Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

przemoc w rodzinie
nakaz opuszczania lokalu
ofiara przemocy domowej
domestic violence
an order to leave the premises
a victim of domestic violence

Jak cytować

Jaworska-Wieloch, A., & Sitarz, O. (2019). Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?. Archiwum Kryminologii, (XLI/1), 297–323. https://doi.org/10.7420/AK2019G

Abstrakt

Celem publikacji jest skonfrontowanie poglądów osób pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się na temat nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę z obowiązującym stanem prawnym. Uzupełnieniem badań są opinie tzw. ekspertów (osób zajmujących się zawodowo wspieraniem ofiar przemocy domowej). Przeprowadzane rozważania mają doprowadzić do próby odpowiedzenia na pytanie o adekwatność kształtu prawnego nakazu opuszczenia lokalu względem usprawiedliwionych potrzeb pokrzywdzonych.

https://doi.org/10.7420/AK2019G
PDF

Bibliografia

Bielawska-Batorowicz E., Golińska L., Przemoc w rodzinie [Domestic violence] [w:] D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Wobec przemocy [In the Face of Violence], Wydawnictwo ALL, Kraków 1997, s. 77–88.

Budyn-Kulik M., Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne [The Murder of a Tyrannical Husband. Legal and Victimological Studies], Wydawnictwo Verba, Lublin 2005.

Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych [The Effectiveness of Legal Instruments for the Protection of Victims’ Rights during Preparatory Proceedings in the Light of Empirical Research], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11.V.2011 (Council of Europe Treaty Series, No. 210), https://rm.coe.int/16800d383a [dostęp: 4.12.2018].

Frątczak E., Mynarska M., Badania jakościowe na użytek demografii [Qualitative research in demography], „Studia Demograficzne” 2007, nr 2(152), s. 3–22, https://www.researchgate.net/publication/315054240_BADANIA_JAKOSCIOWE_NA_UZYTEK_DEMOGRAFII [dostęp: 4.12.2018].

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne [Violence against Women in Poland. Legal and Criminological Aspects], C.H. Beck, Warszawa 2007.

Grzyb M., Hiszpańska ustawa o przemocy ze względu na płeć. Analiza kryminalno-polityczna [A criminal and political analysis of the Spanish gender violence law], „Archiwum Kryminologii” 2017, T. XXXIX, s. 339–368, https://doi.org/10.7420/AK2017L.

Hryniewicz-Lach E., Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczaniu [The Victim in Polish Criminal Law. The Interests of Victims of Crime and Punitive-Material Legal Instruments for Their Protection], C.H. Beck, Warszawa 2017.

Jarosz E., Nowak A., Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Children of Victims of Domestic Violence. The Functioning of the Amended Law on Preventing Domestic Violence], Raport Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.

Jaworska-Wieloch A., O potrzebie zachowania spójności wokół nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym [The need for consistency in regards to an order to vacate premises jointly occupied with a victim] [w:] P. Góralski, A. Muszyńska (red.), Współczesne przekształcenia sankcji karnych. Zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania [Contemporary Transformations of Criminal Sanctions. Issues regarding Theory, Interpretation, and Practices], Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2018, s. 241–257.

Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe. Metody i zastosowania [Qualitative Research. Methods and Applications], Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. [Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence], Dz. U. z 2015 r. poz. 961.

Kowalczuk A., Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym [An order to vacate premises jointly occupied with a victim], „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8, s. 135–147.

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom 2. Komentarz do art. 32–116 [The Penal Code. General Section. Volume 2. Commentary on Arts. 32–116], Warszawa 2015, Lex/el.

Leonieni M., Michalski W., Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej [The Effectiveness of the Conditional Discontinuance of Criminal Proceedings in Court Practice], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

Lipowska-Teutsch A., Przemoc wobec kobiet [Violence against women] [w:] D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Wobec przemocy [In the Face of Violence], Wydawnictwo ALL, Kraków 1997, s. 11–44.

Michalska K. (oprac.), Sprawca przemocy w rodzinie [fragment], Wydawnictwo Edukacyjne „Parpamedia”, [b.m.] [201-], www.parpa.pl/images/file/Sprawca%20przemocy.docx [dostęp: 24.06.2018].

MPiPS: nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy sprawdza się [The Ministry of Family, Labour, and Social Policy: The order for a perpetrator of violence to vacate a residence is effective], Prawo.pl, 16.01.2013, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/mpips-nakaz-opuszczenia-mieszkania-przez-sprawce-przemocy-sprawdza-sie-1 [dostęp 24.06.2018].

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 2225 w sprawie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw [The response of the Undersecretary of State in the Ministry of Justice to Interpellation No. 2225 regarding the Act of 10 June 2010 amending the Act on Counteracting Domestic Violence and certain other acts], Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=04940D15 [dostęp: 16.11.2017].

Sękowska-Kozłowska K., Ściganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja Stambulska a polskie prawo [The prosecution and punishment of perpetrators of violence against women and domestic violence. The Istanbul Convention and Polish law] [w:] Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia [Counteracting Violence against Women, including Older Women and Women with Disabilities. An Analysis and Recommendations], Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, s. 30–40.

Skupiński J., Mierzwińska-Lorencka J. [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz [Penal Code. Comments], C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 540–554.

Skupiński J., Warunkowe skazanie w prawie polskim i na tle porównawczym [Conditional Conviction in Polish Law and in a Comparative Study], Oficyna Naukowa, Warszawa 1992.

Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za rok 2017 [Report on the work of general organisational units of the prosecutor’s office in criminal cases for 2017], https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/sprawozdanie-PK-P1CA.pdf [dostęp: 24.06.2018].

Spurek S., Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary [Isolating the perpetrator of domestic violence from the victim], „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8, s. 147–156.

Spurek S., Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [A Commentary on the Act on Counteracting Domestic Violence], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Spurek S., Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [The National Programme for the Prevention of Domestic Violence], „Jurysta. Magazyn Prawniczy” 2006, nr 11, s. 12–13.

Stefański R.A. [w:] idem (red.), Kodeks karny. Komentarz [Penal Code. Comments], C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 373–384.

Stefański R.A., Nowe środki probacyjne [New probationary measures], „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4, s. 24–29.

Szczukiewicz P., Kozik A., Osobowość kobiet doznających przemocy w związku partnerskim [The personality of women experiencing violence in their relationship] [w:] P. Szczukiewicz (red.), Przemoc domowa. Wybrane zagadnienia [Domestic Violence. Selected Issues], Wydawnictwo MAD, Lublin 2007, s. uzupełnić.

Szczukiewicz P., Pomoc psychologiczna osobom doznającym przemocy domowej [Psychological help for people experiencing domestic violence] [w:] P. Szczukiewicz (red.), Przemoc domowa. Wybrane zagadnienia [Domestic Violence. Selected Issues], Wydawnictwo MAD, Lublin 2007, s. uzupełnić.

Szczukiewicz P., Przeżywanie wartości u ofiar przemocy w rodzinie [Experiencing values by victims of domestic violence] [w:] J. Mizińska, M. Kociuba (red.), Przemoc i filozofia [Violence and Philosophy], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 135–142.

Szeleszczuk D., Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku [Penal measures in the light of the amendments to the Criminal Code of 20 February 2015], „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 4(64), s. 75–88.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw [Act amending the Act on Counteracting Domestic Violence, and certain other acts, dated 10 June 2010], Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw [Act amending the Penal Code and some other acts, dated 20 February 2015], Dz. U. z 2015 r. poz. 396.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Act on Counteracting Domestic Violence, dated 29 July 2005], Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493.

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt II KK 106/08 [The justification of the judgment of the Polish Supreme Court from 10 December 2018, II KK 106/08], OSNwSK 2008/1/2530, s. 989.

Wolińska J.M., Olejniczak K., Geneza i dynamika psychologiczna zjawiska przemocy w rodzinie [The genesis and psychological dynamics of domestic violence] [w:] P. Szczukiewicz (red.), Przemoc domowa. Wybrane zagadnienia [Domestic Violence. Selected Issues], Wydawnictwo MAD, Lublin 2007, s. uzupełnić.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1970 r., sygn. akt V KRN 419/70 [The judgment of the Polish Supreme Court from 6 November 1970, V KRN 419/70], OSNKW 1971/2/26, s. 33–34.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1973 r., sygn. akt V KRN 582/71 [The judgment of the Polish Supreme Court from 6 February 1973, V KRN 582/71], OSNKW 1973/11/139, s. 23–24.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt IV Ka 524/17 [The judgment of the District Court in Poznan from 6 July 2017, IV Ka 524/17], http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/153510000002006_IV_Ka_000524_2017_Uz_2017-09-08_001 [dostęp: 15.11.2017].

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt II K 745/16 [The judgment of the Regional Court in Elblag from 28 November 1973, II K 745/16], http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/151010158200001006_II_K_000745_2016_Uz_2016-11-28_001 [dostęp: 15.11.2017].

Zespół monitorujący realizację „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Mińsk Mazowiecki”, Przemoc na różnych etapach rozwoju człowieka. Wprowadzenie – czym jest przemoc?, www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2121, [dostęp: 24.06.2018].

Ziółkowska A. [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz [Penal Code. Comments], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 268–281.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.