Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

polityka kryminalna
polityka karna
criminal and penal policy

Jak cytować

Wiktorska, P. (2012). Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości. Archiwum Kryminologii, (XXXIV), 401–425. https://doi.org/10.7420/AK2012J

Abstrakt

The article discusses criminal policy, understood as court procedures intended to counteract and limit crime by applying provisions of criminal law. The chapter begins with an analysis of diverse definitions of criminal and penal policy. Then, mechanism of action of such policies in the aspect of administering punishments to perpetrators of criminal deeds is discussed. An analysis of statistical data concerning administering particular types of punishments allows to draw certain conclusions concerning penal policy employed in Poland in the difficult period of social change. The most often administered punishment in the first decade of the 21st century is deprivation of liberty (imprisonment) with conditional suspension (probation), imprisonment and fines are slightly less frequent, the least frequently courts sentence unconditional imprisonment. The picture of the data allows only to make a draft of contemporary visions of solving social problems related with crime – or rather lack of such visions. The reasons of incoherence and – in many cases – irrationality of our criminal policy can be seen in many factors which are impossible to discuss or even list in one article. However it is worth to notice that undoubtedly the progressing expansion and politicization of criminal law should be limited and it should be acknowledged that criminal law is not the best remedy for social problems, which include crime.

https://doi.org/10.7420/AK2012J
PDF

Bibliografia

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa 2001.

Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2006.

Gruszczyńska B., Statystyczny obraz kurateli w Polsce [w:] D. Wójcik (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Jakubowska-Hara J., Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Scholar, Warszawa 2009.

Jakubowska-Hara J., Wstęp [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Scholar, Warszawa 2009.

Klaus W., Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Kulesza J.A., Pozbawienie praw publicznych [w:] System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Kunicka-Michalska B., Kara ograniczenia wolności jako alternatywa pozbawienia wolności [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Scholar, Warszawa 2009.

Kwiatkowski K., Był to rok przełomu, rozm. przepr. Agata Pilarska-Jakubczak, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 2, s. 8-9.

Lelental S., Faktyczne i potencjalne rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Lem S., Rasa drapieżców. Teksty ostatnie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Melezini M. (red.), System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Melezini M., Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikacji karnej [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Melezini M., Środki karne [w:] System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.

Niełaczna M., Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011.

Pomiankiewicz J., Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 1, s. 18-19.

Sakowicz A., Zakaz wstępu na imprezę masową [w:] System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas Przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Sienkiewicz Z., Zakaz prowadzenia pojazdów [w:] System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Skupiński J., Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Scholar, Warszawa 2009.

Skupiński J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Scholar, Warszawa 2009.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Szewczyk M., Kara ograniczenia wolności [w:] System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej, "Żak", Warszawa 2003.

Wacquant L., Więzienia Nędzy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.

Wągiel-Linder G., Europejskie absolutorium, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 9, s. 20-21.

Wągiel-Linder G., Skazany ale nie osadzony, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 11, s. 10-12.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.

Zoll A., Założenia politycznokryminalne w świetle wyzwań współczesności, „Państwo i Prawa” 1998, nr 9/10, s. 40-50.

Zoll A., Założenia polityki karnej, „Państwo i Prawo” 1994, nr 5, s. 3-11.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.