Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby digitalizacji i cyfrowego udostępnienia czasopism naukowych wydawanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 nr 119 s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) jest Instytut Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN).
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, przez e-mail: inp@inp.pan.pl, telefonicznie: 22 826 75 71.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu cyfrowego udostępnienia Pani/Pana publikacji w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym lub/i na stronie internetowej czasopisma oraz realizacja Pani/Pana autorskich praw osobistych, zwłaszcza wynikających z art. 16 pkt. 2 i art. 17 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) ‑ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz użytkownicy cyfrowego repozytorium instytucjonalnego INP PAN lub/i strony internetowej czasopisma.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi cyfrowego udostępnienia publikacji w czasopismach naukowych INP PAN, z uwzględnieniem regulacji określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowym Wykazie Akt INP PAN tj. co najmniej przez okres 10 lat, liczący od początku kolejnego roku kalendarzowego po zawarciu umowy na cyfrowe udostępnienie publikacji.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 7. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 8. ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 9. do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 10. do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku INP PAN może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 11. do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 12. do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 13. do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody (np. indeksowanie lub udostępnienie zawartości czasopisma w międzynarodowych baziach pełnotekstowych, bibliograficznych lub bibliometrycznych).
 16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem ważności umowy o cyfrowe udostępnienie publikacji w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN lub/i na stronie internetowej czasopisma naukowego wydawanego przez INP PAN.