Wytyczne dla autorów

Procedura przyjmowania i recenzowania artykułów w Biuletynie Kryminologicznym

1. Zgłaszanie materiałów do Biuletynu Kryminologicznego

1.1. Artykuły do Biuletynu Kryminologicznego mogą być zgłaszane w odpowiedzi na indywidualne zaproszenie redakcji czasopisma, w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania materiałów lub samodzielnie, z inicjatywy autora.

1.2. Wszystkie teksty przesyłane są w wersji elektronicznej przez zamieszczony na stronie internetowej czasopisma formularz - https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/about/submissions.

1.3. Wszystkie nadesłane teksty muszą być tekstami naukowymi oraz muszą być przygotowane według następujących wytycznych:

1.3.1. tekst nie powinien przekraczać objętości ok.100.000 znaków ze spacjami;

1.3.2. do tekstu należy dołączyć abstrakt (max. 1500 znaków ze spacjami) i 3 - 7 słów kluczowych. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe powinny być załączone zarówno po polsku jak i po angielsku;

1.3.3. autor/ autorka obowiązana jest podać swoją afiliację, posiadany tytuł / stopień naukowy, adres e-mail oraz numer ORCID;

1.3.4. w tych przypadkach, gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), należy również przesłać – niezależnie od tekstu artykułu – plik źródłowy takiej tabeli czy wykresu.

1.4. Publikowane są teksty w języku polskim oraz w języku angielskim.

1.5. Teksty przysłane po terminie wyznaczonym do nadsyłania artykułów nie będą przedmiotem dalszych prac redakcji w ramach danego numeru Biuletynu Kryminologicznego, chyba że przesłanie artykułu po terminie zostanie wcześniej uzgodnione z redakcją. Redakcja po uzyskaniu zgody autora może również postanowić o przesunięciu ich do kolejnego numeru czasopisma.

1.6. Teksty niezamówione podlegają wstępnej weryfikacji redakcji, która decyduje, czy nadać im dalszy bieg (skierować do recenzji) czy też odrzucić.

2. Zakaz ghostwriting

Autor, składając tekst, oświadcza, iż nadesłany artykuł nie został nigdzie wcześniej opublikowany ani złożony do druku. Teksty opublikowane wcześniej w innym wydawnictwie lub złożone w innym miejscu do druku nie będą publikowane w Biuletynie Kryminologicznym.

3. Procedura recenzowania nadesłanych artykułów

3.1. Każdy z artykułów publikowanych w Biuletynie Kryminologicznym musi uzyskać pozytywne opinie dwóch niezależnych recenzentów.

3.2. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie weryfikowany przez redakcję – na ile spełnia wymogi edytorskie i jego tematyka związana jest z tematyką podejmowaną przez Biuletyn Kryminologiczny lub na ile stanowi odpowiedź na ogłoszenie o naborze tekstów.

3.3. Redakcja wyznacza recenzentów z listy recenzentów zamieszczonej na stronie czasopisma oraz spośród wyróżniających się przedstawicieli dyscypliny naukowej.

3.4. Recenzenci nie mogą być związani z placówką naukową, w której pracuje autor, ani związani z autorem bliskimi więzami osobistymi.

3.5. Recenzja jest oparta o zasadę podwójnej tajności: nazwisko autora nie jest znane recenzentowi ani nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi oraz drugiemu recenzentowi.

3.6. Recenzent uwzględnia następujące elementy podczas recenzji:

a) czy artykuł spełnia standardy tekstu naukowego, tj.:

- czy tytuł artykułu jest zgodny z jego treścią;

- czy tekst jest jasny i nie zawiera sprzeczności;

- czy wnioski wyciągane przez autora są oparte na podanych w tekście danych lub wynikach badań własnych;

- czy metodologia badań zastosowana przez autora jest prawidłowa;

- czy tekst jest oryginalny i czy zawiera nowe informacje;

- czy materiał uwzględnia stan współczesnej wiedzy naukowej i najnowszych badań;

b) czy tekst nie został wcześniej opublikowany w całości lub w znacznej części w innej publikacji przez autora lub inną osobę;

c) czy nie istnieją inne obiektywne przeszkody do publikacji tekstu (np. czy nie naruszone zostały inne normy uczciwości, sumienności czy rzetelności prowadzenia badań naukowych).

3.7. Recenzja powinna być neutralna i obiektywna. Powinna zawierać jasną konkluzję, czy tekst powinien być opublikowany w Biuletynie Kryminologicznym.

3.8. Recenzent może sugerować autorowi dokonanie zmian lub uzupełnień albo skrócenie tekstu.

3.9. Recenzja jest składana do redakcji w wersji elektronicznej. Może ona być sporządzona w formie oddzielnego dokumentu lub w formie uwag umieszczonych bezpośrednio na tekście.

3.10. Recenzja powinna być sporządzona w terminie maksymalnie 3 miesięcy od otrzymania tekstu do recenzji.

4. Przyjęcie artykułu do druku

4.1. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy obie recenzje są pozytywne.

4.1.1. Jeśli recenzenci stwierdzą potrzebę dokonania w tekście zmian lub uzupełnień, wówczas publikacja uzależniona jest od wprowadzenia przez autora zmian do artykułu.

4.2. W przypadku uzyskania dwóch różnych recenzji (pozytywnej i negatywnej), redakcja zdecyduje o odrzuceniu artykułu lub o wyznaczeniu kolejnego recenzenta.

4.3. W przypadku uzyskania przez autora dwóch negatywnych recenzji, tekst jest odrzucany.

4.4 Każdy artykuł przyjęty do druku jest poddawany korekcie językowej i redakcyjnej.

5. Uwagi końcowe

5.1. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

5.2. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.

5.3. Redakcja nie płaci za publikowane teksty.

5.4. Redakcja nie płaci za recenzje.