Powrotność do przestępstwa skazanych na podstawie art. 207 k.k. za stosowanie przemocy wobec członka rodziny

Zgłoś artykuł

pdf

Słowa kluczowe

przemoc
art 207 kk
powrotność do przestępstwa
recydywa

Jak cytować

Więcek-Durańska, A., & Wójcik, D. (2022). Powrotność do przestępstwa skazanych na podstawie art. 207 k.k. za stosowanie przemocy wobec członka rodziny. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810724

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad powrotnością do przestępstwa skazanych z art. 207 k.k. poddanych w trakcie pobytu w zakładzie karnym oddziaływaniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W badaniu wzięło udział 182 mężczyzn odbywających karę bezwzględnego pozbawienia wolności w latach 2014-2015 z art. 207 k.k. Po upływie pięciu lat od opuszczenia placówki penitencjarnej przez ostatniego skazanego na podstawie uzyskanych danych z Krajowego Rejestru Karnego oraz systemu elektronicznego skazanych NOE Centralnego Zarządu Służby Więziennej opracowano wskaźnik powrotności do przestępstwa.

W perspektywie pięciu lat od opuszczenia placówki penitencjarnej 50,6% badanych powtórnie popełniło przestępstwo, w tym niemalże co czwarty badany (21,4%) do pięciu lat po wyjściu z zakładu karnego powtórnie do niego powrócił. Otrzymane wyniki wskazują na różnice w powrotności do przestępstwa w zależności od tego czy skazany uczestniczył w programie dla sprawców przemocy czy też nie.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6810724
pdf

Bibliografia

Barczykowska, A. (2015). Zastosowanie modelu RNR w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw–rozwiązania angielskie. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Graham‐Kevan, N., & Bates, E. A. (2020). Intimate Partner Violence Perpetrator Programmes: Ideology or Evidence‐Based Practice?. The Wiley Handbook of What Works in Violence Risk Management: Theory, Research and Practice, 437-449.

Czarnecka-Dzialuk, B., Drapała, K., Ostaszewski, P., Więcek-Durańska, A., Wójcik, D. (2017). W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cichla, J. (2014). Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet-ofiar przemocy domowej-w trakcie procesu terapeutycznego. Rozprawa Doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Ewy Wysockiej, Katowice.

Coker, A. L., Smith, P. H., Thompson, M. P., McKeown, R. E., Bethea, L., & Davis, K. E. (2002). Social support protects against the negative effects of partner violence on mental health. Journal of women's health & gender-based medicine, 11(5), 465-476.

Chrisler, J. C., & Ferguson, S. (2006). Violence against women as a public health issue. Annals of the New York Academy of Sciences, 1087(1), 235-249.

Gruszczyńska, B. (2007). Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawnokryminologiczne. Wolters Kluwer Polska.

Helios, J., Jedlecka, W. (2017). Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane.

Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rode, D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rodgers, S. T. (2020). Womanism and Domestic Violence. In Encyclopedia of Social Work.

Różyńska, J. (2007). Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik pracownika socjalnego, Warszawa.

Serafin, P., Jakubczyk, A., Podgórska, A., Topolewska-Wochowska, A., & Wojnar, M. (2012). Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 25(3), 289-305.

Saltzman LE, Green YT, Marks JS, Thacker SB. Violence against women as a public health issue: Comments from the CDC. Am J Prev Med 2000, 19(4): 325-329.

Witkowska-Paleń, A. (2018). Rola programów edukacyjno-korekcyjnych w kształtowaniu postaw i przekonań skazanych sprawców przemocy domowej. Journal of Modern Science, 39(4), 51-71.

Źródła internetowe

• Policja [Policja] (2020). Dostęp online: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html [28.03.2020]

• Policja [Policja] (2020). Dostęp online: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [28.03.2020]

• Centralny Zarząd Służby Więziennej [CZSW] (2020). Dostęp online: https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [28.3.2020]

• Niebieska Linia [NL] (2020). Dostęp online: https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/badania-i-raporty/5514-przemoc-domowa-i-przemoc-wobec-kobiet-co-statystyki-mowia-o-sytuacji-w-polsce [28.03.2020]

• Instytut Wymiaru Sprawiedliwości [IWS] (2020). Dostęp online: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Drapa%C5%82a-K.-Wi%C4%99cek-Dura%C5%84ska-A.-W%C3%B3jcik-D._Ewaluacja-programu-Trening-Zast%C4%99powania-Agresji-ART-oraz-programu-korekcyjno-edukacyjnego-Duluth-1.pdf [28.03.2020]

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.