Nr 24 (2017)
Artykuły

Wieloletnie zaginięcia osób jako efekt działań przestępczych

Agata Urbaniak
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • zaginięcie,
 • osoba zaginiona,
 • przestępczość,
 • wykluczenie społeczne,
 • przemoc domowa,
 • disappearance,
 • missing person,
 • crime,
 • social exclusion,
 • home abuse

Jak cytować

Urbaniak, A. (2021). Wieloletnie zaginięcia osób jako efekt działań przestępczych. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 57–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075253

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska zaginięć osób, które ze względu na swoją wielopoziomowość rozpatrywane może być także przez pryzmat kryminologicznych sprzężeń. W artykule skupiono się na potencjale zaginięć wieloletnich w szacowaniu ciemnej liczby przestępstw, w tym tych dokonanych bezpośrednio na zaginionym, oraz tych, których doświadczanie stało się impulsem do podjęcia decyzji o zniknięciu. Zaprezentowano kluczowe wnioski płynące z badań australijskich, brytyjskich i kanadyjskich w zakresie ustalenia przyczyn zaginięć, wiktymności osób zaginionych oraz doświadczania przemocy i zaniedbań jako źródle ucieczek osób małoletnich. Zwrócono także uwagę na zaginięcia inscenizowane o podłożu kryminalnym, będące w rzeczywistości przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, których ofiara nie została odnaleziona.

 

The article presents the phenomenon of missing persons, which due to its multidimensional character, can also be considered by the criminogical connections. This article is focused on the potencial of long-term disappearances in estimating the dark figure of crimes, including offences made directly on the missing persons, and offences that has become the impulse for deciding to disappear. It shows an important conclusions from Australian, British and Canadian studies on the causes of disappearances, victimization of missing persons and escaping violence, abuse and neglect by youth. It also point out simulated disappearances, which in fact are may be criminal.

Bibliografia

 1. Baranowska G., Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 2. Biehal N., Mitchell F., Wade J., Lost from view. Missing persons in the UK, The Policy Press, Bristol 2003.
 3. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2007.
 4. Every Five Minutes. A Review of the Available Data on Missing Children in the UK, PACT, 2005, http://www.actionagainstabduction.org/wp-content/uploads/2014/12/Every-five-minutes.pdf.
 5. Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 6. Henderson M., Henderson P., Kiernan C., Missing Persons: Incidence, Issues and Impacts, „Trends & issues in crime and criminal justice” 2000, nr 144.
 7. http://www.aic.gov.au/crime_community/communitycrime/missingpersons.html.
 8. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1934726,zbrodnie-z-archiwum-x,id,t.html.
 9. http://www.port.ac.uk/centre-for-the-study-of-missing-persons/.
 10. James M., Anderson J., Putt J., Missing persons in Australia, „Trends & issues in crime and criminal justice” 2008, nr 353.
 11. Kaczan S., Zaginięcia kryminalne [w:] J. Stojer-Polańska (red. nauk.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Silva Rerum, Poznań 2016.
 12. Kiepal L., Carrington P.J., Dawson M., Missing persons and social exclusion, „Canadian Journal of Sociology” 2012, nr 37(2).
 13. Klaus W., Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik (red.), Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.
 14. Konopka T., Kaczor E., Gross A., Bolechała F., Woźniak K., Strona M., Moskała A., Zabójstwa sprzed lat badane we współpracy z policyjnym Archiwum X, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, nr 53.
 15. Lasocik Z., Rekosz E., Wieczorek Ł., Human Trafficking for Forced Labour in Poland - Effective prevention and Diagnostics of Mechanisms, The Council of the Baltic Sea States, Warszawa 2014.
 16. Międzynarodowa Konwencja w sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonymi Zaginięciami, https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-wsprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia2006-r_pdf.
 17. Missing children and adults. A cross government strategy, UK, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117793/missingpersons-strategy.pdf.
 18. Missing Persons: Data and Analysis, National Crime Agency, UK Missing Persons Bureau, 2012-2013.
 19. Morawska A., Handel dziećmi w perspektywie europejskiej - wyzwania dla praktyków [w:] Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.), Handel dziećmi. Wybrane problemy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 20. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie osób zaginionych, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2014.
 21. Nie uciekaj. Ucieczki nastolatków. Broszura przeznaczona dla rodziców i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Fundacja ITAKA, http://www.zaginieni.pl/wpcontent/uploads/2014/12/folder_nie_uciekaj.pdf.
 22. Public Health Agency of Canada, Breaking the links between poverty and violence against woman: A resource quide, 2011, https://www.canada.ca/en/public-health/services/healthpromotion/stop-family-violence/prevention-resource-centre/women/breaking-links-betweenpoverty-violence-against-women-resource-guide.html.
 23. Raport Amnesty International, „You Don’t Exist”. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, 2016, https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fec6add48-12ba-48be-839c83577575bcaa_ukrainian_report_final.pdf.
 24. Shalev K., Schaefer M., Morgan A., Investigating missing persons cases: how can we learn where they go or how far they travel?, „International Journal of Police Science & Management” 2009, nr 11(2).
 25. Stojer-Polańska J., Kaczan S., Pulit J., Michalec B., Ślady osób zaginionych [w:] J. Stojer-Polańska (red. nauk.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016.
 26. Thiel W., Zaginięcia osób w Polsce – rozmiary zjawiska, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile” 2010, nr 2(4).
 27. Trafficking in human beings, Eurostat, Luksemburg 2015, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_- _2015_edition.pdf.
 28. Trafficking in Persons Report, Departament of State, United States of America 2011.
 29. Urbaniak A., Rodziny dotknięte problemem zaginięcia. Studium socjologiczne, rozprawa doktorska (w przygotowaniu).
 30. Waszkiewicz P., Bujda vs. nauka. You shall not pass! [w:] K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
 31. Wentkowska A., Poszukiwania osób zaginionych. System i metody działania w procedurach służb, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.
 32. Wentkowska A., „Wiem, że nazywam się Steven…”, czyli o systemie poszukiwań dzieci zaginionych [w:] J. Stojer-Polańska (red.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016.
 33. Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich, Dz.Urz. KGP, poz. 29 z późn. zm.