Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

handel ludźmi
przestępczość transgraniczna
prawo karne
prawa człowieka
prawo międzynarodowe
human trafficking
human rights
penal law
cross-border crime
organised crime
international law

Jak cytować

Lasocik, Z. (2006). Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii. Archiwum Kryminologii, (XXVIII), 233–253. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006P

Abstrakt

Trafficking of human beings that constitutes a contemporary form of slavery is a human rights violation and a serious crime. Due to the importance of this crime, it is covered by several international instruments of a different legal nature. Among them, two are especially important: The Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime and Council Framework Decision of l9 July 2002 on Combating Trafficking in Human Beings. There are two main features of human trafficking: these offences are transnational by nature and involve organised criminal groups. However, trafficking is considered transnational not only if it is committed in more than one state, but also if a substantial part of preparation or planning takes place in another state. There are numerous forms of crime human trafficking, such as the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery servitude or the removal of organs. It should be added that also child pornography is considered as human trafficking. As human trafficking is a complex phenomenon, there are also criminal activites which might be called ‘borderline’ such as forced marriages, marriage of  convenience, illegal adoption, sex tourism or forced domestic labour. Many of tchem are not even considered as crime. Human trafficking constitutes a serious challenge for criminology, as it becomes one of the most fruitful criminal activities. So far, it has not been a popular subject of studies and research. Although our knowledge of organised crime as such is growing significantly, the trafficking is a problem for crime control due to its nature, economic background, well-organised market of the services and the lack of knowledge and skills of the state institutions, and the ambivalence of the public.

https://doi.org/10.7420/AK2005-2006P
PDF

Bibliografia

Anti-Trafficking Training Manual for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries, ICMPD, Vienna 2005.

Badania CBOS, Polacy o zjawisku handlu kobietami, RS/8/2005, Warszawa 2005.

Bieńkowska E., Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcia sprawy o zgwałcenie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.

Bieżuńska-Małowist I., Małowist M., Niewolnictwo, Czytelnik, Warszawa 1987.

Borowiec A., Zmuszeni do pracy we Włoszech, „Gazeta Wyborcza” z 23.08.2005.

De Ruyver B., Vermeulen G., Vander Beken T. (red.), Combating Transnational Organized Crime, Maklu, Antwerp 2002 .

Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, IOM, Geneva 2005.

Harris D., O’Boyle M., Warbrick C., Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, London 1995.

Introduction to the Human Trafficking Assessment Tool, CEELLI, Washington 2005.

Jendroszczyk P., Niemcy. Więzienie za zmuszanie muzułmanek do ślubu. Małżeństwo tylko z wyboru, „Rzeczpospolita” z 13.02.2006.

Karsznicki K., Handel ludźmi w świetle postępowań karnych prowadzonych w latach 1995-2004 [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

Lasocik Z., Zabójca zawodowy i na zlecenie, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Kraków 2003.

Nowak B., Handel niewolnikami [w:] M. Tymowski (red.), Historia Afryki. Do początku XIX wieku, Ossolineum, Wrocław Warszawa-Kraków 1996.

Nowicki M.A., Pierwszy wyrok dotyczący problemu współczesnej niewoli domowej i poddaństwa w Europie, niepublikowana analiza wyroku w sprawie Siliadin przeciwko Francji, maszynopis, w posiadaniu autora.

Organized Crime moves into migrant trafficking, „Trafficking in Migrants” 1996, nr 11.

Reference Guide for Ani-Trafficking Legislative Review, OSCE ODIHR, Warsaw 2001.

Siedlecka E., Współcześni niewolnicy pracy, „Gazeta Wyborcza” z 26.09.2005.

Szymków M., Borowiec A., Włoskie obozy pracy dla Polaków, „Gazeta Wyborcza” z 24.08.2005.

Vermeulen G., New Developments in EU Criminal Policy with regard to cross-border crime [w:] P. Van Duyne, K. Von Lampe, N. Passas (red.), Upperworld and Underworld in Cross-Border Crime, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2002.

Zielińska E., Adopcja za pieniądze, „Newsweek” 2003, nr 19.

Zielińska E., Kobiety w wymiarze sprawiedliwości, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1.

Zielińska E., O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem dodatkowym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej pornografii i dziecięcej prostytucji, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2005, nr 12.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.