Instrukcja edytorska

Szczegółowe zalecenia edytorskie dla autorów

Redakcja prosi o przygotowanie przypisów bibliograficznych zgodnie z wskazówkami:

Monografie:

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2000.

H.S. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

A. Marek, Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

 

Czasopisma

D. Wójcik, Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecznych, „Archiwum Kryminologii” 1988, t. 15.

S. Opotow, Moral Exclusion and Injustice: An Introduction, „Journal of Social Issues” 1990, t. 46, nr 1.

 

Źródła internetowe

K. Iglicka, K. Gmaj, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends cross Europe. Country report: Poland, listopad 2008, http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2009/10/clandestino_report_poland_final_2.pdf [dostęp: 15.03.2011]

 

Dzienniki Ustaw:

do 2012 roku: 

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., Dz.U. 2009 Nr 20, poz. 107.

po 2012 r. (bez podziału na numery):

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, Dz.U.  2016, poz. 2290

w przypadku odwoływania się do tekstu jednolitego, publikator należy poprzedzić skrótem t.j.

 

Kolejne powołania:

A. Siemaszko, Granice tolerancji…, s. XX

 

Należy rozróżniać numerację tomów (volumes) oraz zeszytów (issues) przy czasopismach obcojęzycznych.

Jeśli tekst artykułu jest napisany w języku polskim, wszystkie elementy opisów bibliograficznych, nawet publikacji obcojęzycznych, powinny być w języku polskim.

 

Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.)Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.

R. Rosenthal, L. Jacobson, Pygmalion in the classroom, „The Urban Review” 1968, t. 3, nr 1, s. 16–20.

 

Przywoływane w przypisach i wykazywane w bibliografii teksty anglojęzyczne należy zapisywać następująco: małymi literami (poza nazwami własnymi) tytuły artykułów z czasopism oraz artykułów z prac zbiorowych, wielkimi literami (poza przyimkami i spójnikami) – tytuły monografii i prac zbiorowych, np.

 

Sykes G., Matza D., Techniques of neutralizationA theory of delinquency, „American Sociological Review”, 1957, t. 22, nr 6, s. 664–670.
Tulich T., Critical reflections on preventive justice [w:] T. Tulich, R. Anian-Welsch, S. Bronitt, S. Murray (red.), Regulating Preventive Justice. Principle, Policy and Paradox, Routledge, London 2017, s. 3–22.
Pascoe P., What Comes Naturally. Miscegenation and the Making of Race in America, Oxford University Press, Oxford 2010.

 

W bibliografii załącznikowej (która jest obligatoryjnym elementem zgłaszanego artykułu) należy zmienić kolejność elementów: najpierw nazwisko, następnie inicjał imienia. Należy zastosować sortowanie alfabetyczne.