Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

nieletni
przestępczość nieletnich
sprawcy przestępstw
nieletni sprawcy przestępstw
prawo karne nieletnich
juveniles
juvenile delinquency
juvenile offenders
penal law

Jak cytować

Stańdo-Kawecka, B. (2008). Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw. Archiwum Kryminologii, (XXIX-XXX), 417–430. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AG

Abstrakt

Artykuł analizuje międzynarodowe standardy postępowania z nieletnimi sprawcami przestępstw. Autorka tekstu podkreśla, że problem przestępczości nieletnich powinien być rozpatrywany przede wszystkim jako problem społeczny, który wymaga reakcji. Wciąż pojawiającym się wyzwaniem jest jednak ustalenie skutecznych sposobów reagowania na zachowania nieletnich przestępców. W opracowaniu zaprezentowane zostały dwa modele postępowania z nieletnimi – karnistyczny oraz opiekuńczy wraz z ich pogłębioną charakterystyką. Osobne miejsce w tekście poświęcone zostało omówieniu modeli: minimum interwencji tzw. „strategii Trzy D” charakteryzującego się depenalizacją postępowania z nieletnimi sprawcami czynów zabronionych oraz modelu sprawiedliwości naprawczej. Artykuł porusza również kwestie współczesnych i nowych pomysłów postępowania z nieletnimi podając jako przykład model neokorekcyjny. Autorka tekstu analizuje sposób traktowania nieletnich w świetle unormowań i dokumentów międzynarodowych. W podsumowaniu B. Stańdo-Kawecka zwraca uwagę odbiorców na priorytety, które powinny zostać określone w ramach postępowania z nieletnimi powołując się m.in. na konieczność wypracowania wspólnej europejskiej strategii zwalczania przestępczości. Innym wnioskiem sugerowanym przez autorkę jest także konieczność zainteresowania się sprawami nieletnich przez środowiska naukowe w Polsce w jeszcze większym stopniu niż dotychczas.

 

The article analyses the international standards for dealing with juvenile offenders. The author stresses that the problem of juvenile delinquency should be considered first and foremost as a social problem that requires a response. However, an emerging challenge is to identify effective ways of responding to the behaviour of juvenile offenders. The study presents two models of dealing with minors – criminal and protective – along with in-depth characteristics of each. A separate place in the paper is devoted to discussing the following models: the minimum intervention model, the ‘Three D strategy’– characterised by a depenalisation of proceedings with juvenile offenders – and the model of restorative justice. The article also discusses the issues of new, contemporary ideas of dealing with minors, giving as an example the neo-correctional model. The author analyses the treatment of minors against international norms and documents. In the conclusion, Stańdo-Kawecka addresses the priorities which should be defined in the field of juvenile delinquency, referring to the need to develop a common European strategy to fight crime, among other things. Another conclusion suggested by the author is the need for academic circles in Poland to take an interest in juvenile delinquency even more than they have done so far.

https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AG
PDF

Bibliografia

Becroft A., Children and young people in conflict with the law, International Association of Youth and Family Judges and Magistrates Chronicle, http://www.judgesandmagistrates.org [dostęp: grudzień 2006].

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 1999.

Cavadino M., Dignan J., Penal Systems. A Comparative Approach, SAGE Publications, London 2006.

Cavadino M., Dignan J., The Penal System. An Introduction, wyd. 4, SAGE Publications, Los Angeles−London−New Delhi−Singapore 2007.

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007). Children’s rights in Juvenile Justice, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment10–02feb07.pdf.

Consedine J., Wyrównanie szkód spowodowanych przestępstwem. Sprawiedliwość naprawcza i probacja [w:] M. Lipińska, R. Stawicki (oprac.), Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1−2 grudnia 2003 r., Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2004.

Draft Recommendation on the European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions or Measures, www.coe.int.

Ettinger A., Zbrodniarz w świetle antropologji i psychologji, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.

Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Wydawnictwo Comer, Toruń 1994.

Heinz W., Deutschland [w:] F. Dünkel, A. van Kalmthout, H. Schüler-Springorum (red.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach 1997.

Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Umorzenia spraw karnych nieletnich przestępców w sądach rodzinnych [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.

Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości: studium kryminologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.

Krajewski K., Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, nr 1.

Neymark E., Zarys etiologii kryminalnej, Zakłady Graficzne Pracowników Drukarskich, Warszawa 1925.

Opinion of the European Economic and Social Committee on the prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union (2006/C 110/13), http://www.esc.eu.int.

Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice, www.coe.int.

Sarnecki J., Estrada F., Keeping the balance between humanism and penal punitivism. Recent trends in juvenile delinquency and juvenile justice system in Sweden [w:] J. Junger-Tas, S. Decker (red.), International Handbook of Juvenile Justice, Springer, Dordrecht 2006.

Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, opublikowane wraz z komentarzem, United Nations Department of Public Information, New York 1986.

Wright M., Geneza i rozwój sprawiedliwości naprawczej [w:] B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik (red.), Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.