Rozmiary nieprzystosowania społecznego młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej" badanej w latach 1967/1968 i 1968/1969

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

młodzież nie ucząca się i nie pracująca
nieprzystosowanie społeczne
młodociani
boys and girls out of school and out of work
social maladjustment
juvenile

Jak cytować

Ostrihanska, Z., Kołakowska-Przełomiec, H., Batawia, S., Kossowska, A., & Marek, M. (1972). Rozmiary nieprzystosowania społecznego młodzieży "nie uczącej się i nie pracującej" badanej w latach 1967/1968 i 1968/1969. Archiwum Kryminologii, (V), 7–149. https://doi.org/10.7420/AK1972A

Abstrakt

Publikacja posiada następującą strukturę:

Wstęp

I . Zofia Ostrihańśka: Kryteria nieprzystosowania społęcznego dzieci i młodzieży

II. Helena Kołakowska-Przełomiec: Wyniki badań 432 chłopców "nie uczących się i nie pracujacych"

III. Zofia Ostrihanska, Anna Kossowska: Wyniki badań 110 dziewcząt "nie uczących się i nie pracujących"

IV. Maria Marek: Wyniki badań poziomu wiadomości szkolnych młodzieży "nie uczących się i nie pracującej"

Streszczenie wyników badań i wnioski

 

 

https://doi.org/10.7420/AK1972A
PDF

Bibliografia

Bandura L., Przyczyny niepowodzeń szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1959, nr 3.

Batawia S., Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 1965, t. III, s. 9-95, https://doi.org/10.7420/AK1965A.

Batawia S., Problematyka młodzieży “nie uczącej się i nie pracującej się”, „Nowa Szkoła” 1969, nr 6.

Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane, „Państwo i Prawo” 1962, nr 4.

Batawia S., Klimczak M., Kołakowska-Przełomiec H., Dzieci moralnie zaniedbane, „Państwo i Prawo” 1963, nr 12.

Baughmann E.E., Welsh G.S., Personality: a behavioral science, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 1965.

Bierzwińska J., Społeczna pozycja zawodów w świetle badań psychologicznych nad młodzieżą klas VII szkół podstawowych w latach 1957–1960 [w:] A. Sarapata (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.

Breitkopf E., Problematyka wyboru szkoły i zawodu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1968, nr 1.

Chazan M., Inconsequential behavior in school children, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Davie R., The behavior and adjustment of 7-year old children, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Firkowska-Mankiewicz A., Czynniki bio-psychologiczne jako zmienne interweniujące w procesie wykolejenia się nieletnich (rozprawa doktorska, maszynopis).

Grzywak-Kaczyńska M., Powodzenie szkolne a inteligencja, "Nasza Księgarnia", Warszawa 1935.

Gurycka A., Dzieci bierne społecznie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1968, nr 1.

Hornowski B., Analiza psychologiczna skali J.C. Ravena, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Izdebska H., Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Izdebska H., Niepowodzenia szkolne a losy młodzieży, „Studia Pedagogiczne” 1963, t. 10.

Kälvesten A. L., 222 Stockholms–pojkar, Uppsala 1964.

Kołakowska H., Nieletni recydywiści, „Archiwum Kryminologii” 1960, t. I, s. 55-112, https://doi.org/10.7420/AK1960B.

Kołakowska-Przełomiec H., Rozmiary nieprzystosowania społecznego u nieletnich “nie uczących się i nie pracujących”, „Studia Prawnicze” 1970, nr 25.

Kołakowska-Przełomiec H., Wyniki badań 180 chłopców skierowanych do rocznych i dwuletnich szkół zawodowych, „Nowa Szkoła” 1969, nr 6.

Konopnicki J., Co należy rozumieć przez niedostosowanie społeczne, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1969, nr 1.

Konopnicki J., Problem opóźnienia w nauce szkolnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1961.

Konopnicki J., Rozmiary i rodzaje niedostosowania społecznego, „Nowa Szkoła” 1969, nr 6.

Kuberski J., Szansa dla przerośniętych i trudnych, „Nowa Szkoła” 1969, nr 6.

Kupisiewicz C., Niepowodzenia dydaktyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Lang J. L., L’enfance inadaptée, Paris 1962.

Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B., Podstawy psychologii penitencjarnej [w:] A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Lindgren H. C., Psychologia wychowawcza w szkole, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962.

Lipkowski O., Wychowanie dzieci niedostosowanych społecznie, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.

Lopez-Rey M., Juvenile delinquency, maladjustment and maturity, “The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1960, t. 51, nr 1.

Lorr M., Jenkins R. L., Patterns of maladjustment in children, „Journal of Clinical Psychology” 1953, t. 9.

Majewska A., Dzieci, młodzież, alkoholizm rodziców, „Studia Pedagogiczne” 1963, nr 10.

Malanowski J., Stosunek dorosłych do picia alkoholu przez młodzież, „Problemy Alkoholizmu” 1964, nr 1/2.

Ministry of Education, Report of the Committee on Maladjusted Children, London 1958.

Pawełczyńska A., Grupy nieletnich przestępców, „Archiwum Kryminologii” 1960, t. I, s. 113-163, https://doi.org/10.7420/AK1960C.

Pęcherski M., Czynniki selekcji szkolnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1969, nr 4.

Pieter J., Poziom inteligencji i środowisko, "Instytut Pedagogiczny", Katowice 1938.

Przetacznikowa M., Susułowska M., Wybrane zagadnienia psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży [w:] A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Radlińska H. (red.), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1937.

“Rocznik Statystyczny” 1968.

„Rocznik Statystyczny Szkolnictwa” 1967/1968.

„Rocznik Statystyczny Szkolnictwa” 1968/1969.

„Rocznik Statystyczny Warszawy” 1967.

Sokołowska A., Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

Specht F., Sozialpsychiatrische Gegenwartsprobleme der Jugendverwahrlosung, Enke, Stuttgart 1967.

Spionek H., Psychologiczna analiza procesu społecznego wykolejania się dziecka, „Materiały do Nauczania Psychologii” 1966, seria IV, t. 1.

Spionek H., Trudności w nauce czytania i pisania a zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka, „Materiały do Nauczania Psychologii” 1966, seria IV, t. 2.

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a ich trudności i niepowodzenia szkolne, referat wygłoszony na XXI Zjeździe PTP w 1970 r.

Stott D.H., The measure of maladjustment, „Medical Officer” 1963, t. 109.

Stott D.H., The social adjustment of children, University of London Press, London 1958.

Stott D.H., The studies of troublesome children, Glasgow 1966.

Strzembosz A., Nieletni przestępcy i ich środowiska rodzinne a zagadnienie alkoholizmu, „Walka z Alkoholizmem” 1965, nr 3/4.

Suszek K., Zróżnicowanie aspiracji do kształcenia się w szkołach ponadpodstawowych w województwie szczecińskim, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1969, nr 4.

Tyerman M.J., Truancy, University of London Press, London 1968.

Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.

Wall W.D., Wychowanie i zdrowie psychiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.

Wyniki badań nieletnich przestępców. Materiały statystyczne, Zakład Kryminologii INP PAN 1966 (maszynopis).

Yule W., Rutter M., Educational aspect of childhood maladjustment. Some epidemiological findings, „British Journal of Educational Psychology” 1968, t. 38.

Zabrodzka H., Przestępczość nieletnich dziewcząt osądzonych w latach 1954 i 1955 w Sądzie dla Nieletnich w Warszawie w świetle akt sądowych (maszynopis Zakładu Kryminologii).

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.