Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Autor/autorzy zgłaszanego artykułu oświadczają, że nie istnieje konflikt interesów. Tzn. autor/autorzy (albo ich pracodawcy lub sponsorzy) mają jakikolwiek bezpośredni lub pośredni finansowy, prawny lub zawodowy interes albo związek z innymi organizacjami lub instytucjami, które mogą mieć wpływ na omawiane w tekście badania. Te związki lub interesy oznaczają między innymi: otrzymywanie honorariów lub innego rodzaju wynagrodzenia, członkostwo lub zatrudnienie w charakterze pracownika albo eksperta czy konsultanta, otrzymywanie grantów lub innego rodzaju wsparcia finansowego przez autorów, w tym na pokrycie kosztów prowadzonych badań. Jeśli zachodzi konflikt interesów proszę, potwierdzić zapoznanie się z definicją konfliktu interesów przez zaznaczenie checkbox'a i opisać zachodzący konflikt interesów w polu formularza poniżej.

Wytyczne dla autorów

OPŁATY

Czasopismo nie przyjmuje od autorów żadnych opłat za zgłoszenie propozycji artykułu oraz na każdym kolejnym etapie wydawniczym. Wszystkie artykuły publikowane są w modelu Open Access przy zapewnieniu trwałej archiwizacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez autorów artykułów.

 

WARUNKI UDZIELANEJ LICENCJI

Wszystkie artykuły opublikowane w „Biuletynie Kryminologicznym” będą udostępniane na zasadach otwartego dostępu, bez opłat. Wszyscy zainteresowani będą mogli czytać, pobierać, kopiować i rozpowszechniać opublikowane artykuły. Dozwolone ponowne użycie jest określone w licencjach CC BY: pozwala innym rozpowszechniać i kopiować artykuł, tworzyć wyciągi, streszczenia i inne zmodyfikowane wersje, utwory zależne, pochodne (takie jak np. streszczenia, tłumaczenie, włączenie do innej publikacji zbiorowej - publikowanej także przez wydawcę komercyjnego) o ile będą zawierały uznanie autorstwa i nie reprezentują autora jako popierającego ich modyfikację artykułu, a modyfikacja nie narusza dóbr osobistych autora, w tym jego dobrego imienia.

Czasopismo korzysta z niewyłącznej umowy licencyjnej CC-BY 4.0 publikując zgłoszone artykuły w modelu open access.

Autorzy zachowują nieograniczone prawa autorskie i zachowują prawa do przedruku artykułu. Instytut Nauk Prawnych PAN (jako wydawca czasopisma naukowego) otrzymuje prawo do publikacji i dystrybucji zgłoszonego artykułu. INP PAN wykonuje wobec zgłoszonych artykułów następujące prawa:
- niewyłączne prawo do publikowania i rozpowszechniania artykułu oraz do udzielania praw innym podmiotom (sublicencjobiorcom), w tym w celach komercyjnych. INP PAN zastosuje odpowiednią licencję użytkownika strony trzeciej, w przypadku gdy opublikuje artykuł na zewnętrznej platformie internetowej;
- prawo do publikacji artykułu we wszystkich technikach i na wszystkich nośnikach, aby artykuł mógł być wykorzystany w najnowszej technologii;
- upoważnienie do egzekwowania autorskich praw do artykułu w imieniu autora wobec osób trzecich, na przykład w przypadku plagiatu lub naruszenia praw autorskich.

SKRÓT WYTYCZNYCH DLA AUTORÓW

Autorów przygotowujących tekst do „Biuletynu Kryminologicznego” prosimy o kierowanie się następującymi wytycznymi:

 1. Tekst (łącznie z tabelami – jeśli są) należy przygotować wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5), a tabele i wykresy w programie Excel.

 2. Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:

  – zestaw 3–10 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,

  – tytuł tekstu w języku angielskim,

  – abstrakt w języku polskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami,

  – abstrakt w języku angielskim o objętości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 znaków ze spacjami.

 3. W tekście można stosować śródtytuły, zaleca się następujące strukturowanie tekstu:

  Wstęp / Wprowadzenie / Uwagi wstępne

  1. Śródtytuł pierwszy

  1.1. Podtytuł

  1.2. Podtytuł

  1.2.1. Podpodtytuł

  1.2.2. Podpodtytuł

  2. Śródtytuł drugi

  3. Śródtytuł trzeci

  Zakończenie / Uwagi końcowe / Wnioski

 4. W tekście nie należy przytaczać pełnej treści przepisów prawnych, w tym przepisów z konwencji międzynarodowych (w języku polskim lub angielskim), chyba że jest to absolutnie niezbędne i będzie stosowane na zasadzie wyjątku.

 5. W przypadku odwoływania się w tekście do nazwisk innych autorów należy przytoczyć ich pełne imię oraz nazwisko.

 6. Nie należy stosować wyróżnień w postaci pogrubień czy podkreśleń w tekście.

 7. Stosowane w tekście sformułowania w obcych językach należy zapisać kursywą.

 8. Prosimy o stosowanie przypisów dolnych, dołączenie bibliografii (w formacie: Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001; Warylewski J., Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27–53.).

 9. Jeśli tekst przygotowujemy w języku polskim, stosujemy się do zasad bibliograficznych dla artykułów polskojęzycznych. Jeśli w języku angielskim – analogicznie, do zasad sporządzania przypisów i bibliografii w języku angielskim (ta instrukcja dostępna jest po przełączeniu na anglojęzyczną wersję strony w zakładce „Bibliography and referencing”).

 10. Nazwy polskich aktów prawnych należy pisać od małej litery (z wyjątkiem Konstytucji RP). Nazwy konwencji międzynarodowych rozpoczynamy wielką literą, jednak nie zaznaczamy ich kursywą.

 11. Podczas przywoływania publikatorów aktów prawnych proszę się stosować do poniższych wytycznych:

  a) Akty opublikowane do 2012 roku: Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107

  b) Akty opublikowane po 2012 r. (bez podziału na numery): Dz. U. z 2016 r. poz. 2290

  c) w przypadku odwoływania się do tekstu jednolitego, powyższe należy poprzedzić skrótem t.j.

 12. W tekstach przyjętych do druku Autorzy obowiązani są podać informację o źródle finansowania przeprowadzonych przez nich badań.
 13. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze/ce:

  – stopień lub tytuł naukowy,

  – nazwę uczelni, której tekst jest afiliowany,

  – numer identyfikatora ORCID,

  – numer telefonu kontaktowego,

  – adres poczty elektronicznej.

 14. Teksty należy złożyć za pośrednictwem platformy internetowej „Biuletynu Kryminologicznego”: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/about/submissions, po wcześniejszym zalogowaniu do systemu. Cała korespondencja z autor(k)ami będzie prowadzona także za pośrednictwem tej platformy – w tym informacje o recenzjach oraz składanie poprawionych tekstów zgodnie z wytycznymi recenzentów.
 15. Autorzy składający teksty zobowiązani są do dołączenia do systemu zanonimizowanego pliku, tj. pliku bez danych osobowych (imienia oraz nazwiska) i innych danych, które pozwolą na identyfikację autora/ki, jak np. odwołań do swoich publikacji, instytucji, w której projekt jest lub był realizowany, podziękowań promotorowi/opiekunowi naukowemu pracy, na podstawie której został przygotowany artykuł, podawania nazwy projektu badawczego etc.

 16. Teksty napisane we współautorstwie zgłasza jeden z autorów (autor do korespondencji), który jest odpowiedzialny za wprowadzenie wszystkich danych do platformy internetowej „Biuletynu Kryminologicznego” oraz za korespondencję z Redakcją „Biuletynu Kryminologicznego”. W zgłoszeniu dokonanym przez platformę Autor wskazuje wszystkich pozostałych współautorów tekstu.

 17. W procesie zgłaszania tekstu autorzy muszą wypełnić oświadczenie o konflikcie interesów oraz podać źródło finansowania badań omawianych w tekście.

 18. Konflikt interesów oznacza, że autor/autorzy (albo ich pracodawcy lub sponsorzy) mają jakikolwiek bezpośredni lub pośredni finansowy, prawny lub zawodowy interes albo związek z innymi organizacjami lub instytucjami, które mogą mieć wpływ na omawiane w tekście badania. Te związki lub interesy oznaczają między innymi: otrzymywanie honorariów lub innego rodzaju wynagrodzenia, członkostwo lub zatrudnienie w charakterze pracownika albo eksperta czy konsultanta, otrzymywanie grantów lub innego rodzaju wsparcia finansowego przez autorów, w tym na pokrycie kosztów prowadzonych badań.

 19. Wszystkie materiały są poddawane redakcji językowej i korekcie. Autor/Autorka otrzyma ostateczną wersję tekstu do autoryzacji i korekty. Korekta autorska powinna zostać przeprowadzona w ciągu miesiąca. Po upływie tego okresu redakcja przyjmie, że Autor/Autorka zgadza się na zmiany zaproponowane przez redaktora.

 20.  Prosimy o przesyłanie tekstów o objętości do ok. 100 tys. znaków ze spacjami. Od 26-go numeru Biuletyn Kryminologiczny składa się z dwóch podstawowych działów:

  • Artykuły, w publikujemy artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Informacja naukowa, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami, informacji o aktualnie prowadzonych przez Państwa badaniach kryminologicznych oraz informacji o najnowszych publikacjach z zakresu kryminologii i recenzji książek o tematyce kryminologicznej.
 21. Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do druku, będą zobowiązane podpisać umowę licencyjną (licencja nieodpłatna niewyłączna wraz z prawem do sublicencjonowania) ze zgodą na wydanie ich utworu w wersji papierowej oraz elektronicznej przez Redakcję „Biuletynu Kryminologicznego”.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby digitalizacji i cyfrowego udostępnienia czasopism naukowych wydawanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016 nr 119 s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) jest Instytut Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN).
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, przez e-mail: inp@inp.pan.pl, telefonicznie: 22 826 75 71.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu cyfrowego udostępnienia Pani/Pana publikacji w czasopismach naukowych wydawanych przez INP PAN w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym lub/i na stronie internetowej czasopisma oraz realizacja Pani/Pana autorskich praw osobistych, zwłaszcza wynikających z art. 16 pkt. 2 i art. 17 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) ‑ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz użytkownicy cyfrowego repozytorium instytucjonalnego INP PAN lub/i strony internetowej czasopisma.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi cyfrowego udostępnienia publikacji w czasopismach naukowych INP PAN, z uwzględnieniem regulacji określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowym Wykazie Akt INP PAN tj. co najmniej przez okres 10 lat, liczący od początku kolejnego roku kalendarzowego po zawarciu umowy na cyfrowe udostępnienie publikacji.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 7. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 8. ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 9. do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 10. do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku INP PAN może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 11. do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 12. do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 13. do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody (np. indeksowanie lub udostępnienie zawartości czasopisma w międzynarodowych baziach pełnotekstowych, bibliograficznych lub bibliometrycznych).
 16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem ważności umowy o cyfrowe udostępnienie publikacji w cyfrowym repozytorium instytucjonalnym INP PAN lub/i na stronie internetowej czasopisma naukowego wydawanego przez INP PAN.