Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

naruszenie prawa
zakaz
zapobieganie
chuligaństwo stadionowe
imprezy masowe
breach of the law
prohibition
prevention
stadium hooligans
mass events

Jak cytować

Buczkowski, K., & Jankowski, M. (2022). Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową. Biuletyn Kryminologiczny, (21), 6–41. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3251

Abstrakt

.

PDF

Bibliografia

Janisławski A., Kwiatkowski B., Analiza krytyczna ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, n r 1, s. 59–85.

Jankowski M., Buczkowski K., Postępowanie w sprawach o „przestępstwa stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” 2015, nr 22, s. 38–73.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kunicka-Michalska B. [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222 – 316. T. 2, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Melezini M., Sakowicz A., Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową w systemie prawa karnego, „Archiwum Kryminologii” 2010, nr 32, s. 249–274.

Mozgawa M., Komentarz do art. 244(a) Kodeksu karnego, stan prawny: 1.01.2013, lex.online.wolterskluwer.pl.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 611.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej, Dz.U. z 2009 r. Nr 125, poz. 1039.

Stefański R.A., Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1–2, s. 271–288.

Szeleszczuk D. [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny, Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1021.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960.

Wiak K. [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Wróbel W. [w:] M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. T. 6, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.

Wyrok SN z dnia 29 września 2010 r., IV KK 227/10, LEX nr 603799.

Zalewski W. [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Komentarz Kodeks karny, część ogólna, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN