Procedura recenzowania nadesłanych artykułów

Procedura recenzowania nadesłanych artykułów

 1. Każdy z artykułów publikowanych w Biuletynie Kryminologicznym musi uzyskać pozytywne opinie dwóch niezależnych recenzentów.
 2. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie weryfikowany przez redakcję – na ile spełnia wymogi edytorskie i jego tematyka związana jest z tematyką podejmowaną przez Biuletyn Kryminologiczny lub na ile stanowi odpowiedź na ogłoszenie o naborze tekstów.
 3. Redakcja wyznacza recenzentów z listy stałych recenzentów zamieszczonej na stronie czasopisma. W wyjątkowych przypadkach recenzentem może być osoba spoza listy stałych recenzentów.
 4. Recenzenci nie mogą być związani z placówką naukową, w której pracuje autor, ani związani z autorem bliskimi więzami osobistymi.
 5. Recenzja jest oparta o zasadę podwójnej tajności: nazwisko autora nie jest znane recenzentowi ani nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi oraz drugiemu recenzentowi.
 6. Recenzent uwzględnia następujące elementy podczas recenzji:
  1. czy artykuł spełnia standardy tekstu naukowego, tj.:
   • czy tytuł artykułu jest zgodny z jego treścią;
   • czy tekst jest jasny i nie zawiera sprzeczności;
   • czy wnioski wyciągane przez autora są oparte na podanych w tekście danych lub wynikach badań własnych;
   • czy metodologia badań zastosowana przez autora jest prawidłowa;
   • czy tekst jest oryginalny i czy zawiera nowe informacje;
   • czy materiał uwzględnia stan współczesnej wiedzy naukowej i najnowszych badań;
  2. czy tekst nie został wcześniej opublikowany w całości lub w znacznej części w innej publikacji przez autora lub inną osobę;
  3. czy nie istnieją inne obiektywne przeszkody do publikacji tekstu (np. czy nie naruszone zostały inne normy uczciwości, sumienności czy rzetelności prowadzenia badań naukowych).
 7. Recenzja powinna być neutralna i obiektywna. Powinna zawierać jasną konkluzję, czy tekst powinien być opublikowany w Biuletynie Kryminologicznym.
 8. Recenzent może sugerować autorowi dokonanie zmian lub uzupełnień albo skrócenie tekstu.
 9. Recenzja jest składana do redakcji w wersji elektronicznej. Może ona być sporządzona w formie oddzielnego dokumentu lub w formie uwag umieszczonych bezpośrednio na tekście.
 10. Recenzja powinna być sporządzona w terminie maksymalnie 3 miesięcy od otrzymania tekstu do recenzji.