Nr 24 (2017)
Artykuły

Ocena społecznej świadomości na temat zjawiska przestępczości zorganizowanej na przykładzie mieszkańców Białegostoku oraz pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku – analiza własnych badań empirycznych

Magdalena Nasuta
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Zakład Prawa Karnego i Kryminologii

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • przestępczość zorganizowana,
 • polskie grupy przestępcze,
 • organized crime,
 • criminality in the 90s,
 • przestępczość w latach 90.,
 • polish criminal groups

Jak cytować

Nasuta, M. (2021). Ocena społecznej świadomości na temat zjawiska przestępczości zorganizowanej na przykładzie mieszkańców Białegostoku oraz pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku – analiza własnych badań empirycznych. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 106–124. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075325

Abstrakt

Przestępczość zorganizowana jest problemem szeroko opisywanym w literaturze. Pomimo tego, fakt ciągłych zmian w strukturach grup przestępczych i charakterze popełniania przestępstw skłania do podejmowania dalszych rozważań. Jednym ze sposobów jest prowadzanie badań skupiających się na społecznych ocenach tego zjawiska. Celem artykułu jest opisanie wyników badań własnych Autora, których respondentami byli mieszkańcy Białegostoku oraz pracownicy Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku. Badania przeprowadzono w celu ukazania postrzegania problemu przez osoby niemające na co dzień styczności ze zjawiskiem lub posiadające jedynie informacje z doniesień medialnych oraz przez respondentów mających do czynienia ze sprawcami tego typu przestępstw w życiu zawodowym. Badania skupiły się również na porównaniu postrzegania przestępczości zorganizowanej z lat 2000-2016 z tą z lat 90. XX wieku. Kwestionariusze ankiety wypełnione przez respondentów zawierały zagadnienia dotyczące oceny skali zjawiska i najpoważniejszych formach tej przestępczości, wysokości kary pozbawienia wolności przewidzianej w art. 258 kodeksu karnego, instytucjach powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej, płci sprawców i poziomu recydywy skazanych. Analiza odpowiedzi respondentów pozwoliła na ukazanie społecznej świadomości na temat zjawiska przestępczości zorganizowanej.

 

Organized crime is a problem widely described in literature. Despite this, the constant change in the structure of criminal groups and the nature of organized crime committed by organized crime, encourages to further considerations. One of the ways is to conduct research that focuses on social assessments of this phenomenon. The aim of this article is to describe the author's own research results, which were respondents from Bialystok and the employees of the Custody and Penitentiary in Bialystok. The study was conducted to show the perception of the problem by people who do not have daily contact with the phenomenon or having only information from media reports, and by respondents who deal with perpetrators of this type of crimes in professional life. The study also focused on comparing the perception of organized crime from 2000-2016 with that of the 1990s. Questionnaires filled out by respondents included issues related to assessment of the scale of the phenomenon, the most serious forms of this crime, the amount of the imprisonment provided in Article 258 of the Polish Penal Code, institutions established to fight with organized crime, gender 124 of the perpetrators and the level of recidivism of convicts. Analysis of respondents' responses allowed to show social awareness about the phenomenon of organized crime.

Bibliografia

 1. Hołyst B., Przestępczość zorganizowana i jej implikacje [w:] W. Pływaczewski, J. Świerczewski (red.), Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1996.
 2. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2010.
 3. Pływaczewski E.W, Węzłowe problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce [w:] W. Pływaczewski, J. Świerczewski (red.), Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1996.
 4. Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2007.
 5. Raport statystyczny z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2002 r.
 6. Raport statystyczny z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2005 r.
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. 2017, poz. 2204.
 8. Zubrzycki W., Przez PZ do terroryzmu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.