No. XXIX-XXX (2008)
Articles

The Need and Purpose of Changing the Principles of Responsibility and Juvenile Treatment

Violetta Konarska-Wrzosek
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Published 2008-04-01

Keywords

 • principles of responsibility,
 • juvenile,
 • penal law,
 • prohibited act,
 • educational measures

How to Cite

Konarska-Wrzosek, V. (2008). The Need and Purpose of Changing the Principles of Responsibility and Juvenile Treatment. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 349–359. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AA

Abstract

The text endeavours to answer whether and what kind of changes are necessary for society, as well as how the new solutions which tighten the current procedures regarding minors will contribute to their respect for the law in the future. The article distinguishes three groups of threats which may lead to delinquency in young people. It also describes the existing categories of children who require intervention in their upbringing from the point of view of the approach to their criminal acts. The text also discusses the one-track and two-track systems of dealing with juveniles. Violetta Konarska-Wrzosek stresses that in all civilised legal systems that respect the rights of the child, minors should not be held responsible for a criminal act in the same way as adults. The bulk of the article is devoted to the author’s comparative analysis of the appearance of two new draft amendments, from 2007 and 2008, in the field of juvenile law. She calls the first proposal a typically criminal law proposal, while she considers the second one to be orientated towards a greater impact on the education of minors and the prevention of their further moral corruption. In the conclusion of her text, the author stresses that the new draft bills continue the tradition of proceeding with minors in line with the care-educational-protective trend and do not deviate significantly from the Juvenile Justice Act, which has been in force for 25 years.

References

 1. Bulenda T., Kryminologiczne i polityczno-kryminalne problemy wykonywania kary pozbawienia wolności wobec młodocianych do lat 18 [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej Warszawa–Poznań–Kalisz 2001.
 2. Konarska-Wrzosek V., Projekt prawa nieletnich – ocena proponowanych rozwiązań [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego – propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2008.
 3. Konarska-Wrzosek V., Rozważania de lege ferenda w kwestii wieku odpowiedzialności karnej i systemu postępowania z nieletnimi [w:] L. Gardocki et al. (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Liber, Warszawa 2005.
 4. Meier B.D., Rössner D., Schöch H., Jugendstrafrecht, C.H. Beck, München 2003.
 5. Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 1 czerwca 2007 r., http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/posiedzenia-w-2007-r/c,302,31-maja-01-czerwca-2007/p,1/1691,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-1-czerwca-2007-r [dostęp: 25.03.2019].
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VI Kadencji, druk nr 681.
 7. Rzeplińska I., Współczesny nieletni sprawca czynu karalnego – doniesienie z badań kryminologicznych [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Wydawnictwo „Sto”, Bielsko-Biała 2006.
 8. Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 9. Walczak-Żochowska A., Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 10. Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psychologiczno-kryminologiczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.