Badanie wiktymizacyjne studentów Uniwersytetu Warszawskiego : porównanie wyników z Ogólnopolskim badaniem wiktymizacyjnym

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

wiktymizacja
studenci
ciemna liczba przestępstw
kryminologia
przestępstwo
victimization
students
dark number of crimes
criminology
crime

Jak cytować

Gajos, N. ., Jachymowska, N. ., & Rymar, K. . (2020). Badanie wiktymizacyjne studentów Uniwersytetu Warszawskiego : porównanie wyników z Ogólnopolskim badaniem wiktymizacyjnym. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 109–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767647

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza wyników badania przeprowadzonego przez członków Kryminologicznego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie to dotyczyło zjawiska wiktymizacji wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, rozumianego jako proces stawania się ofarą w wyniku popełnionego przestępstwa. Głównym celem badania było poznanie liczby studentów, którzy doświadczyli danego zjawiska oraz poznanie przestępstw, których studenci padali ofarami najczęściej. Prócz tego, chciałyśmy uzyskać od respondentów informację, czy dane zdarzenie zostało zgłoszone policji, w celu ustalenia rozmiarów tzw. ciemnej liczby przestępstw. W badaniu uwzględnione zostały również kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa studentów w okolicy miejsca ich zamieszkania oraz z odczuwaniem lęku przed poszczególnymi typami przestępstw. Badanie przeprowadzone zostało na losowej próbie studentów z różnych wydziałów uczelni z wykorzystaniem wystandaryzowanego kwestionariusza.

The subject of the article is to analyze the results of research conducted by members of the Criminological Research Club of the University of Warsaw. The study concerned the phenomenon of victimization among students of the University of Warsaw, understood as a process of becoming a victim as a result of experiencing a crime. The main aim of the research was to establish the number of students who had become victims of particular crimes. The essence of our research was also to obtain information from the respondents about whether the crime had been reported to the police, in order to determine how many crimes constitute the so-called ‘dark number’ of crimes. The research also included issues related to students’ sense of security in the area where they live and their fear of particular types of crime. The research was conducted on a random sample of students from different departments of the university, using a standardized questionnaire.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4767647
PDF

Bibliografia

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Siemaszko A., Polskie Badanie Przestępczości (PBP) 2007-2009. Analiza wybranych rezultatów, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. XXXI, s. 223-264, https://doi.org/10.7420/AK2009J.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444, 1517.

Wątroba J., Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych, StatSoft, Kraków 2012, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/praktyczne_aspekty_szacowania_liczebnosci_proby.pdf [dostęp: 23.12.2020].

Włodarczyk-Madejska J., Ostaszewski P., Klimczak J., Criminal victimisation and fear of crime in Poland – trend analysis, Online conference of the European Society of Criminology, 10-11 September 2020.

Woźniakowska-Fajst D., Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – Analiza regulacji prawnych w ustawodawstwie państw obcych oraz opinia o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego przepisów kryminalizujących to zjawisko, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Prawne-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zjawisko-stalkingu-IWS-pokorekcie-2-D-Wo%C5%BAniakowska.pdf [dostęp: 23.12.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.