How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

neoclassical criminology
penal populism
repression
retributivism
penalty
pandemic
COVID-19
kryminologia neoklasyczna
populizm penalny
represyjność
retrybutywizm
kara
pandemia

Jak cytować

Woźniakowska-Fajst, D., & Witkowska-Rozpara, K. (2022). How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce. Archiwum Kryminologii, (XLIV/1), 77–106. https://doi.org/10.7420/AK2021.27

Abstrakt

Since almost the very beginning of the 21st century, the prevalent criminal policy in Poland has been punitive, seeking to solve almost all problems related to crime by means of one solution, i.e. more severe penalties. At the same time, for more than 20 years political power has been wielded by conservative parties. It will come as no surprise that neoclassical criminology, with its retributive approach to punishment and repeated invocation of a social sense of justice, appeals most to a conservative government. Neoclassical criminology is also a good starting point for creating a penal offer typical of penal populism. In this article we analyse the latest changes in law related to the amendment of the Penal Code in June 2019. Although the amendment did not enter into force, it triggered operations aimed at tightening criminal law, with some of the changes proposed in the amendment adopted with the introduction of anti-crisis acts related to the COVID-19 pandemic.

 

W Polsce niemal od początku XXI w. realizowana jest punitywna polityka karna, która upatruje rozwiązania prawie wszystkich problemów związanych z przestępczością w jednej metodzie: zaostrzeniu kar. Jednocześnie, od ponad 20 lat rządzące w Polsce formacje polityczne są zorientowane mniej lub bardziej konserwatywnie. Nietrudno zauważyć, że najbardziej atrakcyjna będzie dla ich przedstawicieli kryminologia neoklasyczna, w tym jej retrybutywne podejście do karania oraz odwoływanie się do poczucia sprawiedliwości społecznej. Kryminologia neoklasyczna stanowi także dobry punkt wyjścia do tworzenia oferty penologicznej typowej dla populizmu penalnego. W artykule analizujemy ostatnie zmiany w prawie, związane z nowelizacją Kodeksu karnego w czerwcu 2019 roku. I choć nie weszła ona w życie, zapoczątkowała działania zmierzające do zaostrzenia prawa karnego. Część zmian proponowanych w noweli przyjęto bowiem przy okazji wprowadzania ustaw o charakterze antykryzysowym związanych z pandemią COVID-19.

https://doi.org/10.7420/AK2021.27
PDF (English)

Bibliografia

Act of 13 June 2019 to amend the Penal Code and certain other acts. Available online: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?no.=3451.

Act of 16 November 2006 to amend the Penal Code and certain other acts. Journal of Laws 2006 No. 226, item 1648.

Act of 19 April 1969 – Criminal Code. Journal of Laws 1969 No. 13, item 94.

Act of 19 June 2020 on subsidization of interest on bank loans granted to entities affected by COVID-19 and simplified arrangement approval proceedings due to COVID-19. Journal of Laws 2020, item 1086.

Act of 20 February 2015 on amending the Penal Code and certain other acts. Journal of Laws 2015, item 396.

Act of 22 November 2013 on procedures for dealing with persons with mental disorders who pose a threat to the lives, health or sexual freedom of other people. Journal of Laws 2014, item 24.

Act of 31 March 2020 amending the Act on specific solutions related to the preventing, counteracting and combating COVID-19 and other infectious diseases and crisis situations caused by them, together with other acts. Journal of Laws 2020, item 568.

Act of 5 November 2009 to amend the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Executive Penal Code, the Penal and Fiscal Code and certain other acts. Journal of Laws 2009, No. 206, item 1589.

Act of 6 June 1997 – Criminal Code. Journal of Laws 1997 No. 88, item 553.

Adamski A., Berent M., and Leciak M. (eds.) (2016). Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej [Conditionally suspended sentence under the new criminal policy]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Barczak-Oplustil A., Górowski W., Iwański M., Małecki M., Mamak K., Zontek W., and Tarapata S. (2020). ʻNiekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19ʼ [Unconstitutional amendment of the Penal Code in connection with the COVID-19 epidemic]. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 24(2), pp. 5–35.

Baza statystyczna (n.d.), Isws.ms.gov.pl. Available online: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ [9.03.2021].

Beccaria C. (2014). O przestępstwach i karach [On crimes and punishments]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Błachut J., Gaberle A., and Krajewski K. (1999). Kryminologia [Criminology]. Gdańsk: Arche.

Bottoms A. (1995). ʻThe philosophy and politics of punishment and sentencing.ʼ In C.M.V. Clarkson and R. Morgan (eds.) The Politics of Sentencing Reform. Oxford: Oxford University Press, pp. 17–49.

Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., and Wójcik D. (2015). Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives. Ashgate.

Bulenda T. (2005). ʻPolityczno-kryminalne implikacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego w programach partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2005 r.ʼ [Political and criminal implications for public security in the manifestos of political parties in the 2005 parliamentary elections]. Przegląd Więziennictwa Polskiego 49, pp. 41–64.

Burke R.H. (2005). An Introduction to Criminological Theory. Portland: Willan Publishing.

Dudek M. (2016). ʻ„Sam w to nie wierzę, wiem, że to nieprawda, mimo to wciąż o tym mówię i to propaguję”. Wokół próby doprecyzowania populizmu penalnegoʼ [‘I donʼt believe it myself, I know itʼs not true, but I still talk about it and advocate it.’ Attempting to clarify penal populism]. In J. Czapska, M. Szafrańska, and D. Wójcik (eds.) Penalny populizm: perspektywa polityczna i społeczna [Penal populism: Political and social perspective]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 61–71.

Dzur A.W. (2010). ʻThe myth of penal populism: Democracy, citizen participation, and american hyperincarceration.ʼ The Journal of Speculative Philosophy 24(4), pp. 354–379.

Explanatory Memorandum to Act of 13 June 2019 (n.d.), Orka.sejm.gov.pl. Available online: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/996CE307123D03FEC12583FA0069E8F2/%24File/3451-uzasadnienie.DOCX [15.09.2021].

Explanatory Memorandum to Act of 16 November 2006 to Amend the Penal Code and Certain Other Acts (n.d.), Orka.sejm.gov.pl. Available online: http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/B93715C39EA560C3C125714F003C9FF0/$file/485-uzasadnienie.doc [15.09.2021].

ʻExplanatory memorandum to project of the Act to Amend the Penal Code and Certain Other Actsʼ (2005). Biuletyn Prawa Karnego 1, pp. 39–45. Available online: http://www.sn.pl/orzecznictwo/Biuletyn_Prawa_Karnego/Biuletyn_Prawa_Karnego_01_2006.pdf [15.09.2021].

Foucault M. (2009). Nadzorować i karać: narodziny więzienia [Discipline and punish: The birth of the prison]. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Garland D. (2001). The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press.

Giezek J. (2021). ʻCommentary to Art. 115 of the Penal Code.ʼ In J. Giezek (ed.) Penal Code. General section. Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Government bill to amend the Penal Code. Document no. 3553 (2010), Orka.sejm.gov.pl. Available online: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3553 [28.09.2021].

Green D.A. (2009). ʻFeeding wolves: Punitiveness and culture.ʼ European Journal of Criminology 6(6), pp. 517–537.

Green D.A. (2014). ʻPenal populism and the folly of “doing good by stealth”.ʼ The Good Society 23(1), pp. 73–86.

Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., and Więcek-Durańska A. (2015). Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej [The structure of penalties adjudicated in Poland and other European Union countries).Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Grzegorczyk T., Wróbel W., and Waltoś S. (2006). ʻOpinion of the Criminal Law Codification Commission on the draft amendment of 19 December 2005 to amend the Penal Code and certain other acts (KKPK 403/3/06).ʼ Biuletyn Prawa Karnego 2, pp. 33–42.

Gutekunst W. (1973). ʻKradzież szczególnie zuchwała a rozbójʼ [Particularly irreverent larceny versus robbery]. Problemy Praworządności 7, pp. 16–29.

Hamilton C. (2014). ʻReconceptualizing penalty. Towards a multidimensional measure of punitiveness.ʼ British Journal of Criminology 54, pp. 321–343.

Jasiński J. (1973). ʻPunitywność systemów karnych. Rozważania nad zakresem, formami i intensywnością penalizacjiʼ [Punitivity of penal systems. Considerations on the scope, forms and intensity of penalisation]. Studia Prawnicze 35, pp. 21–61.

Jones S. (2006). Criminology. Oxford, New York: Oxford University Press.

Judgement of the Supreme Court of 13 January 1986, I KR 422/85, LEX no. 20981. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Rzeplińska I., and Kossowska A. (2008). ʻCriminal policy based on fear of crime (case of Poland).ʼ In H. Kury (ed.) Fear of Crime - Punitivity, New Developments in Theory and Research. Bochum: Universitätsverlang Brockmeyer, pp. 371–392.

Kochanowski J. (2000). Redukcja odpowiedzialności karnej [The reduction of penal liability]. Warszawa: C.H. Beck.

Kozłowska-Kalisz P. (2021). ʻCommentary to Art. 91.ʼ In M. Mozgawa (ed.) Penal Code. Updated commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Królikowski M. (2004). ʻZasada proporcjonalności kar w europejskim Corpus Iuris. Ujęcie filozoficznoprawneʼ [The principle of proportionality of penalties in the European Corpus Iuris. A philosophical and legal approach]. Zeszyt Naukowy Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego 11, pp. 5–96.

Kulik M. (2021). ʻCommentary to Art. 12.ʼ In M. Mozgawa (ed.) Penal Code. Updated Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer . Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Łabuda G. (2021). ʻCommentary to Art. 57b.ʼ In J. Giezek (ed.) Penal Code. General Section. Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Łagodziński S. (1977). ʻAgresywność działania sprawcy jako czynnik konstytuujący szczególną zuchwałość z art. 208 k.k.ʼ [The aggressiveness of the perpetrator as a factor constituting particular audacity in art. 208 of the Penal Code]. Palestra 21(11), pp. 29–39.

Lelental S. (2010). ʻWarunkowe przedterminowe zwolnienieʼ [Conditional early release]. In M. Melezini (ed.) Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie [Penalties and penal measures: Putting the perpetrator to the test]. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, pp. 1064–1142.

Marek A. (1988). ʻOpłaca się ukraść więcejʼ [It’s only logical one will steal more]. Polityka 49, p. 5.

Marek A. (1997). Prawo karne: zagadnienia teorii i praktyki [Criminal law: Theory and practice]. Warszawa: C.H. Beck.

Marek A. (2010). ʻPojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólneʼ [The concept and form of probation. General issues]. In M. Melezini (ed.) Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie [Penalties and penal measures: Putting the perpetrator to the test]. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, pp. 929–937.

Mény Y. and Surel Y. (2007). ʻThe constitutive ambiguity of populism.ʼ In Y. Mény and Y. Surel (eds.) Democracies and the Populist Challenge. Warsaw: Oficyna Naukowa, pp. 28–53.

Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., and Kulik M. (2021). ʻCommentary to Art. 115 of the Penal Code.ʼ In M. Mozgawa (ed.) Penal Code. Updated Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Oczkowski T. (2020). ʻCommentary to Art. 115 of the Penal Code.ʼ In V. Konarska-Wrzosek (ed.) Penal Code. Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [06.03.2021].

Ostaszewski P. (2014). Lęk przed przestępczością [Fear of crime]. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pratt J. and Miao M. (2018). The End of Penal Populism; The Rise of Populist Politics, Researchgate.net. Available online: https://www.researchgate.net/publication/324834150_The_End_of_Penal_Populism_The_Rise_of_Populist_Politics [15.09.2021].

Question by MP Paweł Kobyliński of 27 August 2018 to the Minister of Justice on the Provisions on Stalking (Question no 25603) (2018), Search.sejm.gov.pl. Available online: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=25603 [15.09.2021].

Resolution of the Supreme Court - the whole chamber of the Supreme Court - Chamber for Criminal Matters of 25 June 1980, VII KZP 48/78 (1980). Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa 8, poz. 95.

Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., and Niełaczna M. (eds.) (2017). The Penalty of Life Imprisonment. The Killer, His Crime and the Punishment. Warsaw: C.H. Beck.

Sekielski T. and Sekielski M. (2019). Tylko nie mów nikomu [Tell no one], Youtube.com. Available online: https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4 [15.09.2021].

Szafrańska M. (2015). Populizm penalny a media [Penal populism and the media]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Taggart P. (2007). ʻPopulism and the pathology of representative politics.ʼ In Y. Mény and Y. Surel (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Warsaw: Oficyna Naukowa, pp. 106–128.

Tonry M. (2007). ʻDeterminants of penal policies.ʼ Crime and Justice 36(1), pp. 1–48.

Wilson J.Q. and Herrnstein R.J. (1998). Crime & Human Nature: The Definitive Study of the Causes of Crime. New York: Free Press.

Witkowska-Rozpara K. (2011). Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna [Crime, mass media and criminal policy]. Warszawa: C.H. Beck.

Witkowska-Rozpara K. (2015). ʻWarunkowe zawieszenie wykonania kary – uwagi na tle obowiązującej regulacji, praktyki orzeczniczej sądów polskich oraz nowelizacji Kodeksu karnego (z mocą obowiązującą od 1.07.2015 r.)ʼ [Conditionally suspended sentence – comments against the background of the existing regulations, the jurisprudence of Polish courts and the amendment to the Penal Code (effective from July 1, 2015)]. Probacja 2, pp. 5–44.

Witkowska-Rozpara K. (2019). ʻZmiany w polityce karnej? Uwagi na tle wybranych rozwiązań prawnokarnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r.ʼ [Changes in criminal policy? Comments on the selected criminal law solutions in force since 1 July 2015]. In A. Kotlenga, M.H. Kowalczyk, and D. Mackojć (eds.) Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej [New perspectives for social rehabilitation education]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 17–39.

Witkowska-Rozpara K. (2020). ʻPolish penal policy – twenty years after enactment of the Criminal Code Act of 6 June 1997.ʼ Prawo w Działaniu 43, pp. 84–110.

Woźniakowska-Fajst D. (2019). Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej [Stalking and other forms of emotional abuse]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wróbel W. (2008). ʻSpór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnejʼ [Dispute over the “sufficient level of repression” of criminal law in the legislative area]. In A.J. Szwarc (ed.) Represyjność polskiego prawa karnego. Materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26−29 września 2006 r.) [Repressiveness of the Polish criminal law. Materials from the Congress of Criminal Law Departaments (Gniezno, 26–29 September 2006)]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, pp. 11–24.

Zgoliński I. (2020). ʻCommentary to Art. 57b.ʼ In V. Konarska-Wrzosek (ed.) Penal Code. Commentary. Warsaw: Wolters Kluwer. Available online: www.sip.lex.pl [6.03.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.