally, the article contains an analysis of such measures as the forfeiture of financial gain, the obligation to redress damages, the punitive damages, the forfeiture of objects, or the confiscation of property. The author also focusses on the problem of excessive accumulation of penal measures of financial nature before the amendment of the Penal Code in 1997. Sienkiewicz emphasises the importance of the introduction of a new penal measure against the offender, which was a pecuniary settlement. The text also lists situations where the application of financial measures is obligatory, such as in the case of acts of vandalism or under probationary supervision. In conclusion, the author claims that the provisions of the Criminal Code are only a starting point for practical application by courts. She believes that the practical possibility of assessing the financial status of offenders and thus the rational application of financial measures is extremely important in this respect.

References

 1. Buchała K., Kara grzywny – problemy orzekania i nowelizacji kodeksu, „Palestra” 1988, nr 6.
 2. Buchała K., System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego z 1990 r., „Państwo i Prawo” 1991, z. 6.
 3. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze, Kraków 1998.
 4. Cieślak M., Zagadnienia reformy prawa karnego, „Palestra” 1988, nr 5.
 5. Cieślak W., Nawiązka w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 6. Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998.
 7. Gardocki L., Wytyczne wymiaru sprawiedliwości czy praktyki sądowej, „Państwo i Prawo” 1981, z. 11.
 8. Gostyńskiego Z., Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Zakamycze, Kraków 1999.
 9. Gostyńskiego Z., Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
 10. Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t. III, „Arche”, Gdańsk 1999.
 11. Jasiński J., O nowy kształt środków karnych, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 1.
 12. Jasiński J., Polityka karna sądów w początku lat dziewięćdziesiątych, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 10.
 13. Kaczmarek T., Kryminalno-polityczne założenia nowego kodeksu karnego [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 14. Kaczmarek T., Nowy kodeks karny i jego aksjologiczne i kryminalno-polityczne założenia [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 15. Kochanowski J., Redukcja odpowiedzialności karnej: analiza i ocena założeń kodeksu karnego z 1997 r. na tle innych polskich kodyfikacji karnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 16. Kolasiński B., Kara grzywny w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 3.
 17. Kowalska J., Skrzyńska D., Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2001, nr 1.
 18. Krajewski K., Zasada humanizmu a współczesne tendencje polityki kryminalnej [w:] J. Giezek (red.), Przestępstwo − kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. (Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka), Zakamycze, Kraków 2006.
 19. Kunicka-Michalska B., Polityka orzekania i wymierzania kary grzywny w latach 1882-1987, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 3.
 20. Kunicka-Michalska B., Przeżytek w socjalistycznym kodeksie, „Prawo i Życie” 1988, nr 7.
 21. Lewandowski S., Filozofia kary a projekt nowego kodeksu karnego, „Palestra” 1992, nr 5-6.
 22. Łukaszewicz M., Ostapa A., Nawiązka w kodeksie karnym – niektóre zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 7-8.
 23. Łukaszewicz M., Ostapa A., Obowiązek naprawienia szkody – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 9.
 24. Marek A., Model polityki karnej na tle projektowanych zmian ustawodawczych, „Państwo i Prawo” 1982, z. 6.
 25. Marek A., Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem [w:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.
 26. Marek A., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 27. Marek A., Problemy penalizacji przestępczości zorganizowanej [w:] L. Tyszkiewicz (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 28. Marek A., Reforma prawa karnego – uwagi i postulaty, „Nowe Prawo” 1981, nr 7.
 29. Melezini M., W sprawie reformy kary grzywny, „Przegląd Prawa Karnego” 1993, nr 3.
 30. Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1997.
 31. Raglewski J., Nowelizacja przepisów o przepadku osiągniętych z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowych, „Palestra” 2001, nr 5-6.
 32. Raglewski J., Przepadek przedmiotów w nowym kodeksie karnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, nr 2.
 33. Rzeplińska I., Konfiskata mienia: studium z historii polityki kryminalnej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1997.
 34. Sienkiewicz Z., O funkcjach obowiązku naprawienia szkody, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1.
 35. Sienkiewicz Z., O funkcjach przepadku przedmiotów w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4.
 36. Sienkiewicz Z., Regulacja nawiązki w projektach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 3.
 37. Sitarz O., Obowiązek naprawienia szkody i nawiązka jako środki karne w projekcie kodeksu karnego [w:] L. Tyszkiewicz (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 38. Spotowski A., Konfiskata mienia i przepadek rzeczy (Uwagi de lege ferenda), „Państwo i Prawo” 1989, z. 1.
 39. Spotowski A., O reformie prawa karnego materialnego, „Nowe Prawo” 1981, nr 4.
 40. Stefański R.A., Przepadek korzyści majątkowej uzyskanej przez sprawcę z przestępstwa, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3.
 41. Szewczyk M., Uwagi dotyczące niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1988, z. 5.
 42. Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego: podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 43. Śliwowski J., Na pograniczu trzech pionów ustawodawstwa karnego, „Nowe Prawo” 1981, nr 3.
 44. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej, Dz.U. 1985 Nr 23, poz. 101.
 45. Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podniesieniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym, Dz.U. 1995 Nr 95, poz. 475.
 46. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2003 Nr 111, poz. 1061.
 47. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548.
 48. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy − Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006 Nr 226, poz. 1648.
 49. Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, Dz.U. 1990 Nr 14, poz. 84.
 50. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2426.
 51. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. 2000 Nr 93, poz. 1027.
 52. Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, „Arche”, Gdańsk 1999.
 53. Wróbel W., Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej [w:] A.J. Szwarc (red.), Represyjność prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-29 września 2006 r.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
 54. Wróbel W., Środki karne w projekcie kodeksu karnego, Część II. Przepadek, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 11-12.
 55. Zoll A., Społeczny projekt kodeksu karnego, „Gazeta Prawnicza” 1981, nr 20.
 56. Zoll A., Założenia polityki karnej w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1994, z. 5.