Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przestępstwo
oszustwo asekuracyjne
sprawca przestępstwa
przestępstwo gospodarcze
przestępstwo ubezpieczeniowe
insurance fraud
delinquency

Jak cytować

Buczkowski, K. (2008). Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 81–92. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008G

Abstrakt

Tekst przedstawia kryminologiczne spojrzenie na przestępczość gospodarczą. Autor artykuł zwraca uwagę na cechy tej przestępczości jak również przedstawia pogłębiony podział przestępców gospodarczych na sprawców zawodowych, sytuacyjnych i okazjonalnych. W tekście przytoczona zostaje również inna znana kwalifikacja sprawców gospodarczych, którzy dzielą się na przestępców z: warstwy górnej, średniej i dolnej. Podstawę rozważań przedstawionych w tekście stanowi jednak charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej i przestępców asekruacyjnych. K. Buczkowski skupia się na przyczynach postępowania sprawców przestępstw asekuracyjnych dzieląc je na zewnętrzne i wewnętrzne. Autor artykułu podkreśla, że osoby popełniające przestępstwa asekuracyjne często czują się pokrzywdzonymi (np. przez uwarunkowania systemowe).  W podsumowaniu tekstu K. Buczkowski podnosi, że przedstawione przez niego w artykule rozważania potwierdzają, że stworzenie uniwersalnego „modelu” sprawcy przestępstwa gospodarczego jest niemożliwe. Wśród przyczyn zjawiska wskazuje przede wszystkim na niejednolite występowanie tych samych elementów charakteryzujących przestępców gospodarczych z naciskiem na przestępczość tzw. „białych kołnierzyków” oraz tych, którzy decydują się na wyłudzenie odszkodowania na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

The text focusses on the criminological view of economic crime. The author draws attention to the characteristics of this crime and presents an in-depth division of economic offenders into professional, situational, and occasional offenders. The text also cites another well-known classification of economic offenders, dividing them into offenders from the upper, middle, and lower strata. Nevertheless, the main point of the considerations is the characteristic of insurance abuse and its offenders. Konrad Buczkowski concentrates on the reasons for the behaviour of these offenders, by dividing them into external and internal ones. He stresses that people who commit insurance fraud often feel wronged (e.g. by systemic conditions).In conclusion, Buczkowski claims that the analysis presented in the article confirms that it is impossible to create a universal ‘model’ of a perpetrator of economic crime. Among the sources of the phenomenon, he points, first of all, to the inconsistencyin the same elements that characterise economic offenders, with emphasis on white collar crime and those who decide to extort compensation to the detriment of an insurance company.

https://doi.org/10.7420/AK2007-2008G
PDF

Bibliografia

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 2001.

Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Hartshorne H., May M., Studies in the Nature of Character. Studies in Deceit. Book One. General Methods and Results, Macmillan, New York 1928.

Janowska H., Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Kosewski M., Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.

Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.

Ostrihanska Z., Sprawca przestępstwa (zarys problematyki), „Archiwum Kryminologii” 1990, t. XVII, s. 41-74, https://doi.org/10.7420/AK1991B.

Ostrowska K. [w:] K. Ostrowska, D. Wójcik, Teorie kryminologiczne, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.

Reed J.P., Reed R.S., Status images and consequences. Once a criminal always a criminal [w:] T.P. Thornberry, E. Sagarin (red.), Images of Crime. Offenders and Victims, Praeger, New York 1974.

Stępień E., System wartości a zachowania aspołeczne młodzieży przestępczej i nie przestępczej [w:] A. Frączek (red.), Studia nad uwarunkowaniami i regulacja agresji interpersonalnej. Sprawozdania z badań i rozprawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1985.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1151.

Wójcik D., Młodociani sprawcy rozboju, „Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 151-189, https://doi.org/10.7420/AK1972B.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.