ZAPIS BIBLIOGRAFICZNY

Zgłoś artykuł

Zapis bibliograficzny w systemie harwardzkim

dla artykułów przygotowanych w języku polskim

 

PRZYKŁADOWE ZAPISY BIBLIOGRAFICZNE

Monografia

W bibliografii:

Chomczyński P. (2014). Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych [Actions of Residents of Young Offenders’ Homes and Youth Detention Centres: A Sociological Analysis of Group Interactions]. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Doubson A. (1997). Green Political Thought. London–New York: Routledge.

W przypisie:

(Chomczyński 2014) – jeśli powołujemy się na daną pozycję ogólnie

(Doubson 1997: 58–63) – jeśli powołujemy się na konkretną partię tekstu lub cytujemy

 

Praca zbiorowa

W bibliografii:

Beirne P. i South N. (red.) (2007). Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals. Cullompton: Willan.

Błońska B., Gogłoza W., Klaus W. i Woźniakowska-Fajst D. (red.) (2017). Sprawiedliwość dla zwierząt [Justice for Animals]. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

W przypisie:

(Beirne, South 2007)

(Błońska et. al 2017) – w przypisie podajemy tylko pierwszego redaktora, jeśli jest ich więcej niż trzech

 

Artykuł w pracy zbiorowej

W bibliografii:

Czarnecka D. (2013). ‘Społeczne oddziaływanie propagandy w Trzeciej Rzeszy’ [The social influence of propaganda in the Third Reich]. W A. Bartuś (red.) Słowa w służbie nienawiści [Words in the Service of Hatred]. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, s. 49–63.

Faber D. i O’Connor J. (1993). ‘Capitalism and the crisis of environmentalism’. W R. Hofrichter (red.) Toxic Struggles: The Theory and Practice of Environmental Justice. Philadelphia: New Society Publishers, s. 12–24.

W przypisie:

(Czarnecka 2013: 50–55)

(Faber, O’Connor 1993: 19)

 

Artykuł w czasopiśmie

W bibliografii:

Andersen M.A. (2006). ‘Crime measures and the spatial analysis of criminal activity’. British Journal of Criminology 46(2), s. 258–285.

Łętowska E. (2014). ‘Prawo w płynnej nowoczesności’ [The law in the ‘liquid modernity’]. Państwo i Prawo 3, s. 6–27.

W przypisie:

(Andersen 2006: 259)

(Łętowska 2014: 10–13)

 

Strona internetowa

W bibliografii:

Inequality.org (b.d.). Inequality.org. Dostęp online: https://inequality.org/ [25.01.2016]. – nie znamy daty ostatniej aktualizacji strony, dlatego używamy skrótu b.d. – bez daty

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym [KOZZD] (b.d.). Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Dostęp online: http://www.kozzd-gostynin.pl/ [15.08.2019]. – w nawiasie kwadratowym podajemy akronim od nazwy, który posłuży do cytowania w tekście.

W przypisie:

(Inequality.org b.d.)

(KOZZD s.a.) – w przypisie skracamy nazwę strony internetowej, która jest jednocześnie nazwą instytucji

 

Artykuł ze strony internetowej

W bibliografii:

Gusovsky D. (2016). Americans Consume Vast Majority of World Opioids, CNBC. Dostęp online:  https://www.cnbc.com/2016/04/27/americans-consume-almost-all-of-the-globalopioid-supply.html [9.02.2019].

Ludzie ze złomu [Scrappers] (2001). Newsweek.pl. Dostęp online: http://www.newsweek.pl/polska/ludzie-ze-zlomu,28795,1,1.html [6.07.2018]. – przy artykule nie podano autora tekstu, dlatego szeregujemy go wg tytułu

Magyar Nemzeti Bank [MNB] (b.d.). Supervision. Dostęp online: https://www.mnb.hu/en/supervision [7.02.2019]. – nie jest znana data powstania tekstu w tej zakładce na stronie MNB, dlatego używamy skrótu b.d. – bez daty

W przypisie:

(Ludzie 2001) – w przypisie skracamy tytuł artykułu

(Gusovsky 2016)

(MNB b.d.) – w przypisie skracamy nazwę instytucji, która jednocześnie jest nazwą strony internetowej

 

BUDOWA BIBLIOGRAFII

 

Elementy opisów bibliograficznych podajemy w języku polskim bez względu na język cytowanej publikacji: red., W, s., b.d.

 

Wszystkie tytuły podawane w języku innym niż angielski autor ma obowiązek przetłumaczyć na język angielski. Tłumaczenie tytułu umieszczane jest w nawiasie kwadratowym po tytule oryginalnym.

 

Wykorzystane źródła szeregujemy alfabetycznie.

 

Przykładowe szeregowanie literatury:

Agnew R. (2012a). ‘Dire forecast: A theoretical model of the Impact of climate change on crime’. Theoretical Criminology 16(1), s. 21–42.

Agnew R. (2012b). ‘It’s the end of the world as we know it: The advance of climate change from a criminological perspective’. W R. White (red.) Climate Change from a Criminological Perspective. New York: Springer-Verlag, s. 13–25.

Beirne P. (1999). ‘For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study’. Criminology 37(1), s. 117–148.

Beirne P. (2009). Confronting Animal Abuse: Law, Criminology, and Human-Animal Relationships. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

 

Prace tego samego autora wydane w tym samym roku szeregujemy alfabetycznie, dodając do roku wydania litery a, b, c itd.

 

Prace tego samego autora wydane w różnych latach szeregujemy chronologicznie, począwszy od najstarszych.

 

BUDOWA PRZYPISÓW

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy kilka źródeł, szeregujemy je chronologicznie, np.:

(Beirne 1999; Prawo telekomunikacyjne 2004; Agnew 2012b)

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy kilka prac tego samego autora, po nazwisku wyliczamy kolejne lata wydania, np.:

(Agnew 2012a, 2012b, 2019)

 

Jeśli w ramach przypisu podajemy po kilka prac kilku autorów, po każdym nazwisku chronologicznie podajemy kolejne lata wydań, np.:

(Malinowski 1983, 2000; Abecadłowski 2012, 2018, 2019; Nowak 2017)