No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Recidivists Convicted in Poland in the Transition Period, in the Light of Statistical Data

Teodor Szymanowski
University of Warsaw

Published 2008-04-01

Keywords

 • recidivists,
 • multiple relapse into crime,
 • offences,
 • court convictions statistics,
 • prison statistics

How to Cite

Szymanowski, T. (2008). Recidivists Convicted in Poland in the Transition Period, in the Light of Statistical Data. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 739–761. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BG

Abstract

The issues presented in the article concern criminal and penitentiary recidivism. The author points out the most groundbreaking and noteworthy changes related to the normalization of recidivism, which were introduced to the penal law in the first period of transformation. The article describes, in particular, the optional aggravation of punishment or the introduction of a new condition that may aggravate criminal responsibility in the case of acts of significant social harm, i.e. aggressive crimes. Apart from these differences, the other consequences of recidivism are also regulated differently. The author also gives a definition of penitentiary recidivism, which was only introduced to the Penal Code in 1997. The text mainly details the in-depth comparative analysis referring to recidivism in the light of statistics from the Ministry of Justice on convictions before and after the transformation. In summary, Teodor Szymanowski refers to the changes in the criminal liability of recidivists, especially in the context of the penalties administered to them, including mitigating penalties and waiving additional rehabilitation measures, as well as defining a new profile of recidivists and the crime that is characteristic for them.

References

 1. Bałandynowicza A., Nieudane powroty, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 1993.
 2. Batawia S., Sankcje wobec recydywistów w projekcie k.k. a problematyka kryminologiczna recydywy, „Państwo i Prawo” 1968, z. 8/9.
 3. Bramska M., Kiryluk M., Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2003, nr 37.
 4. Janiszewskiego B., Recydywa wielokrotna w prawie karnym: zagadnienia nadzwyczajnego wymiaru kary, „Ławica”, Warszawa-Poznań 1992.
 5. Lelentala S., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 6. Melezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, „Temida 2”, Białystok 2003.
 7. Nawój A., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 8. Płatek M., Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 9. Recommendation Nr R/84/10 Conseil de L’Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condomnès.
 10. Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 11. Rzeplińska I., Recydywiści w okresie nadzoru ochronnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 12. Standardy prawne Rady Europy, t. IV: Sądownictwo: organizacja, postępowanie i orzekanie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 13. Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, „Temida 2”, Białystok 2002.
 14. Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 15. Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego: podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 16. Szymanowski T., Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary pozbawienia wolności: zagadnienia systemu prawnego zwalczania recydywy: badania katamnestyczne nad młodocianymi: próby oceny efektywności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 17. Szymanowskiego T., Powrót skazanych do społeczeństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 18. Wiktorska P., Polityka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec młodocianych. Warszawa 2008, niepublikowana rozprawa doktorska.