No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Juveniles Before Courts. On Some General Principles and Practice

Tadeusz Bojarski
Maria Curie-Sklodowska University

Published 2008-04-01

Keywords

 • juvenile delinquency,
 • juvenile,
 • juvenile court,
 • court action

How to Cite

Bojarski, T. (2008). Juveniles Before Courts. On Some General Principles and Practice. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 269–285. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008V

Abstract

The purpose of the article is to examine the treatment of minors by Polish courts, pointing out the essence and relevance of this issue. The article covers the practice of Polish courts in dealing with minors from the 16th century until the 21st century. The author also raises the issue of differences in the treatment of minors accused of delinquency and those prosecuted for committing a punishable act. In the text Tadeusz Bojarski also carries out a comparative analysis of juvenile cases in courts and the types of acts committed by juvenile sand discusses the breakdown of measures handed down to them on the basis of data from the Statistics Division of the Ministry of Justice between 1999 and 2004. In conclusion, the author draws attention to the increase in unruly behaviour among minors since the early 1980s. According to Bojarski, the main reasons for this trend are a decrease in the effectiveness of educational measures taken in conjunction with a decline in moral social principles, an increase in adult crime, and high unemployment.

References

 1. Analiza statystyczna danych o ewidencji spraw i orzecznictwie w sprawach nieletnich za lata 1999–2004, Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa, DO-II-0350-16/05.
 2. Bojarski T., Polskie rozwiązania w zakresie traktowania nieletnich na tle uregulowań europejskich [w:] L. Leszczyński (red.), Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 3. Bojarski T., Selekcja nieletnich w postępowaniu z powodu demoralizacji lub czynu karalnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1991, Sec. G., t. XXXVIII.
 4. Czarnecka-Dzialuk B., Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym (zagadnienia procesowe), Agencja „Scholar”, Warszawa 1993.
 5. Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Arche”, Gdańsk 2002.
 6. Gaberle A., Projekt ustawy – Prawo nieletnich. Krok wstecz, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 58.
 7. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 8. Górecki P., Uwagi o nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich na tle doświadczeń praktyki [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 9. Grześkowiak A., Postępowanie w sprawach nieletnich (polskie prawo nieletnich), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1986.
 10. Klementowski M.L., Odpowiedzialność nieletniego w średniowiecznych prawach Europy [w:] T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
 11. Kołakowska-Przełomiec H., Dziecko jako sprawca i jako ofiara przestępstwa (ochrona dziecka w prawie karnym) [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, „Ars boni et aequi”, Poznań 1999.
 12. Kołakowska-Przełomiec H., Nieletni sprawcy zbrodni: początki kariery przestępczej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 1990.
 13. Kołakowska-Przełomiec H., Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.
 14. Kołakowska-Przełomiec H., Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Wrocław 1978.
 15. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Demoralizacja nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] T. Bojarski, M. Mozgawa (red.), Prawne i społeczne metody i środki eliminowania zaburzonej socjalizacji: zbiór referatów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991.
 16. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa−Wrocław 1990.
 17. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Ustawa z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich a Konwencja Praw Dziecka, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3-4, s. 3-29.
 18. Konarska-Wrzosek V., Ochrona nieletnich przed demoralizacją i przestępczością w ujęciu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, „Państwo i Prawo” 1999, z. 5.
 19. Konarska-Wrzosek V., System postępowania z nieletnimi po nowelizacji [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 20. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze, Kraków 2001.
 21. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, Zakamycze, Kraków 2004.
 22. Maisel W., Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1963.
 23. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2000.
 24. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.
 25. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 26. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 27. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 28. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 29. Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 30. Marek A., Sądownictwo dla nieletnich w Polsce na tle europejskim [w:] T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
 31. Mogilnicki A., Dziecko a przestępstwo, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 32. Ostrihanska Z., Wójcik D., Karalność uczniów nieprzystosowanych społecznie, „Archiwum Kryminologii” 1984, t. XI, s. 143-166, https://doi.org/10.7420/AK1984D.
 33. Sienkiewicz Z., Sporne kwestie wokół demoralizacji i nieprzystosowania społecznego nieletnich [w:] T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
 34. Sienkiewicz Z., System sądowych środków wobec nieletnich w prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.
 35. Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 36. Strzembosz A., System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985.
 37. Szumski J., Struktura i dynamika środków stosowanych wobec nieletnich w latach 1984-1989 [w:] T. Bojarski (red.), Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.
 38. Walczak-Żochowska A., Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich. Studium prawnoporównawcze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 39. Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży: analiza psychologiczno-kryminologiczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.