Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

sprawstwo
postępowanie karne
imprezy sportowe
postępowanie przyspieszone
chuligaństwo stadionowe
perpetration
criminal proceedings
sports events
emergency procedure
stadium hooligans

Jak cytować

Buczkowski, K., & Jankowski, M. (2021). Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu. Biuletyn Kryminologiczny, (22), 38–73. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2550

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie postępowań w sprawach o przestępstwa „stadionowe”. W powszechnym odbiorze naruszenia spokojnego przebiegu tego rodzaju wydarzeń o charakterze masowym łączone są z ekscesami osób zakłócających imprezy o charakterze sportowym, a w szczególności meczy piłki nożnej. Badanie, którego wyniki są przedstawione w niniejszym opracowaniu, objęło sprawy prawomocnie zakończone na podstawie art. 59 – 61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w roku 2011 w zakresie występków o których mowa w art. 64 ustawy - pod kątem sprawności przebiegu postępowania w tych sprawach. Opis uzupełniono o analizę przepisów art. 59 – 61 ustawy oraz wskazanie najważniejszych problemów sygnalizowanych w literaturze, związanych z postępowaniem przyspieszonym prowadzonym w sprawach o naruszenie bezpieczeństwa imprez masowych.

PDF

Bibliografia

Grzegorczyk T., Nowy model postępowania przyspieszonego w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4, s. 6-26.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Difin, Warszawa 2012.

Kąkol C., Przestępstwa z nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 3.

Kosowski J., Rozprawa „odmiejscowiona”, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1.

Kurzępa B., Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 10.

Marek A., Prawo karne. Wyd. 10, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

Morgała D., Rozprawa odmiejscowiona jako środek do walki z chuligaństwem stadionowym?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 11.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Dz.U. 2012 poz. 1329.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia, Dz.U. 2005 Nr 145, poz. 1221.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2011, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2012.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2012, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 1993 r., WR 107/93, OSNKW 1993, nr 11 -12, poz. 74.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1971 r., sygn. Rw 1199/71, LEX nr 64260.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.