Stalking w Polsce. Rozmiary-formy-skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

stalking
przemoc wobec kobiet
criminology

Jak cytować

Siemaszko, A., Woźniakowska-Fajst, D., Gruszczyńska, B., Marczewski, M., & Ostaszewski, P. (2010). Stalking w Polsce. Rozmiary-formy-skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania. Archiwum Kryminologii, (XXXII), 45–80. https://doi.org/10.7420/AK2010C

Abstrakt

The phenomenon of stalking had not been studied extensively and the real scale, its forms, and consequences had remained unknown. For this reason, in December 2009, the Minister of Justice requested the Institute of Justice to conduct a research concerning stalking. It was performed by TNS OBOP in December last year on a representative, random sample of households. Over 10 thousand respondents were questioned in computer assisted telephone interviews. This is ten times more than in typical public opinion polls which undoubtedly increases credibility of the results. Every tenth respondent (9,9%) appeared to have experience stalking. This is more than expected. It these results were to be extrapolated on the whole Polish population over 18 (and there are significant ground for such extrapolation as the sample was representative), it could be estimated that as much as 3 million of adult Poles have experienced stalking. In almost half of the cases, stalking happened repeatedly and 80% of victims experienced stalking within past five years. On the average, stalking lasted for less than a year, most often from a week to three months, but as much as 15% of victims were stalked for at least three years. Every fifth person declared they are still stalked at the moment. The most common methods of stalking were: spreading slander, lies and gossip (70% of responses), getting in touch with the aid of third parties (55%), threats or blackmail and “telephone persecution” (almost half of responses). Every third victim indicated also accosting or threatening family members, physical stalking (persistent following) and unwanted correspondence. It needs to be emphasised that stalking most often appeared in more than one form at a time (e.g. following – phone calls - getting in touch with the aid of third parties). As much as three quarters of victims regarded staling as serious, one third as very serious. These extremely high percentages prove that stalking is a considerable problem – almost a social one. This is confirmed by its effects declared by respondents. Almost 70% of victims experienced negative effects of stalking. More than a half reported psychological problems (depressed mood or depression, anxiety) every fourth physical ones (pains, aches, nausea, eating disorders). Because of these, 45% of the victims sought medical consultation which proves how serious the problems were. One third of the harmed declared financial or general consequences (cost of legal fees, need to change their lifestyle, change of telephone number, sometimes even change of residence). Although as expected most perpetrators were persons known by the victims (a current or ex-partner in every fourth case), a significant number of strangers needs to be reported (one quarter). Almost 40% of stalking victims asked for help, out of which only a half to prosecution organs – this is as little as 20%.

https://doi.org/10.7420/AK2010C
PDF

Bibliografia

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2004.

Meloy R.J., The Psychology of Stalking, Academic Press, San Diego 1998.

Mullen P.E., Pathé M., Purcell R., Stalkers and their Victims, Cambridge University Press, wyd. 2, Cambridge 2009.

Observatorio Nationale Stalking, http://www.stalking.it/page.php?area=6&sez=28 [dostęp: lipiec 2009].

Osica N., O stalkingu szerzej, „Niebieska Linia” 2008, nr 3/56.

Pakes F., Winstone J., Psychology and Crime, Willan Publishing, Cullompton 2007.

Protecting women from the new crime of stalking: a comparison of legislative approaches within the European Union, http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf.

Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska, http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=415 [dostęp: sierpień 2009].

Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking. Od miłości do zbrodni – nowe wyzwanie dla psychologii, kryminologii i zespołów interdyscyplinarnych przeciwdziałających przemocy [w:] E. Szafrańska, A. Szołtek, Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009.

Stalking in Sweden. Prevalence and prevention, The Swedish National Council for Crime Prevention, Edita Norstedts, 2006.

Szpond M., Stalking – nękanie, http://www.kobietaiprawo.pl/stalking-nekanie.html [dostęp: 10.03.2009].

Westrupp D., Applying functional analysis to stalking behavior, [w:] J.R. Meloy (red.), The Psychology of Stalking. Clinical and Forensic Perspectives, Academic Press, San Diego 1998.

Wielki słownik polsko-angielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford University Press, 2002.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.