Wątpliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

handel ludźmi
polityka kryminalna
human trafficking
criminalization

Jak cytować

Sitarz, O. (2010). Wątpliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi. Archiwum Kryminologii, (XXXII), 327–344. https://doi.org/10.7420/AK2010J

Abstrakt

The publication discusses introduction of new solutions pertaining to human trafficking to Polish legal system, namely the very definition of the phenomenon in the act of law. The article is divided into 6 parts. In part one, the author indicates the reasons why the law in this area needs to be changed and enumerates the duties imposed on the legislator. Since human trafficking is a very complex criminological phenomenon, part three discusses the problem of the criminological definition of human trafficking. The legislator, creating penal provisions for such deeds must naturally take the phenomenology of human trafficking into account, at the same time bearing in mind that the provisions at this stage of using them will be subject to interpretation. This interpretation, as criminal law is repressive in nature, has its own rules. Hence part four is devoted to selected issues of interpretation in criminal law but only from the point of view of the analysed changes in law. The penultimate part includes discussion of the role and meaning of legal definitions in criminal law, also in the light of international obligations of the Republic of Poland. The final part contains a critical analysis of the definition of human trafficking.

https://doi.org/10.7420/AK2010J
PDF

Bibliografia

Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1, s. 25-44.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2004.

Bożyczko Z., Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1962.

Czajkowska-Matosiuk K. (red.), Prawo karne, Wydawnictwo Academica, Warszawa 2010.

Gardocki L., Prawo karne, Wyd. 11 zm., C.H. Beck, Warszawa 2005.

Gardocki L., Prawo karne, Wyd. 12 zm., C.H. Beck, Warszawa 2006.

Gardocki L., Prawo karne, Wyd. 14 zm., C.H. Beck, Warszawa 2008.

Gardocki L., Prawo karne, Wyd. 15 zm., C.H. Beck, Warszawa 2009.

Gardocki L., Prawo karne, Wyd. 7 zm., C.H. Beck, Warszawa 2001.

Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, Tom 3, Arche, Gdańsk 1999.

Górniok O., O potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6, s. 5-10.

Karasek I., Komentarz do art. 417 i 418 kodeksu cywilnego w świetle wyroku TK z dnia 4 grudnia 2001, LEX/el. 2002.

Kruk E., Wytyczne polityki legislacyjnej w zakresie doboru sankcji prawnej, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2(97), s. 53-73.

Marek A., Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Mik C., Siwik Z., Opinia z dnia 25 maja 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy – przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy – kodeks postępowania karnego (RL-0303-25/09), „Przegląd Legislacyjny” 2009, nr 3/4.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010.

Paprzycki L.K., Hudzik M., Czy definiować handel ludźmi, „Rzeczpospolita” z 6.11.2009 r.

Patryas W., Elementy logiki i legislacji, "Terra", Poznań 1999.

Piórkowska-Flieger J., [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.

Podgórecki A., Założenie polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957.

Przeniczna J., Handel ludźmi – prawo i praktyka, zapobieganie i ściganie, „Edukacja prawnicza” 2009.

Sakowicz A., Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 3, s. 52-69.

Sitarz O., Handel ludźmi – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Smyczyński T., Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznań 1999.

Spotowski A., Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 1972, nr 3, s. 81-87.

Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom 1, art. 1–116, Wydaw. "Arche", Gdańsk 2005.

Wronkowska S., Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, „Państwo i Prawo” 1976, nr 10, s. 19-33.

Wronkowska S., Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, „Państwo i Prawo” 1976, 10, s. 19-33.

Wronkowska S., Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2, s. 111-129.

Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.

Zielińska E., O potrzebie zmian kodeksu karnego w związku z ratyfikacją protokołu o zapobieganiu oraz karaniu handlu ludźmi, „Studia Iuridica” 2006, nr 46, s. 337-344.

Zielińska E., Zakaz handlu ludźmi w polskim prawie karnym [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002.

Zoll A. [w:] K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.