Polityka wydawnicza

Polityka Wydawnicza

Instytutu Nauk Prawnycych Polskiej Akademii Nauk

[wyciąg]

[...]

Czasopisma naukowe

§ 15

Instytut Nauk Prawnych jest wydawcą czasopism naukowych:

oraz współwydawcą wraz z Wolters Kluwer Polska:

 

§ 16

Dyrekcja INP PAN na podstawie rekomendacji Rady Naukowej INP PAN może zadecydować o wydawaniu przez INP PAN nowego tytułu czasopisma, zatwierdzając jego komitet redakcyjny i Radę Naukową.

§ 17

1. Dyrekcja INP PAN może zadecydować o dołączeniu INP PAN do grona wydawców istniejącego już tytułu czasopisma, biorąc pod uwagę jego ocenę naukową oraz względy finansowe.

2. Dyrekcja INP PAN może przyznać patronat INP PAN czasopismu naukowemu wydawanemu przez inny podmiot.

3. Stosowane umowy o współpracy wydawniczej gwarantują pracownikom naukowym INP PAN udział w redakcjach czasopism naukowych w charakterze redaktora naczelnego, zastępcy redaktora naczelnego lub sekretarza komitetu redakcyjnego.

§ 18

1. Za pracę redakcji czasopism wydawanych przez INP PAN odpowiadają wyznaczeni pracownicy naukowi INP PAN.

2. Pracownicy administracyjni udzielają niezbędnej pomocy w obsłudze procesu wydawniczego i postwydawniczego, zwłaszcza w indeksowaniu zawartości czasopism w bazach bibliograficznych i abstraktowo-pełnotekstowych.

§ 19

Twórca publikujący w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN w rekomendowanym redakcjom modelu Open Acces zezwala wydawcy na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, to jest:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);

c) udzielanie przez INP PAN sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

§ 20

Dbając o umiędzynarodowienie wydawanych periodyków i publikowanych w nich utworów, INP PAN zaleca włączanie do pracy w Radzie Naukowej czasopisma oraz w charakterze recenzentów osób niezatrudnionych w INP PAN, zwłaszcza z afiliacją zagraniczną.

§ 21

W dbałości o wysoką ocenę czasopisma, zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaleceniami referencyjnych międzynarodowych baz bibliograficznych zobowiązuje się redakcje czasopism wydawanych przez INP PAN do obligatoryjnego stosowania następujących międzynarodowych standardów edytorskich:

a) każdorazowe zamieszczanie na karcie redakcyjnej informacji o wersji referencyjnej czasopisma (papierowa lub elektroniczna);

b) opublikowanie co najmniej raz w roku listy faktycznych recenzentów artykułów naukowych (także tych, które nie zostały opublikowane);lista recenzentów powinna znajdować się również na stronie internetowej czasopisma;

c) zamieszczanie na pierwszej stronie artykułu danych bibliograficznych jednoznacznie identyfikujących artykuł w czasopiśmie; na pierwszej stronie artykułu powinna znaleźć się informacja o tytule czasopisma, roczniku, woluminie, zeszycie, numerach stron, a także objętości w arkuszach wydawniczych oraz o zarejestrowanym identyfikatorze DOI i identyfikatorze ORCID.

d) dbanie o opisowość tytułów artykułów;

e) podanie danych autorów: imię i nazwisko, stopień naukowy, informacje o afiliacji i dane kontaktowe (preferowany e-mail);

f) podawanie informacji o źródle finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule;

g) zamieszczenie abstraktu w języku artykułu i języku angielskim, wprowadzającego do tematyki artykułu;

h) zamieszczenie streszczenia w języku artykułu i języku angielskim;

i) stosowanie przypisów zawierających dane bibliograficzne według standardów przyjętych w wytycznych edytorskich dla poszczególnych czasopism, przy czym w opisie bibliograficznym zabrania się stosowania akronimu (nawet objaśnionego) jako alternatywy dla pełnego tytułu cytowanego czasopisma; tam, gdzie jest to możliwe, w opisie bibliograficznym cytowanego utworu należy podać identyfikator DOI;

j) transliteracja zgodnie z właściwymi normami ISO danych bibliograficznych publikacji zapisanych inaczej niż znakami alfabetu łacińskiego;

k) informacyjność śródtytułów;

l) zamieszczanie bibliografii załącznikowej zawierającej jedynie publikacje przytaczane w przypisach;

m) zamieszczanie co najmniej pięciu słów kluczowych w j. polskim i angielskim (ewentualnie także w innym języku konferencyjnym właściwym dla języka artykułu)zgodnie z indeksem obowiązującym w PBP PAN.

§ 22

1. Czasopismo wydawane lub współwydawane przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN jest zobowiązane do posiadania aktualnej strony internetowej (także wersji w j. angielskim), umożliwiającej kontakt autorów z redakcją, a w miarę możliwości –platformy służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online typu Open Journal System (open-source software) lub innej o tej samej funkcjonalności.

2. Sekretarz redakcji jest odpowiedzialny za aktualizację informacji na stronie internetowej czasopisma i zamieszczanie tam danych bibliograficznych artykułów i – w przypadku czasopism wydawanych w modelu OA – także przeszukiwalnych plików poszczególnych artykułów wraz z metadanymi.

§ 23

Na stronie internetowej czasopisma (opcjonalnie także w wersji drukowanej czasopisma) redakcje są zobowiązane opisać szczegółowo obowiązujące):

a) procedury zgłaszania propozycji artykułów naukowych do publikacji wraz z wymaganiami stawianymi publikacjom oraz instrukcją redakcyjną;

b) procedury recenzowania, przy czym INP PAN rekomenduje tzw. podwójną ślepą recenzję;

c) procedury zabezpieczające przed zjawiskiem ghostwritingu;

d) kodeks postępowania etycznego (w j. polskim i angielskim, jeżeli redakcja dopuszcza możliwość publikowania utworów w języku innym niż polski), zawierający informację o procedurach postępowania w razie nieetycznego zachowania autorów lub recenzentów.

§ 24

Czasopismo wydawane lub współwydawane przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN nie może wydawać kolejnych numerów z opóźnieniem przekraczającym kwartał.

§ 25

Sporadyczne wydawanie numerów łączonych czasopisma naukowego wydawanego lub wspówydawanego przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN jest dopuszczalne jedynie w przypadku miesięczników.

§ 26

Archiwa czasopism wydawanych lub współwydawanych przez INP PAN lub pod patronatem INP PAN są dostępne w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN.

§ 27

1. Dbając o prestiż czasopism i włączenie publikowanych w nich artykułów do obiegu naukowego (cytowalność), zobowiązuje się redakcje czasopism do indeksowania zawartości wydawanych periodyków w następujących bazach bibliograficznych i pełnotekstowych:

• CEEOL Central and Eastern European Online Library;

• CEJSH Central and Eastern Europe Online Library;

• ESCI Emerging Sources Citation Index;

• POL-index.

2. Dodatkowo czasopisma wydawane w modelu Open Acces powinny być indeksowane w Czytelni Czasopism PAN oraz DOAJ Directory of Open Access Journals.

3. INP PAN poleca również uwzględnienie w strategii indeksowania czasopism następujących baz:

• GoogleScholar;

• Index Copernicus.

4. Dbając o lepszą automatyczną przeszukiwalność, w bazach pełnotekstowych należy zamieszczać pełnoprzeszukiwalne pliki artykułów (a nie całego czasopisma) w formacie natywnym o wielkości nieprzekraczającej 5 MB, nazwane wg schematu: „autor_tytuł_DOI”.

5. Trwałą archiwizację zawartości cyfrowej czasopism naukowych INP PAN zapewnia Biblioteka Narodowa (CBN Polona).

§ 28

INP PAN zobowiązuje kolegia redakcyjne do podjęcia starań o zamieszczenie czasopisma na liście A, zgodnie z oceną MNiSW, przez zindeksowanie w jednej z baz referencyjnych Social Science Citation Index, JournalCitationReports, JSTOR oraz SCOPUS i Web of Science.

§ 29

W terminie do 31 grudnia każdego roku redakcje czasopism przedkładają Dyrekcji sprawozdanie o stanie realizacji polityki wydawniczej oraz osiągniętych efektach. Mierzalne wskaźniki osiągniętych efektów powinny być porównywane z poziomem w roku poprzedzającym złożenie sprawozdania oraz z osiągnięciami przynajmniej jednego konkurencyjnego tytułu czasopisma.

§ 30

Dyrekcja INP PAN w porozumieniu z współwydawcami czasopisma może wprowadzić jednolitą identyfikację wizualną periodyków wydawanych z imprintem INP PAN lub pod jego patronatem.