No. XXVIII (2006)
Articles

Juvenile Delinquency among Children and Its Effects

Witold Klaus
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2006-01-29

Keywords

 • juvenile delinquency,
 • children,
 • juvenile,
 • delinquency

How to Cite

Klaus, W. (2006). Juvenile Delinquency among Children and Its Effects. Archives of Criminology, (XXVIII), 203–218. https://doi.org/10.7420/AK2005-2006M

Abstract

The object of study was prohibited acts committed by children up to 13 years  old which caused a reaction of the justice system. The results of the research deny a common belief, also popularised by the mass media that the age of juveniles who committed serious crimes is rapidly falling down. In fact, in most cases we deal with petit crimes.

References

 1. Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane w świetle wyników badań w 15 szkołach podstawowych w klasach III, IV i V, ,,Państwo i Prawo” 1963, nr 12.
 2. Batawia S., Kołakowska H., Strzembosz A., Szelhaus S., Wyniki badań dalszych los w nieletnich i młodocianych recydywistów (katamnezy w 443 przypadkach), ,,Państwo i Prawo” 1965, nr 4.
 3. Batawia S., Konferencja poświęcona przestępczości nieletnich w młodszych rocznikach wieku (zorganizowana przez Zakład Kryminologii INP PAN), ,,Państwo i Prawo” 1961, nr 1.
 4. Batawia S., Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badań kryminologicznych. Część pierwsza, ,,Archiwum Kryminologii” 1965, t. III, s. 9-95, https://doi.org/10.7420/AK1965A.
 5. Batawia S., Problematyka wczesnego alkoholizmu, ,,Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 214-227, https://doi.org/10.7420/AK1972D1.
 6. Batawia S., Strzembosz A., Nieletni przestępcy w świetle badań kryminologicznych i postulaty ustawodawcze, ,,Państwo i Prawo” 1968, nr 6.
 7. Batawia S., Strzembosz A., Nieletni Sprawcy kradzieży w praktyce sądowej (Przyczynek do problematyki przestępczości nieletnich), ,,Państwo i Prawo” 1964, nr 4.
 8. Burnett R., Appleton C., Joined-up services to tackle youth crime, ,,British Journal of Criminology” 2004, t. 44, nr 1.
 9. Gaberle A., Kontynuacja i zmiana (o projekcie kodeksu nieletnich), ,,Państwo i Prawo” 2005, nr 4.
 10. Klaus W., Co zrobić z bójkami w szkołach – sąd dla nieletnich wobec problemu, „Mediator” 2004. nr 28 (1).
 11. Klaus W., Nieletni sprawcy czynów zabronionych poniżej 13 lat a reakcja wymiaru sprawiedliwości – doniesienie z badań [w:] Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Szczyrk 2004 (w druku).
 12. Klaus W., Reforma wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, nr 44-45.
 13. Kołakowska-Przełomiec H., Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 14. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Selekcja nieletnich przestępców w sądzie rodzinnym, ,,Studia Prawnicze” 1988, nr 1-2.
 15. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Umorzenia spraw karnych nieletnich przestępców w sądach rodzinnych [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 16. Kołakowska-Przełomiec H., Zagadnienie profilaktyki przestępczości nieletnich w świetle badań kryminologicznych, „Studia Prawnicze” 1972, nr 34.
 17. Konarska-Wrzosek V., Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich w świetle danych statystycznych, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo” 1996, t. XXXVI, z. 307.
 18. Korcyl-Wolska M., Jeszcze jeden kodeks (projekt ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich pod dyskusję), ,,Rzeczpospolita” z 16.07.2005.
 19. Kowalska-Ehrlich B., System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w Polsce [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 20. Kowalska-Ehrlich B., Walczak S. (red.), Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 21. Michalska-Warias A., Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku. ,,Studia Iuridica Lublinensia” 2004, t. III.
 22. Mogilnicki A., Dziecko a przestępstwo, Wyd. Arcta w Warszawie, Warszawa 1925.
 23. Ostrihanska Z., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży a sprawy w sądzie rodzinnym, ,,Studia Prawnicze” 1988, nr 1-2.
 24. Ostrihanska Z., Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności, „Archiwum Kryminologii” 1969, t. IV, s. 59-104, https://doi.org/10.7420/AK1969C.
 25. Ostrihanska Z., Wójcik D., Karalność uczniów nieprzystosowanych społecznie, ,,Archiwum Kryminologii” 1984, t. XI, s. 143-166, https://doi.org/10.7420/AK1984D.
 26. Ostrihanska Z., Wójcik D., Młodzież nieprzystosowana społecznie (badania katamnestyczne), ,,Archiwum Kryminologii” 1989, t. XVI, s. 141-188, https://doi.org/10.7420/AK1989C.
 27. Stańdo-Kawecka B., Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży [w:] A. Gaberle (red.), Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 28. Strzembosz A., Rozmiary recydywy nieletnich w świetle badania akt spraw umorzonych, ,,Państwo i Prawo” 1967, nr 8-9.
 29. Tuhan Mirza-Baranowska I., Namowicz-Chrzanowska H., Kobus A., Wierzbicki P., Przestępczość nieletnich w Warszawie. Studium kryminologiczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 30. Wierzbicki P., Skuteczność środków wychowawczych i poprawczych stosowanych przez sądy w postępowaniu karym do nieletnich z terenu Warszawy, ,,Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1974, nr 1.
 31. Żabczyńska E., Dalsze losy 100 chłopców, mających sprawy o kradzieże w wieku 10-11 lat, ,,Archiwum Kryminologii” 1974, t. VI, s. 128-139, https://doi.org/10.7420/AK1974G.
 32. Żabczyńska E., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 33. Żabczyńska E., Przestępczość dzieci. Etiologia i rozwój, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.