Zapis z konferencji Kryminologia a polityka kryminalna – wokół myśli i dokonań Profesora Jerzego Jasińskiego - 12 maja, 2009 r., Warszawa

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Wójcik, D., Kossowska, A., Woźniakowska-Fajst, D., & Ożarowska-Wolder, M. (2022). Zapis z konferencji Kryminologia a polityka kryminalna – wokół myśli i dokonań Profesora Jerzego Jasińskiego - 12 maja, 2009 r., Warszawa. Biuletyn Kryminologiczny, (18), 56–112. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3289
PDF

Bibliografia

Adamski A., Uwagi na temat powiązań między nadużywaniem alkoholu i przestępczością w świetle danych statystycznych, „Państwo i Prawo” 1978, nr 7, s. 65–83.

Ancel M., Capital punishment, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York 1962.

Batawia S., Młodociani alkoholicy skierowani na przymusowe leczenie, [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości i nieprzystosowania społecznego w Polsce, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, s. 211–242.

Ehrlich I., The detergent effect of capital punishment. The question of life and death, „The American Economic Review” 1975, t. 65, nr 3, s. 397–417.

Jakubowska-Hara J., Skupiński J. (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Jasiński J. (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1978.

Jasiński J., Alkohol a przestępczość. (Wzajemne zależności i metody ich badana), „Państwo i Prawo” 1978, nr 12, s. 43–61.

Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980, s. 128–136.

Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce, [w:] J.Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości i nieprzystosowania społecznego w Polsce, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, s. 11–50.

Jasiński J., Ruch trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykańskiej prohibicji, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, t. 21, nr 1, s. 65–94.

Jasiński J., Siemaszko A. (red.), Crime Control in Poland, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Jasiński J., Spojrzenie na przestępczość w europejskich krajach postkomunistycznych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 8, s. 41–60.

Kobus A., Morawski J., Sprzedaż alkoholu w gastronomii a przestępczość, „Problemy Alkoholizmu” 1973, nr 2, s. 11–13.

Levitt D., The effect of prison population size on crime rates. Evidence from prison overcrowding litigation, „The Quarterly Journal of Economics” 1996, t. 111, s. 319–352.

Martinson R., What Works – Questions and Answers of Prison Reforms, 1974.

Preston E.R, Scott R., Juvenile Justice: A Social, Historical and Legal Perspective, Johns and Bartlett Learning 2009.

Siemaszko A. (red.), Atlas przestępczości w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Siemaszko A. (red.), Atlas przestępczości w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Siemaszko A. (red.), Atlas przestępczości w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szelhaus S., Znaczenie nadużywania alkoholu i alkoholizm w genezie przestępczości, [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości i nieprzystosowania społecznego w Polsce, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, s. 243–268.

Tołkan M., Zapobieganie alkoholizmowi i przestępczości a sterowanie społeczne, „Patologia społeczna – zapobieganie” 1976, nr 2, s. 104–126.

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960.

Zakrzewski P., Losy życiowe i przestępczość młodych alkoholików, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN