The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

forced labour
exploitation
criminal statistics
victims
praca przymusowa
wykorzystanie
statystyki przestępczości
ofiary

Jak cytować

Windt, S. (2021). The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary: Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech. Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), 119–141. https://doi.org/10.7420/AK2021.03

Abstrakt

According to official criminal statistics, a total of 36 registered forced labour crimes were committed in Hungary between 2013 and 2019. Forced labour (Section 193 of the Criminal Code) was a separate statutory element in Hungary between July 1, 2013 and June 30, 2020. In 2019, nearly 40 forced labour cases were analysed, the sociological and criminological characteristics of which are summarised and shown in this article following the statistical review. Based on the cases we examined, it can be said that the victim has alcohol problems, is homeless and unemployed, is in extremely poor health condition, has a low intellectual level and is elderly. In terms of their gender, there was a significant number of men among the victims of forced labour. Victims of forced labour and those crimes that were committed against them are even more hidden, even more difficult to detect and to prove than are acts of sexual exploitation. These people are a ‘hidden population’, statuses such as ‘subtenants’ or ‘accepted relatives’ obviously do not reveal the real situation to police officers arriving on the scene. It is possible that this situation prevails for years and is not brought to the authorities.

 

Jak podają oficjalne statystyki dotyczące przestępczości, w latach 2013-2016 na Węgrzech zarejestrowano 36 przestępstw związanych z pracą przymusową. W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2020 r. czyn ten był odrębnym przestępstwem uregulowanym w art. 193 węgierskiego kodeksu karnego. W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz – statystycznej, jak i socjologiczno-kryminologicznej dotyczącej charakterystyki 40 przypadków ofiar pracy przymusowej. Na ich podstawie można stwierdzić, że ofiary tego rodzaju przestępstwa to osoby mające problem z alkoholem, bezdomne, bezrobotne, których stan zdrowia można określić jako zły, a poziom intelektualny jako niski. Zwykle to osoby w podeszłym wieku. Wśród ofiar przeważają mężczyźni. Ofiary pracy przymusowej trudno jest zidentyfikować, a popełnione przeciwko nim przestępstwa trudno wykryć. Jest to jeszcze trudniejsze niż w przypadku przestępstwa wykorzystania seksualnego. Ofiary pracy przymusowej stanowią bowiem „ukrytą” grupę. O ich faktycznej sytuacji trudno dowiedzieć się choćby funkcjonariuszom policji w trakcie interwencji na miejscu zdarzenia, a to z uwagi na fakt, że ofiary przedstawia się jako dalekich krewnych lub osoby podnajmujące mieszkanie. Niewykluczone, że sytuacje takie trwają wiele lat, a informacje o nich nie docierają do władz.

https://doi.org/10.7420/AK2021.03
PDF (English)

Bibliografia

Albert F. (2019). ESPN Thematic Report on In-work poverty Hungary, Ec.Europa.eu. Available online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=15&advSearchKey=hungary&mode=advancedSubmit&catId=22&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 [16.11.2020].

Albrecht H.-J. (2019). ‘Measuring human trafficking’. In R. Haverkamp, E. Herlin-Karnell and C. Lernestedt (eds.) What is Wrong with Human Trafficking?. Oxford: HART, pp. 37–51.

Andrees B. (2008). Forced labour and trafficking in Europe: How people are trapped in, live through and come out, ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_090548.pdf [27.04.2020].

Awareness-raising training on the fight against human trafficking (2019), Thb.kormany.hu. Available online: https://thb.kormany.hu/awareness-raising-training-on-the-fight-against-human-trafficking [16.07.2020].

Bodrogi B. and Simonovits B. (2014). Severe Forms of Labour Exploitation, Supporting Victims of Severe Forms of Labour Exploitation in Having Access to Justice in EU Member States, Hungary, Fra.europa.eu. Available online: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/severe-labour-exploitation-country_hu.pdf [11.05.2020].

Bowen G. (2009). ‘Document analysis as a qualitative research method’. Qualitative Research Journal 9(2), pp. 27–40.

Cockbain E., Boxers K. and Vernon L. (2020). ‘Using law enforcement data in trafficking research’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1709–1732.

Data collection on trafficking in human beings in the EU. European Commission (2018). Available online: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf [30.07.2020].

Data collection on trafficking in human beings in the EU. European Commission (2020). Available online: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf [05.11.2020].

Doyle D.M., Murphy C., Murphy M., Coppari P.R. and Wechsler R.J. (2019). ‘I felt like she owns me: Exploitation and uncertainty in the lives of labour trafficking victims in Ireland’. The British Journal of Criminology 59(1), pp. 231–251.

ECtHR - Chowdury and Others v Greece, Application No. 21884/15, 30 March 2017 (2017), Asylumlawdatabase. Available online: https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-chowdury-and-others-v-greece-application-no-2188415-30-march-2017 [16.11.2020].

Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes. International Labour Office (2018). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653986.pdf [16.07.2020].

Forced labour, modern slavery and human trafficking (n.d.), ILO. Available online: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm [15.06.2020].

Global Estimates of Modern Slavery and Child Labour (2017), ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597874.pdf [27.04.2020].

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (2017). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf [27.04.2020].

Global Slavery Index (2018), Globalslaveryindex.org. Available online: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/hungary/ [03.06.2020].

Goździak E.M. and Vogel K.M. (2020). ‘Palermo at 20: A retrospective and prospective’. Journal of Human Trafficking 6(2), pp. 109–118.

Haverkamp R. (2019). ‘Victims of human trafficking, consideration from a crime prevention perspective’. In R. Haverkamp, E. Herlin-Karnell and C. Lernestedt (eds.) What is wrong with Human Trafficking?. Oxford: HART, pp. 53–76.

ILO Standards on Forced Labour the New Protocol and Recommendation at a Glance (2016). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_508317.pdf [27.04.2020].

Kerezsi K. (2020). ‘Trend lesz-e (a jövőben is) a bűnözés csökkenése? [Will the trend of crime decline continue in the future too?]. Magyar Tudomány 5, pp. 577–590.

Kerezsi K. and Pap A.L. (2017). ‘A bűnözés és a bűnözéskontroll jövője’ [The future of crime and crime control]. In G. Finszter and I. Sabjanics (eds.) Biztonsági kihívások a 21. Században [Security challenges in the 21st century]. Budapest: Dialóg, pp. 543–583.

Király T. (2008). Büntetőeljárási jog [Code of Criminal Procedure]. Budapest: Osiris.

Lodder G.G. (2020). ‘Protection of migrants against labor exploitation in the regulation of migration in the EU’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1361–1375.

Magyarország, 2018 [Hungary, 2018] (2019). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. Available online: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2018.pdf [18.05.2020].

Major Laws and Regulations in connection with labour in Hungary (n.d.), Ommf.gov.hu. Available online: http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=551 [15.06.2020].

Meeteren M. van and Hiah J. (2020). ‘Self-Identification of victimization of labour trafficking’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1605–1618.

Methodology of the Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (2017). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_586127.pdf [11.05.2020].

New anti-trafficking legislation to protect minors (2020), Thb.kormany.hu. Available online: https://thb.kormany.hu/new-anti-trafficking-legislation-to-protect-minors [30.04.2020].

Ollus N. (2015). ‘Regulating forced labour and combating human trafficking: The relevance of historical definitions in a contemporary perspective’. Crime Law Social Change 63, pp. 221–246. Available online: https://ht-radar.abolishhumantrafficking.com/wp-content/uploads/2020/07/Ollus-2015-Forced-labor-historical-defini.pdf [16.11.2020].

Palermo Protocol: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000), Ohchr.org Available online: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx [06.08.2020].

Plant R. (2015). ‘Forced labour, slavery and human trafficking: When do definitions matter?’. Anti-Trafficking Review 5, pp. 153–157. Available online: www.antitraffickingreview.org.

Polt P. (2018). Kommentár a büntetőeljárási törvényhez [Commentary on the Code of Criminal Procedure]. Budapest: Walters Kluwer Hungary.

Profits and poverty: The economics of forced labour (2014). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf [14.05.2020].

Ricard-Guay A. and Hanley J. (2020). ‘The challenge of addressing both forced labour and sexual exploitation’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 287–302.

Rijken C. (ed.) (2011). Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation, Ec.europa.eu. Available online: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/isec_2009_176_report_en_1.pdf [07.08.2020].

Scarpa S. (2020). ‘The nebulous definition of slavery: Legal versus sociological definitions of slavery’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 131–144.

Segrave M., Hedwards B. and Tyas D. (2020). ‘Family violence and exploitation: Examining the contours of violence and exploitation’. In J. Winterdyk and J. Jones (eds.) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 437–450.

Trafficking in Person Report [TIP Report] (2020), State.gov. Available online: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf [16.07.2020].

UNODC Global Report on Trafficking in Persons (2016). Available online: https://www.unodc.org/documents/dataand-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf [30.07.2020].

Vidra Z., Baracsi K., Katona N. and Sebhelyi V. (2015). Child Trafficking in Hungary: Sexual Exploitation, Forced Begging and Pick pocketing Ceu Cps: Budapest, Real.mtak.hu. Available online: http://real.mtak.hu/27558/1/cps-book-child-trafficking-in-hungary-2015.pdf [17.06.2020].

Viuhko M. (2018). ‘Hardened professional criminals, or just friends and relatives? The diversity of offenders in human trafficking’. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 42(2-3), pp. 177–193.

Viuhko M. (2019). ‘Just trust me and you'll make a fortune. Relationships between offenders and victims of human trafficking’. Nordic Journal of Criminology 20(2), pp. 196–212.

Vries I. de (2019). ‘Connected to crime. An exploration of the nesting of labour trafficking and exploitation in legitimate markets’. The British Journal of Criminology 59(1), pp. 209–230.

What is forced labour, modern slavery and human trafficking (n.d.), ILO. Available online: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm [27.04.2020].

Windt S. (2020). ‘Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy empirikus vizsgálat alapján’ [Characteristics of human trafficking and forced labour based on an empirical study]. Kriminológiai Tanulmányok 57, pp. 192–215.

Windt S. and Deres P. (2020). ‘The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania’. Archives of Criminology 42, pp. 139–161. Available online: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1930 [06.08.2020].

World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). Geneva: ILO. Available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf [11.05.2020].

Zemlényi A. (2013). A Munka Méltósága Projekt [Dignity of work project]. Budapest: Commissioner for Fundamental Rights.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.