Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

design thinking
innovation camps
forced labour
education
technology
myślenie projektowe
obozy innowacyjne
praca przymusowa
edukacja
technologia

Jak cytować

Arévalo Sánchez, S., García Sepúlveda, J. P., & Winterdyk, J. (2021). Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku. Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), 249–270. https://doi.org/10.7420/AK2021.14

Abstrakt

Educating young people on the risks of forced labour is not only one of the most critical duties in eradicating human trafficking, but due to its clandestine nature, it is also one of the most challenging. Drawing on practical experiences in Colombia, the authors exalt the value of integrating co-creation and innovation tools to promote a more effective, meaningful, and impactful knowledge transfer on forced labour between education disciplines This article, therefore, begins by presenting a descriptive overview of the application of design thinking and innovation camps. Next, the article approximates the application of those methods and instruments in teaching the issue of human trafficking, including forced labour. Then, it examines the opportunities of using design thinking and social innovation camps to educate a new generation with the knowledge, skills, and power to disrupt forced labour. Finally, this article concludes that design thinking and innovation camps are practical methods and instruments to create alternative learning environments to educate the next generation of young changemakers capable of disrupting forced labour through innovation, entrepreneurship, and technology.

 

Nauczanie młodych ludzi o zagrożeniach związanych z pracą przymusową jest zarówno jednym z najważniejszych, jak i jednym z najtrudniejszych zadań w zakresie zwalczania handlu ludzi. Trudność ta wynika z charakteru zjawiska – ukrytego i  niewidocznego gołym okiem. Opierając się na doświadczeniach z Kolumbii, autorzy podkreślają znaczenie zintegrowania narzędzi współtworzenia i innowacji w celu promowania bardziej efektywnego przekazu wiedzy na temat pracy przymusowej pomiędzy różnymi stylami uczenia, mającego jednocześnie na nie realny wpływ. Dlatego niniejszy artykuł rozpoczyna teoretyczny przegląd dwóch metod i narzędzi nauczania – myślenia projektowego oraz obozów innowacyjnych. W dalszej części artykułu przybliżono sposoby zastosowania tych metod i narzędzi do nauczania o problematyce handlu ludźmi, w tym pracy przymusowej. Następnie analizie poddano możliwość wykorzystania ich do przekazania nowemu pokoleniu wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania pracy przymusowej. W podsumowaniu podkreślono, że myślenie projektowe i obozy innowacyjne są praktycznymi metodami i narzędziami do tworzenia alternatywnych środowisk nauczania młodszych pokoleń, które będą zdolne do przerwania powielania zjawiska pracy przymusowej poprzez wykorzystanie innowacji, przedsiębiorczości i technologii.

https://doi.org/10.7420/AK2021.14
PDF (English)

Bibliografia

An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action (2008). Vienna: UNODC. Available online: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf [19.09.2020].

Asquith L., Dorst K., Kaldor L., and Watson R. (2013). ‘Introduction to Design+Crime’. Crime Prevention and Community Safety 15, pp. 169–174. Available online: https://doi.org/10.1057/cpcs.2013.7.

Bager T. (2010). ‘The camp model for entrepreneurship teaching’. International Entrepreneurship and Management Journal 7, pp. 279–296. Available online: https://doi.org/10.1007/s11365-010-0149-9.

Bain C. (2017). ‘Entrepreneurship and innovation in the fight against human trafficking’. Perspectives on Human Trafficking and Modern Forms of Slavery 5(2), pp. 81–84. Available online: http://dx.doi.org/10.17645/si.v5i2.924.

Berman R. and McCartney S. (1995). ‘Competence is not enough: Meta-competence and accounting education’. Accounting Education 4(1), pp. 43–53. Available online: https://doi.org/10.1080/09639289500000006.

Binkley M., Erstad O., Herman J., Raizen S., Ripley M., Miller-Ricci M. and Rumble M. (2012). ʻDefining Twenty-First century skillsʼ. In P. Griffin, B. McGaw and E. Care (eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Dordrecht: Springer, pp. 17–66.

Clarke I. (2019). Design Thinking, ALA Neal-Schuman, Chicago, Serch.ebscohost.com. Available online: http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2433506&lang=es&site=eds-live&scope=site [19.09.2020].

Darbellay F., Moody Z. and Lubart T. (2017). Creativity, Design Thinking and Interdisciplinarity. Singapore: Springer. Available online: https://www.researchgate.net/publication/322202870_Creativity_Design_Thinking_and_Interdisciplinarity [19.09.2020].

Degnegaar R., Degnegaar J. and Coughlan P. (2015). ‘How to design for large-scale multi-stakeholder co-creation initiatives: Reframing crime prevention challenges with the Police in Denmark’. Journal of Design, Business & Society 1(1), pp. 7–28. Available online: https://doi.org/10.1386/dbs.1.1.7_1.

Dschool.stanford.edu (n.d.). Dschool.stanford.edu. Available online: https://dschool.stanford.edu/ [19.09.2020].

Endrissat N. (2018). ‘Hackathons: A field of dreams for ‘collaborative innovation’?’. Entreprendre & Innover 38, pp. 69–75. Available online: https://doi.org/10.3917/entin.038.0069.

Enrile A.V. and Smith-Maddox R. (2018). ʻSocial innovations in human trafficking: Solutions to a wicked problemʼ. In A.V. Enrile (ed.) Ending Human Trafficking and Modern-Day Slavery: Freedom’s Journey. Thousand Oaks: SAGE, pp. 289–312.

ILO (2018). Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes. Available online: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm [19.09.2020].

Koh J., Chai C., Wong B. and Hong H. (2015). Design Thinking for Education Conceptions and Applications in Teaching and Learning. Singapore: Springer. Available online: https://www.springer.com/gp/book/9789812874436 [19.09.2020].

Konst T. and Jagiełło-Rusiłowski A. (2017). ʻStudents’ and Higher Education stakeholders’ concepts of resilience in the context of innovation campsʼ. Dyskursy Młodych Andragogów 18, pp. 19–33. Available online: https://innopeda.turkuamk.fi/uploads/2020/06/a41fab86-02_konst_jagiello-1.pdf [19.09.2020].

Kwek S. (2011). Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21 st Century Learning. Master’s thesis. Available online: https://web.stanford.edu/group/redlab/cgi-bin/materials/Kwek-Innovation%20In%20The%20Classroom.pdf [19.09.2020].

Kwong C., Thompson P., Cheung C. and Manzoor H. (2012). ‘The role of environment in fostering conductive entrepreneurial learning: Teaching the ‘art’ of entrepreneurship in boot camps’. Journal of General Management 38(1), pp. 45–71. Available online: https://doi.org/10.1177/030630701203800103.

Lara M. and Lockwood K. (2016). ‘Hackathons as community-based learning: A case study’. TechTrends 60(5), pp. 486–495. Available online: http://dx.doi.org/10.1007/s11528-016-0101-0.

Liedtka J. (2018). Exploring the impact of design thinking in action. Available online: https://designatdarden.org/app/uploads/2018/01/Working-paper-Liedtka-Evaluating-the-Impact-of-Design-Thinking.pdf [19.09.2020].

Lodato T. and DiSalvo C. (2016). ‘Issue-oriented hackathons as material participation’. New Media & Society 18, pp. 539–557. Available online: https://doi.org/10.1177/1461444816629467.

Parsons D. and MacCallum K. (2019). ‘Agile education, lean learning’. In D. Parsons and K. MacCallum (eds.) Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning. Bringing Methodologies from Industry to the Classroom. Singapore: Springer, pp. 3–23. Available online: https://www.springer.com/gp/book/9789811327506 [19.09.2020].

Rissola G., Kune H. and Martinez P. (2017). Innovation Camp Methodology Handbook: Realising the potential of the Entrepreneurial Discovery Process for Territorial Innovation and Development. Publications Office of the European Commission. Available online: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/innovation-camps-methodology-handbook-realising-potential-entrepreneurial-discovery-process [19.09.2020].

Robertson B.C. (2008). Forced Labor: What's Wrong with Balancing Work and Family. Spence Publishing Company.

Scheer A., Noweski C. and Meinel C. (2012). ‘Transforming constructivist learning into action: Design thinking in education’. Design and Technology Education: An International Journal 17(3), pp. 8–19. Available online: https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/1758 [19.09.2020].

Sweeny S. (2016). Babson to Hold First Annual Multi-school Business Plan Competition for Human Freedom Entrepreneurial Leadership Program, Blogs.babson.edu. Available online: http://blogs.babson.edu/news/2016/05/11/babson-to-hold-first-annual-multi-school-business-plan-competition-for-human-freedom-entrepreneurial-leadership-program/ [19.09.2020].

UN Youth Strategy (2018). Youth 2030 Working with and for Young People. Available online: https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf [19.09.2020].

University of Arizona (2019). Four law schools launch collaboration to support human trafficking survivors, Law.arizona.edu. Available online: https://law.arizona.edu/news/2019/08/four-law-schools-launch-collaboration-support-human-trafficking-survivors [19.09.2020].

Wrigley C. and Straker K. (2015). ‘Design thinking pedagogy: The educational design ladder’. Innovations in Education and Teaching International 54(4), pp. 374–385. Available online: https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108214.

Zimmerman C. and Kiss L. (2017). ʻHuman trafficking and exploitation: A global health concernʼ. PLoS Medicine 14(11). Available online: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002437.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.