No. XLV/1 (2023)
Articles

Juveniles as perpetrators of the crime of abuse. What is the truth behind the statistics?

Juveniles as perpetrators of the crime of abuse. What is the truth behind the statistics?

Dagmara Woźniakowska
Uniwersytet Warszawski
Paulina Wiktorska
Instytut Nauk Prawnych PAN

Published 2023-11-24

Keywords

 • juveniles,
 • abuse,
 • maltreatment,
 • family,
 • violence

How to Cite

Woźniakowska, D., & Wiktorska, P. (2023). Juveniles as perpetrators of the crime of abuse. What is the truth behind the statistics? Juveniles as perpetrators of the crime of abuse. What is the truth behind the statistics?. Archives of Criminology, (XLV/1), 115–149. https://doi.org/10.7420/AK2023.04

Abstract

One of the factors that characterises contemporary juvenile delinquency is the rise in acts with the use of violence (despite the general decline in the number of criminal offences committed by minors). We are observing more and more frequent involvement of minors in the crime of abuse, as defined in Art. 207 CC, which may also result from the addition of Art. 207 para. 1a to the Criminal Code.

Since the available statistics do not constitute exhaustive material for the authors, we address the nature of these acts (who are the victims, what is the nature of the violence and what can we say about the perpetrators) in our research questions and methodological assumptions. In order to investigate the problem, court files from all over the country were examined in a nationwide research sample. The target research sample included all 129 juvenile cases under Art. 207 CC, against which educational measures and a corrective measure were adjudicated in 2018. The research employed a questionnaire for examining the court files and the data was encoded in the software programmes Excel and SPSS.

References

 1. Błachut J. (2007–2008). ʻCzy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?.ʼ [Does the dark number of crimes exist?]. Archiwum Kryminologii 29–30, s. 75–80.
 2. Błachut J., Gaberle A. i Krajewski K. (2006). Kryminologia [Criminology]. Gdańsk: Arche.
 3. Ćwikła M. (2018). ʻCzynniki determinujące agresję i przemoc – podobieństwa i różniceʼ [Factors determining aggression and violence – similarities and differences]. W E. Żywucka-Kozłowska, A. Szczechowicz-Raś i K. Rzeczkowska (red.) Problemy współczesnego świata: zagadnienia wybrane [Problems of the modern world: Selected issues]. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Prawa i Administracji, s. 27–36.
 4. Gardocki L. (2011). Prawo karne [Criminal law]. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Grzyb T. (2013). Agresja i przemoc – podobieństwa i różnice [Aggression and violence – similarities and differences], Profesor.pl. Dostęp online: http://profesor.pl/publikacja,26766,Artykuly,Agresja-i-przemoc-podobienstwa-i-roznice [04.10.2021].
 6. Habrat D. (2018). ʻOsoba nieporadna jako pokrzywdzona przestępstwem znęcania sięʼ [A helpless person as a victim of abuse]. Studia Prawnicze 2(214) s. 115–130.
 7. Herzberger S.D. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej [Domestic violence. The perspective of social psychology]. Warszawa: PARPA.
 8. Klaus W. (2009). Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich [Child in before the court. Justice for Juvenile Delinquency]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 9. Kluza J. (2022). ʻWzajemne znęcanie się jako okoliczność wyłączająca przestępność czynuʼ [Mutual abuse as a circumstance excluding the criminality of an act]. Prokuratura i Prawo 5, s. 157–173.
 10. Kołodziejczyk J. (2004). Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole [Aggression and violence at school. Constructing a program to counteract aggression and violence at school]. Kraków: [Ośrodek Rozwoju Edukacji].
 11. Komendant-Brodowska A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań [Aggression and school violence. Research status report]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 12. Konarska-Wrzosek W. (2012). ʻPrzestępstwo znęcania sięʼ [The crime of abuse]. W J. Warylewski (red.) System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym [Criminal law system. Crimes against individual goods]. Warszawa: C.H. Beck, s. 908–935.
 13. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. z 2015 r., poz 961. [Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11 May 2011, Journal of Laws of 2015, item 961].
 14. Marek A. (2009). Prawo karne [Criminal law]. Warszawa: C.H.Beck.
 15. Marek A. (2010). Komentarz KK [Comment by Penal Code]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Marshall G., Tabin M. i Molyneux M. (2005). Słownik Socjologii i Nauk Społecznych [Dictionary of Sociology and Social Sciences]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Ministerstwo Sprawiedliwości (b.d.). Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości [The Statistical Guide of the Ministry of Justice], Isws.ms.gov.pl. Dostęp online: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ [04.10.2021].
 18. Mozgawa M. (2007). Praktyczny komentarz kk [Practical comment by Penal Code]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Orzeczenie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 22 maja 2019 r., VIII K 170/19 [Decision of the District Court in Toruń of May 22, 2019, VIII K 170/19] (2019).
 20. Pismo z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości nr DSF-II.082.116.2020 [Letter from the Department of Strategy and European Funds of the Ministry of Justice No. DSF-II.082.116.2020] (2020).
 21. Przemoc rówieśnicza [Peer violence] (n.d.), Niebieskalinia.info. Dostęp online: http://www.niebieskalinia.info/index.php/ofiary-przemocy/dziecko/rozpoznanie/40-przemoc-rowiesnicza [18.11.2022].
 22. Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce, OPUS-20, 2020/39/B/HS5/01530 [Crime and anti-social behavior of minors in contemporary Poland, OPUS-20, 2020/39/B/HS5/01530] (2020).
 23. Pyżalski J. (2015). ʻBullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczejʼ [Bullying as a specific type of peer violence]. W D. Macander (red.) Profilaktyka agresji i przemocy. Materiały dla uczestników szkolenia Liderzy prorilaktyki agresji i przemocy [Prevention of aggression and violence. Materials for participants of the Leaders of aggression and violence prevention training]. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 6–8.
 24. Pyżalski J. (2018). ʻPrzeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – krytyczny przegląd stosowanych rozwiązańʼ [Counteracting peer violence at school – a critical review of the solutions used]. Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka 7(1), s. 30–45.
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571 [Regulation of the President of the Republic of Poland of 11 July 1932 – Penal Code, Journal of Laws of 1932, no 60, item 571].
 26. Siwik Z. (2010). W M. Filar (red.) Komentarz KK [Comment by Penal Code]. Warszawa: Wolters Kluwer.
 27. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 94 ze zm. [Act of 19 April 1969. Penal Code, Journal of Laws of 1969, no 12, item 1246 as amended].
 28. Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. z 2018 r., poz. 969 [Act of 26 October 1982 on juvenile proceedings, Journal of Laws of 2018, item 1246].
 29. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm. [Act of 29 July 2005 on counteracting domestic violence, Journal of Laws of 2005, item 1246 as amended].
 30. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm. [Act of June 6, 1997. Penal Code, Journal of Laws of 2016, item 1137 as amended].
 31. Włodarczyk-Madejska J. (2021) ʻNieletniʼ [Juvenile]. W B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski i J. Włodarczyk-Madejska (red.) Atlas Przestępczości w Polsce 6 [Atlas of Crime in Poland 6]. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 121–158.
 32. Wojciechowski J. (2002). Komentarz do KK [Comment by Penal Code]. Warszawa: Librata.
 33. Woźniakowska-Fajst D. (2010). Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? [Juvenile girl’s delinquency. Dangerous, naughty, harmless?] Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 34. Woźniakowska-Fajst D. (2022). ʻCzas wolny a alkohol i narkotyki w życiu współczesnych nastolatkówʼ [Leisure and alcohol and drugs in the lives of contemporary teenagers]. W K. Krajewski i M. Grzyb (red.) Polityka kryminalna: między teorią a praktyką. Księga jubileuszowa profesor Janiny Blachut [Criminal policy: Between theory and practice. Professor Janina Blachutʼs jubilee book]. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, s. 365–376.
 35. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 1971 r., sygn. akt I KR 149/71 [Judgment of the Supreme Court of August 30, 1971, file ref. act I KR 149/71] (1971), Legalis nr 15657.
 36. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1992 r., III KRN 122/92 [Judgment of the Supreme Court of September 23, 1992, III KRN 122/92] (1992), LEX nr 22076.
 37. Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976, VI KZP 13/75 [Guidelines of the Supreme Court of June 9, 1976, VI KZP 13/75] (1976).