Zasada prawa do obrony oraz rola i funkcja obrońcy w polskim oraz niemieckim postępowaniu karnym - analiza porównawcza

Zgłoś artykuł

pdf

Słowa kluczowe

obrońca
postępowanie karne
Polska
Niemcy
porównanie
analiza
rola
funkcja
Kodeks postępowania karnego
sąd
niemiecki proces karny
polski proces karny

Jak cytować

Kaszta, A. (2022). Zasada prawa do obrony oraz rola i funkcja obrońcy w polskim oraz niemieckim postępowaniu karnym - analiza porównawcza. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810928

Abstrakt

Niniejsze opracowanie zawiera porównanie zasady prawa do obrony obowiązującej w polskim postępowaniu karnym do zasady prawa do obrony obowiązującego na podstawie Kodeksu postępowania karnego w Republice Federalnej Niemiec - Strafprozessordnung. Porównanie dotyczy również roli i funkcji obrońcy w toku postępowania karnego w Polsce oraz w Niemczech. System prawa karnego obowiązujący w Polsce jak i w Niemczech oparty jest na podobnych podstawach, zasady postępowania karnego są więc również podobne. Wobec powyższego zasada prawa do obrony jest co do zasady zbliżona. Jednak występują pewne odmienności, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast co do roli obrońcy i osób mogących pełnić funkcję obrońców w postępowaniach karnych w Polsce i w Niemczech występują zasadnicze rozbieżności. Opracowanie zostało przeprowadzone metodą porównawczą w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne, komentarze oraz dostępne publikacje i monografie.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6810928
pdf

Bibliografia

Bibliografia:

Barwina Z., Prawo pomocy w sprawach karnych w Republice Federalnej Niemiec, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, rok 2007

Beulke W., Strafprozessrecht, wyd. 8, Heidelberg 2005

Boister N., Transnational Criminal Law, „European Journal of International Law" 2003, n r 5

Bojańczyk A., Uprawnienie do składania fałszywych wyjaśnień, jak długo jeszcze, Palestra 9/2014

Boratyńska K.T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Studia Prawnicze, wyd. CH Beck, Warszawa 2018

Cubała A., Gdy obrońca broni kilku oskarżonych: uwaga na kolizję interesów, Palestra 40/7-8(463-464), 106-107, rocznik 1996

Eichstaedt K. [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el. 2021,

Grabowska-Moroz B., Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego, Podręcznik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2018

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie Postępowanie Karne, w: "LexisNexis", 2007

Girdwoyń P., Zarys niemieckiego procesu karnego, Temida 2, Białystok 2006

Hellman U., Strafprozesssrecht, 2. Anfluge, Berlin 2005

Kazimierska D., Taktyka obrończa i aktywność obrońców w sprawach o zabójstwo (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania „dowodu naukowego”), Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Karnego Katedra Kryminalistyki

Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J.: Podstawy prawa karnego międzynarodowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008

Kulesza C., Starzyński P., Postępowanie karne, Warszawa 2017

Kulesza C., Efektywna obrona w postępowaniu przygotowawczym a favor procuratori, Prokuratura i Prawo 4, 2007

Kruszyński P., Istota i skutki prawne sprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo nr 9, 2020 r

Marszał K. (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003

Paluszkiewicz H., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 2020

Papierowski Z., Proces karny w starożytności greckiej i rzymskiej, Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL 1957 t. VII, z. II

Rosiak Ł., Paradygmat rzetelnego procesu w kontekście nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Veritas Iuris 2017, nr 1

Sakowicz A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016

Schunemann B., Europeizacja prawa karnego. Tendencje, problemy i alternatywy, Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVIII, zeszyt 3 – 2006 r

Skalska K., Prawo oskarżonego do obrony na tle przepisów polskiego i niemieckiego procesu karnego, ORCID 0000-0001-7968-8861, DOI: https://doi.org/10.34616/23.19.089

Skorupka J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa 2016

Stefański R.A., Obrona obligatoryjna po 1 lipca 2015 r., (w:) P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015. Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015

Stefański R.A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166, red. S. Zabłocki, Warszawa 2017

Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, wydanie 4, Warszawa 2016

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2009

Tomaszewski T., Prawo do obrony jako gwarancja rzetelnego procesu karnego, Prokuratura i Prawo nr 6, 2020

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008

Wąsek A., Z problematyki odpowiedzialności karnej obrońcy w sprawach karnych, (w:) Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994

Wiliński P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011

Orzecznictwo:

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. akt: K 54/13

Wyrok TK z dnia 11.12.2012 r., K 37/11

Uchwała SN z 11.01.2006 r. sygn. akt I KZP 49/05

Wyrok SN z dnia 01.12.2015 r., sygn. akt III KK 309/15

Wyrok SN z 8.01.2019 r. III KK 662/18

Wyrok SN z 7.05.1997 r., IV KKN 106/96

Wyrok SN z 10.01.2014 r. sygn. akt III KK 251/13

Wyrok SN z 19.12.1988 r., I KR 348/88

Wyrok SN z dnia 17.03.1980 r., II KR 319/79

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.01.1974 r sygn. akt III KR 315/73

Wyrok SN z dnia 6.05.2015 r., sygn. akt IV KK 29/15

Postanowienie SN z dnia 7 października 2020 r., o sygn. akt IV KS 24/20

Postanowienie SN z dnia 6 listopada 2007 sygn. akt III KZ 105/07

Postanowienie SN z 11.05.2017 r., WZ 6/17

Postanowienie SN z dnia 25.11.2010 r., sygn. akt V KZ 70/10

Postanowienie SN z dnia 17.07.2014 r., sygn. akt V KZ 26/14

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 25.04.2019 r. o sygn. akt II AKz 161/19

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 21/13

Strony internetowe:

https://www.europarl.europa.eu

https://www.edukacjaprawnicza.pl

https://e-justice.europa.eu

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.