No. XXXV (2013)
Articles

Penitentiary law against the background of other branches of law and and selected problems of penal and penitentiary policies

Paulina Wiktorska
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2013-01-01

Keywords

 • penitentiary law,
 • penal policy,
 • penitentiary policy

How to Cite

Wiktorska, P. (2013). Penitentiary law against the background of other branches of law and and selected problems of penal and penitentiary policies. Archives of Criminology, (XXXV), 377–390. https://doi.org/10.7420/AK2013M

Abstract

The article consists of two parts. The first systematises definitions of penitentiary law and presents relations between penitentiary law and other branches of law and fields of science. The voices in discussion on penitentiary law sometimes differ, even in such basic issues as the scope of the very term. This sometimes gives rise to difficulties in qualifying particular provisions to a particular branch of law and causes doubts which rules to apply to particular institutions. Relations between penitentiary law and executive penal law, procedural law, penitentiary science and penal and penitentiary policies are discussed. The second part of the article discusses selected problems of current penal policy related most of all to the use of imprisonment sentence. Between penitentiary law and penitentiary policy or, more broadly speaking, penal policy there are obvious relations. On one hand, this policy is shaped on the basis of the letter of law, on the other hand, based on collected experience, it forces changes in law which fails to respond to actual challenges. Sometimes penitentiary policy, and even mere penitentiary practice, influences provisions of penal law, including penitentiary law, directly. It also happens that law and penitentiary policy (or penal one) fail to meet as far as their goals and assumptions are concerned. It seems it is so in the case of imprisonment, which often looks different in penitentiary law provisions and in statistics resulting from employment of penal and penitentiary policy. The basic paradox consists in that, in spite of observed decrease in crime levels , penitentiary system becomes more and more inefficient. Poland has one of the highest prisonisation indices in Europe and constantly growing number of persons sentenced by the courts and waiting for imprisonment sentence to be executed .The waiting line for imprisonment is approaching the number of the imprisoned. This may be due to a several reasons. Firstly, since the beginning of 1990s there has been a steady increase in the shortest imprisonment sentences (of up to 6 months) which were often administered to those guilty of driving a vehicle under alcohol influence. Secondly, Polish prisons are places where a significant number of imprisonments due to probation violations are served – which shows the weakness in execution of alternatives to incarceration. Another problem is cancellation of suspended sentences. The criminal code provided for two ways a suspended sentence can be cancelled, facultative and obligatory. The latter raised serious doubts and was questioned by the Constitutional Tribunal in its decree of 17.07.2013 r., file no. SK 9/10 (as published in the Journal of Laws as item 905).

References

 1. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 2. Cieślak M., Polskie prawo karne, Zarys systemowego ujęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. Filar M., Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi, „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. XXIX-XXX, s. 489-493, https://doi.org/10.7420/AK2007-2008AL.
 4. Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 5. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 6. Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze, Kraków 1999.
 7. Krukowski A., Niektóre problemy teoretyczne polityki penitencjarnej, „Przegląd Penitencjarny” 1968, nr 1, s. 28-46.
 8. Lelental S., Faktyczne i potencjalne rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 9. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2012.
 10. Lelental S., Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 11. Marek A., Rodzaje prawa karnego i jego podział [w:] A. Nowak (red.), System prawa karnego. Zagadnienia ogólne. T. I, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.
 12. Melezini M., Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikacji karnej [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 13. Melezini M., Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego. T. VI, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.
 14. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2003.
 15. Popławski H., Lelental S., Zarys prawa karnego wykonawczego, Wydaw. Uczelniane UG, Gdańsk 1973.
 16. Rappaport E.S., Nowy system kodyfikacji ustawodawstwa kryminalnego. Kodeks karny wykonawczy, Wydawnictwo "Bibljoteka Prawnicza", Warszawa 1930.
 17. Skupiński J., Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 18. Szymanowski T., Polityka karna i stan przestępczości [w:] A. Marek (red.), System prawa karnego. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.
 19. Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, PWN, Warszawa 1982.
 20. Śliwowski J., Sądowy nadzór penitencjarny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 21. Wiktorska P., Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku, „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, t. XXIX-XXX, s. 763-775, https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BH.
 22. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Znak, Kraków 2010.
 23. Zoll A., Rozważania o potrzebie zmian w zakresie środków represji karnoprawnej [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.