Nr 24 (2017)
Artykuły

Sprawcy i kara. Skazani w PRL na karę konfiskaty mienia

Irena Rzeplińska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • polityka kryminalna,
 • system prawny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
 • badania empiryczne,
 • crime policy,
 • legal system of the Polish People's Republic,
 • empirical research,
 • kara konfiskaty mienia,
 • confiscation of property

Jak cytować

Rzeplińska, I. (2021). Sprawcy i kara. Skazani w PRL na karę konfiskaty mienia. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 73–78. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075274

Abstrakt

Kara konfiskaty mienia jest jedną z najstarszych kar kryminalnych – pozbawia sprawcę przestępstwa całego, będącego jego własnością majątku. Stosowana w systemach prawnych państw totalitarnych: Niemiec hitlerowskich, Rosji Radzieckiej i ZSRR, państw demokracji ludowej, w tym PRL. W artykule prezentuję wyniki badań kryminologicznych nad sprawcami przestępstw skazanymi w latach 80. XX w. w Polsce na karę konfiskaty mienia. Analizuję celowość tak bezwzględnej represji ekonomicznej w określonym ustroju politycznym i gospodarczym.

 

Punishment of confiscation of estate, property, possessions - one of the oldest sanctions applied for committing crimes occurred. Punishment was applied in criminal justice systems of totalitarian states: Nazi Germany and Soviet Russia, in socialistic countries also. In article, I present criminological research of persons convicted on punishment of confiscation in 80. of XX century in Poland. I analyse purpose of this punishment in specific political and economic system – socialistic system in Poland at 80. of XX c.

Bibliografia

 1. Baszkiewicz J., Wolność, równość, własność. Rewolucje burżuazyjne, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1981.
 2. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1994.
 3. Lemkin R., Rozwój sowieckiego ustawodawstwa karnego [w:] Kodeks karny Rosji Sowieckiej 1927 r., Seminarium prawa karnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1928.
 4. Melezini M. (red.), System Prawa Karnego, Tom 6 , Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Miszunin P.G., Oczerki po istorii sowitskogo ugołownogo prawa, 1917-1918, Moskwa 1954.
 6. Połomski F., Prawo własności a tzw. Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Niemczech hitlerowskich, Wrocław 1991.
 7. Rzeplińska I., Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej, INP PAN, Warszawa 1997.
 8. Wołkogonow D., Lenin odtajniony, „Forum” 1995, nr 26.