Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

stalking
przemoc wobec kobiet
polityka kryminalna
criminalization
crime prevention

Jak cytować

Woźniakowska-Fajst, D. (2009). Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu - czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?. Archiwum Kryminologii, (XXXI), 173–208. https://doi.org/10.7420/AK2009H

Abstrakt

The article concerns the phenomenon of stalking, or emotional persecution. It also presents legal solutions concerning stalking in the countries where this type of behavior is penalized, and includes a discussion of the advantages and disadvantages of criminalization of stalking in Poland. In contrast with the admiration, stalking is a behavior which a victim does not wish. Stalking is an English verb denoting a quiet human or animal tracking in order to capture or kill. In accordance to the definition of an American psychologist J. Reid Meloy, stalking is a form of malicious and repeated harassing and annoying of another person which increases his or her feeling of threat. Stalking, just like domestic violence, and mobbing are classified as so-called "emotional violence", by which we understand “interference in the psyche of another person directed against his or her emotions, resulting both immediate and delayed negative effects”. Emotional violence is never a single event. Stalking most often exhibits in such behaviors as: calls, silent calls, night calls, wandering in the vicinity of victim's home, making contact through a third party, questioning about the victim in his or her surroundings, persisting at the door / home / work, sending letters, e-mails, text messages, and gifts, placing postal orders in victim's name, tracking and following the victim, slander (distributing false information and rumors), burglary to victims house or car, stealing victim's belongings, harassing victim's family and friends, as well as attacking and assaulting them. The main problem with providing an adequate legal protection to a victim of a stalker lies in the fact that some of these behaviors are criminal, and some are not prohibited by law, nevertheless if repeated, they carry severe consequences for the victim which cannot be counteracted by means of criminal law. The tragedy of stalking victims lies in the fact that a persecutor may intimidate his victims and force them to change habits and plans, to live in constant fear. Stalker often causes huge mental suffering through actions which, under Polish law, are legally indifferent. What is also important is that actions of a stalker do not have to result from his or her wrongful intentions or desire to annoy the victim (in many law systems malicious intention of the stalker is a sine qua non for criminalization of stalking). Sometimes the persecutor acts with good intentions (the desire to win the love of a loved one), nevertheless behavior of the stalker is frightening for the victim. Results of a study taken to estimate the scale of stalking differ between countries where such studies have been conducted. This discrepancy is probably influenced by the definition assumed by researchers, research methodology, sample size and selection, but also by the different temperament of the inhabitants of these countries.

https://doi.org/10.7420/AK2009H
PDF

Bibliografia

Black’s Law Dictionary, West Group, St. Paul, Minn 2000.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wydanie 2, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009.

Cieślak W., Z karnoprawnej problematyki mobbing [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problem prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990.

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998.

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2004.

Kosińska J., Prawnokarna problematyka stalkingu, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10.

Kotowski W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004.

Leymann H., Mobbing and psychological terror in workplace, „Violance and Victims” 1990.

Longman Dictionary of Contemporary English, Third Edition, Longman Group Ltd 1995.

Meloy R.J., The Psychology of Stalking, Academic Press, San Diego1998.

Mozgawa M., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1993, 1/56.

Mullen P.E., Pathé M., Purcell R., Stalkers and their Victims, Cambridge University Press, wyd. 2, Cambridge 2009.

Ogielvie E., Stalking: legislation, policing and prosecuting in Australia, Australian Institute of Criminology, Canberra 2000.

Olweus D., Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2007.

Osica N., O stalkingu szerzej [w:] „Niebieska Linia” 2008, t. 56, nr 3.

Pakes F., Winstone J., Psychology and Crime, Willan Publishing, Portland 2007.

Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2008.

Stalking in Sweden. Prevalence and prevention, The Swedish National Council for Crime Prevention, Edita Norstedts, 2006.

Stalking is a crime called criminal harassment, Department of Justice Canada, 2003.

Stalking Victimization in the United States, Special Report, Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, January 2009.

The Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2002.

Wąsek A., Kodeks Karny. Część Szczególna, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

Westrupp D., Applying Functional Analysis to Stalking Behavior [w:] J. Reid Meloy (red.), The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, Academic Press, San Diego 1998.

Wielki słownik polsko-angielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford University Press, 2002.

Winter F., Stalking – nowe zjawisko? Jak pomagać pokrzywdzonym starkingiem? Model rozwiązań systemowych z Bremen/Niemcy, Materiały z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Bytów, 22 lutego 2008 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

Wrona G., Definicja przemocy emocjonalnej w aspekcie prawnym i psychologicznym [w:] Przemoc emocjonalna, Materiały z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Bytów, 22 lutego 2008 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 Kodeksu karnego, Zakamycze, Kraków 1999.

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Zakamycze, Kraków 1999.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.