Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

labour
forced labour
new definition of forced labour
combating forced labour
cultural taboo
social communication
praca
praca przymusowa
nowa definicja pracy przymusowej
zwalczanie pracy przymusowej
kulturowe tabu
komunikacja społeczna

Jak cytować

Lasocik, Z. (2021). Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia. Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), 271–294. https://doi.org/10.7420/AK2021.05

Abstrakt

Forced labour is a social phenomenon which is difficult to comprehend and accept due to its exceptional nature. The existing legal definition is not very helpful. This article reflects on a different approach to understanding forced labour and a different operational definition of the phenomenon. The starting point is to look at forced labour from the perspective of social pragmatism and symbolic interactionism by referring to the humanistic coefficient, a concept developed one hundred years ago. Using the experience of Poland in unsuccessful attempts to deal with forced labour, but also referring to global experiences in that field, this article attempts to define the phenomenon in the context of work in general. The key question that arises here is this that if work is a noble and socially visible phenomenon, how is it then that forced labour is almost completely invisible, not only to people, but also to law enforcement? It is suggested in this text that forced labour, burdened with a strong social taboo, is hidden behind a façade of the nobility of labour. At the end of the article, there is a proposal for a new analytical scheme with which the phenomenon can be described in a completely different language than that of criminal justice.

 

Praca przymusowa jest zjawiskiem społecznym, które ze względu na swój wyjątkowy charakter jest trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Istniejąca definicja prawna nie jest szczególnie pomocna. W artykule przedstawione jest inne podejście do rozumienia pracy przymusowej oraz nieco inna, ale operacyjna definicja tego zjawiska. Punktem wyjścia jest spojrzenie na pracę przymusową z perspektywy społecznego pragmatyzmu i symbolicznego interakcjonizmu, odwołujące się do koncepcji współczynnika humanistycznego, wypracowanej sto lat temu. Patrząc na doświadczenia Polski, tzn. nieudane próby radzenia sobie z problemem pracy przymusowej, ale także na podobne doświadczenia w skali globalnej, podejmuję próbę zdefiniowania samego zjawiska – jako takiego, ale także w kontekście pracy w ogóle. Kluczowe pytanie, które się pojawia, brzmi: praca jest zjawiskiem szlachetnym i społecznie widocznym, więc jak to jest, że praca przymusowa jest tak mało widoczna dla ludzi, ale także dla organów ścigania? Stawiam tezę, że praca przymusowa, obciążona silnym społecznym tabu, skrywa się za fasadą pracy, jako zjawiska wyjątkowo godnego i szlachetnego. W końcowej części artykułu pojawia się propozycja nowego schematu analitycznego, który pozwoli opisać  zjawisko pracy przymusowej, zupełnie innym językiem niż język wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, ale przed wszystkim, jako fenomen społeczny.

https://doi.org/10.7420/AK2021.05
PDF (English)

Bibliografia

Błachut J., Gaberle A. and Krajewski K. (1999). Kryminologia [Criminology]. Gdańsk: Arche.

Brysk A. (2011). ʻSex as slavery? Understanding private wrongsʼ. Human Rights Review 12(3), pp. 259–270. Available online: https://doi.org/10.1007/s12142-010-0182-7.

Cockbain E. and Bowers K. (2019). ʻHuman trafficking for sex, labour and domestic servitude: How do key trafficking types compare and what are their predictorsʼ. Crime, Law and Social Change 72, pp. 9–34. Available online: https://doi.org/10.1007/s10611-019-09836-7.

Data collection on trafficking in human beings in the EU, Final Report – 2018 (2018). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available online: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf [20.07.2020].

Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes (2018). Geneva: International Labour Office. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653986.pdf [20.07.2020].

Fight against trafficking needs radical shift to genuinely human rights-based approach: UN expert (2020), Reliefweb.int. Available online: https://reliefweb.int/report/world/fight-against-trafficking-needs-radical-shift-genuinely-human-rights-based-approach-un [19.07.2020].

Forced Labour Convention [FLC] (1930), Ilo.org. Available online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 [16.07.2020].

Forced Labour, Child Labour and Human Trafficking in Europe: An ILO Perspective. Technical paper for the EU/IOM STOP “European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings”, 18-20 September 2002 (2002). Brussels/Geneva.

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (2017). Geneva: ILO Available online: https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2018/07/global_estimates_of_modern_slavery-forced_labour_and_forced_marriage.pdf [14.07.2020].

Global Report on Trafficking in Persons (2018). New York: UNODC. Available online: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf [19.07.2020].

Globalslaveryindex.org (2018). Globalslaveryindex.org. Available online: https://www.globalslaveryindex.org/ [20.09.2020].

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2017 [Human trafficking in Poland. 2017 Report] (2018). Available online: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6936,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2017.html [20.07.2020].

International Labour Standards on Forced labour (n.d.), Ilo.org. Available online: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/forced-labour/lang--en/index.htm [20.07.2020].

Lasocik Z. (2012). ʻO handlu ludźmi w Polsce, czyli o ewolucji zjawiska i budowie system jego eliminowaniaʼ [On human trafficking in Poland, meaning the evolution of the phenomenon and building a system to combat it]. Archiwum Kryminologii 34, pp. 481-529. Available online: https://doi.org/10.7420/AK2012L.

Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (2014). Brussels: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf [18.07.2020].

Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (2014), Ilo.org. Available online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029 [19.07.2020].

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [Protocol to Prevent] (2000). Available online: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx [16.07.2020].

Ricard-Guay A. and Hanley J. (2019). ʻThe challenge of addressing both forced labour and sexual exploitationʼ [in:] J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 287-302.

State.gov (n.d.). Trafficking in Persons Report. Available online: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ [18.07.2020].

Trafficking in human beings (2014). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available online: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5858781/KS-TC-14-008-EN.PDF/3c9da893-54a6-41c7-b3b8-8aba03ef2595 [20.07.2020].

Trafficking in Persons Report [TIP Report] (2019). U.S. Department of State Publication Office of the Under Secretary for Civilian Security Democracy, and Human Rights. Available online: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf [16.07.2020].

Trafficking in Women. The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery. A Comprehensive European Strategy (2001). The European Commission, Justice and Home Affairs. Available online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_01_64 [24.02.2021]

Winterdyk J. and Jones J. (eds.) (2019). The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.