Nr 21 (2014)
Artykuły

Stosowanie przez prokuraturę art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Opublikowane 03.02.2022

Słowa kluczowe

 • prokuratura,
 • narkotyki,
 • zwalczanie,
 • zapobieganie,
 • narkomania,
 • prosecutor,
 • drugs,
 • fighting,
 • prevention,
 • drug addiction

Jak cytować

Ważny, A. (2022). Stosowanie przez prokuraturę art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Biuletyn Kryminologiczny, (21), 42–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.7825604

Abstrakt

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n) uchwalona w dniu 29 lipca 2005 r. była już od tego czasu wielokrotnie zmieniana. Przepis art. 62a ustawy obowiązuje od dnia 9 grudnia 2011 r. i został do niej wprowadzony przez ustawę z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw1. Stanowi on samodzielną (tzn. niewymagającą już powoływania którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 17 § 1 k.p.k.) podstawę prawną umorzenia dochodzenia lub śledztwa w sytuacji, gdy przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej lub przeznaczone na własny użytek sprawcy, a także gdy orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień społecznej szkodliwości. W art. 62a ustawy zawarte są więc wszystkie przesłanki umorzenia postępowania karnego, nawet jeszcze przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa.

Bibliografia

 1. Gensikowski P., Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 2, s. 37–48.
 2. Gensikowski P., Procesowe aspekty stosowania instytucji przewidzianej w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8, s. 220–236.
 3. Krajewski K., Sprawy o posiadanie narkotyków w świetle wyników badań akt sądowych, http://narkomania.org.pl/czytelnia/75,Sprawy-oposiadanie-narkotykow-w-swietle-wynikow-badan-akt-sadowych [dostęp: 2014 r.].
 4. Łucarz K., Muszyńska A., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 5. Postanowienie SN z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. III KK 208/14.
 6. Postanowienie SN z dnia 27 marca 2013 r., sygn. III KK 423/12, LEX nr 1317943.
 7. Postanowienie SN z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. III KK 88/14, LEX nr 1458717.
 8. Srogosz T., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Szymanik G., Jeden skręt to dużo czy niedużo, „Gazeta Wyborcza” z 30 sierpnia 2012 r.
 10. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678.
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.
 12. Ważny A. (red.), Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, LexisNexis, Warszawa 2013.
 13. Wyrok SA w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. II AKa 226/13, LEX nr 1372275.
 14. Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 maja 2013 r., sygn. II AKa 129/13, LEX nr 1322472.
 15. Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 maja 2013 roku – II AKa 129 /13, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2013, nr 10, poz. 114.
 16. Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. II AKa 47/13, LEX nr 1339362.
 17. Wyrok SA w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. II AKa 45/13, LEX nr 1316232.
 18. Wyrok SA w Lublinie z dnia 29 września 2005 r., sygn. II AKa 217/05, LEX nr 1660004.
 19. Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. II AKa 442/13, LEX nr 1433884.
 20. Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. II AKa 22/00, LEX nr 1660004.
 21. Wyrok SO w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2013 roku – II AKa 47/13 do III K 130/12, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2013, nr 6, poz. 93.